Nέες θέσεις εργασίας έχουν προκηρύξει εννέα δήμοι στη χώρα μας, προσφέροντας πολλές ευκαιρίες απασχόλησης σε διαφορετικές ειδικότητες

Δήμος Χανίων

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανιών προσλαμβάνει νέο προσωπικό υπαλλήλων για 45 νέες θέσεις εργασίας, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και διάρκεια 8 μηνών.

Οι ειδικότητες αφορούν διοικητικό και οικονομικό προσωπικό, μηχανικούς, ηλεκτρολόγους, τεχνίτες οικοδομών, χειριστές μηχανημάτων, μηχανολόγους μηχανικούς και οδηγούς.

Οι προσλήψεις, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, αφορούν συνολικά 45 άτομα για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Χανίων, που εδρεύει στο Δήμο Χανίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.

Οι ειδικότητες στη ΔΕΥΑ Χανιών

ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού (2 θέσεις)
ΠΕ Διοικητικού (2 θέσεις)
ΤΕ Διοίκησης Επιχειρήσεων (2 θέσεις)
ΤΕ Μηχανικών Δομικών Έργων ή Έργων Υποδομής (2 θέσεις)
ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών (1 θέση)
ΤΕ Μηχανικών Η/Υ (1 θέση)
ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών – Θερμοϋδραυλικών (5 θέσεις)
ΔΕ Τεχνιτών Οικοδόμων (4 θέσεις)
ΔΕ Ηλεκτρολόγων (4 θέσεις)
ΔΕ Τεχνιτών Οχημάτων (2 θέσεις)
ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Μ.Ε. Εκσκαφέας – Φορτωτής) (3 θέσεις)
ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Μ.Ε Αποφρακτικό) (1 θέση)
ΔΕ Οδηγών Φορτηγών (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) (2 θέσεις)
ΥΕ Εργατών (συντήρηση δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης) (14 θέσεις)
Δείτε αναλυτικά ολόκληρη την προκήρυξη των θέσεων στον ακόλουθο σύνδεσμο ΕΔΩ.

Δήμος Ηρακλείου Κρήτης
Ο Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής, Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου ανακοίνωσε την πρόσληψη 69 συνολικά ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Οι συμβάσεις θα διαρκέσουν έως την λήξη του σχολικού έτους με δικαίωμα παράτασης ή ανανέωσης τους.

Οι ειδικότητες αφορούν βρεφονηπιοκόμους, βρεφοκόμους, παιδοκόμους, μάγειρες και εργάτες καθαριότητας.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ξεκινά την Τετάρτη 1 Ιουνίου και θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022.

Οι ειδικότητες στο Δημοτικό Οργανισμό Προσχολικής Αγωγής – Φροντίδα και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου

ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων (25 θέσεις)
ΔΕ Βρεφοκόμων – Παιδοκόμων (26 θέσεις)
ΔΕ Μαγείρων (3 θέσεις)
ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (15 θέσεις)
Τα Απαραίτητα Δικαιολογητικά
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ», όπως παρέχονται από τον πίνακα της προκήρυξης την οποία θα βρείτε εδώ.

Η Υποβολή των Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να συμπληρώσουν την κατά περίπτωση αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή εντυπο ασεπ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής.

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Η Προθεσμία της υποβολής

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 10 ημερών (υπολογιζομενών ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα και στο δικτυακό τόπο αυτής (www.dopafmai.gr), καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων του Δήμου Ηρακλείου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Δήμος Περάματος

Ο Δήμος Περάματος ανακοίνωσε την πρόσληψη 17 ατόμων για νέες θέσεις εργασίας, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 4 μηνών.

Οι θέσεις αφορούν ειδικότητες όπως εργάτες πράσινου και οδηγούς με άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας.

Οι προσλήψεις 15 ΥΕ Εργατών Πρασίνου και 2 ΔΕ Οδηγών με άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 4 μηνών για την κάλυψη των αναγκών πυρασφάλειας και λήψης προληπτικών μέτρων σε χώρους όπου χρειάζονται εργασίες καθαρισμού, λόγω αυξημένων κινδύνων πυρκαγιάς κατά τη θερινή περίοδο.

Η προθεσμία υποβολής ορίζεται: από την Τετάρτη Ιουνίου 2022 έως και την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022.

Οι ειδικότητες του Δήμου Περάματος

  • ΥΕ Εργατών Πράσινου (15 θέσεις)
  • ΔΕ Οδηγών με Άδεια Οδήγησης Γ’ Κατηγορίας (2 θέσεις)
  • Τα Απαιτούμενα Προσόντα
  • ΥΕ Εργατών Πράσινου

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα

Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν μετά των συνημμένων δικαιολογητικών ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση:

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των
υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Οι αιτήσεις που δεν συνοδεύονται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά δεν λαμβάνονται υπόψη και απορρίπτονται.

Δήμος Χαϊδαρίου

Ο Δήμος Χαϊδαρίου, με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού είκοσι οχτώ (28) ατόµων, προς κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης για το Πρόγραµµα Θερινής Απασχόλησης Παιδιών µε τις παρακάτω κατά αριθµό ατόµων ειδικότητες, για χρονικό διάστηµα ενός µήνα.

Διαμόρφωση θέσεων
ΠΕ Παιδαγωγών
ΠΕ Παιδαγωγών ειδικής αγωγής
ΠΕ Νηπιαγωγών
ΔΕ Δάσκαλοι κλασικού χορού (μπαλέτο)
ΔΕ Ναυαγοσωστών
Δικαιολογητικά
Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας

2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσηµη µετάφραση αυτού.

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

4. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986 όπου να αναφέρονται τα εξής:

Α. Έχω την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που µου επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επέλεξα.

Β.

Δεν έχω καταδικαστεί για κακούργηµα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ΄ υποτροπή συκοφαντική δυσφήµηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκληµα οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
∆εν είµαι υπόδικος που έχω παραπεµφθεί µε τελεσίδικο βούλευµα για κακούργηµα ή για πληµµέληµα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκηµα αυτό έχει παραγραφεί.
∆εν έχω στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά µου δικαιώµατα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.
∆εν τελώ υπό στερητική δικαστική συµπαράσταση (πλήρη ή µερική), υπό επικουρική δικαστική συµπαράσταση (πλήρη ή µερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Χαϊδαρίου στο ∆ηµαρχείο Χαϊδαρίου (∆/νση: Στρ. Καραϊσκάκη 138 & Επαύλεως 2, 1ο υπόγειο, τηλ: 213 2047360) και αρµόδια για την παραλαβή είναι η κ. Σταύρου Ελένη κατά τις εργάσιµες ηµέρες από τις 10:00 έως τις 14:00.

Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την εποµένη της ανάρτησής της. Η παρούσα Ανακοίνωση θα αναρτηθεί στις 31.05.2022 στον χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου Χαϊδαρίου και της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Χαϊδαρίου, καθώς και στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης.

Δήμος Καλαμαριάς

Η Δημοτική Εμπορική Τουριστική Επιχείρηση Καλαμαριάς ανακοίνωσε την πρόσληψη ατόμων για 6 νέες θέσεις εργασίας, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και διάρκειας 3,5 μηνών.

Η Δημοτική Επιχείρηση αναζητά άτομα για την θέση των μπουφετζήδων.

Οι προσλήψεις, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 6 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών της Δημοτικής Εμπορικής Τουριστικής Επιχείρησης Καλαμαριάς ΑΕ ΟΤΑ, που εδρεύει στο Δήμο Καλαμαριάς.

Οι ειδικότητες στο Δήμο Καλαμαριάς
ΔΕ Μπουφετζής (6 θέσεις)
Η Υποβολή των Αιτήσεων Συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση Πλαζ Αρετσούς, Τ.Θ. 20109, Τ.Κ. 55110 – Καλαμαριά, υπόψη κ. Αναστασίας Γιαννακάκη (τηλ. επικοινωνίας: 2310454453).

 

Δήμος Κατερίνης

Ο Δήμος Κατερίνης προσλαμβάνει δικηγόρους για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας.

Η κάλυψη των θέσεων αφορά 3 δικηγόρους, συγκεκριμένα 2 παρ’ Αρείω Πάγω και 1) παρ’ εφέταις στο Δήμο Κατερίνης, με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια αντιμισθία, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων», όπως ισχύουν, και θα συνδέονται με το Δήμο Κατερίνης με σχέση έμμισθης εντολής.

Οι ειδικότητες του Δήμου Κατερίνης

Δικηγόροι (3 θέσεις)
Τα Απαραίτητα Δικαιολογητικά
Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας, άλλου δημόσιου έγγραφου, από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου).
Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου
Πιστοποιητικό ή βεβαίωση του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, απ’ όπου να προκύπτει η ιδιότητα του υποψηφίου ως δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω ή παρ’ Εφέταις αντίστοιχα και η ημερομηνία εγγραφής αυτών ως δικηγόρων στο Δικηγορικό Σύλλογο
Πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, απ’ όπου να προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά και ότι δεν κατέχει άλλη έμμισθη θέση.
Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, από την οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος δικηγόρος:
α) πληροί τα γενικά προσόντα διορισμού και δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του τα κωλύματα των δημοτικών υπαλλήλων άρθρα 11-17 του Ν. 3584/2007.
β) δεν είναι έμμισθος κατά την έννοια του άρθρου 42 του Ν.4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων».

Η Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής
Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβάλλουν αίτηση αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια αρχή ή να αποστείλουν αίτηση διά συστημένης επιστολής, είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει παραλαβής, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Κατερίνης, Πλατεία Δημαρχείου 1, Τ.Κ. 60133 Κατερίνη, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού & Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων – Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κου Θωμά Γιαννώτα (τηλ. επικοινωνίας για πληροφορίες: 2351350412, 2351350411, 2351350430, 2351350406), μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης σε 1 ημερήσια εφημερίδα, που εκδίδεται στην έδρα του Δικηγορικού Συλλόγου Κατερίνης στο παρόν κείμενο.

Δήμος Θέρμης

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος και Αθλητισμού Θέρμης, ανακοινώνει την πρόσληψη 6 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών.

Ειδικότητες
ΥΕ Εργάτης/τρια καθαριότητας
ΠΕ Παιδαγωγών
Απαραίτητα δικαιολογητικά
1. Αίτηση –Υπεύθυνη Δήλωση (Παρέχεται από την υπηρεσία).

2. Αντίγραφο ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία ταυτότητας.

3. Φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις (άρθρο 29 ΠΔ 50/2001 και Ν. 148/11914).

4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης

5. Επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει το ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ του αιτούντος.

6. Βεβαίωση ανεργίας ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας εφόσον διαθέτουν.

7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986, στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι.

Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).

Δήμος Πηλίου

Ο Δήμος Πηλίου ανακοίνωσε την πρόσληψη 12 ατόμων για θέσεις εργασίας με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και διάρκεια 4 μηνών.

Οι ειδικότητες αφορούν εργάτες, οδηγούς και χειριστές μηχανημάτων.

Οι προσλήψεις προσωπικού  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, αφορούν συνολικά 12 άτομα, για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών στον τομέα της καθαριότητας λόγω πυρασφάλειας έτσι όπως αποτυπώνονται στην ανωτέρω σχετική Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Οι ειδικότητες στο Δήμο Πηλίου
ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (9 θέσεις)
ΔΕ Οδηγών (2 θέσεις)
ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου με ικανότητα χειρισμού Εκσκαφέα – Φορτωτή (100 ίππων και 110 ίππων και 97 ίππων και άδεια χειριστή ΜΕ 1ης ειδικότητας Β’ Ομάδας για το μηχάνημα 1.3 τουλάχιστον) (1 θέση)
Τα Γενικά Προσόντα Πρόσληψης
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.

Τα Απαραίτητα Δικαιολογητικά
Ευκρινή φωτοαντίγραφα:

1.Των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας

2. Για τον υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια

3. Τίτλο σπουδών

4. Άδεια άσκησης επαγγέλματος

5. Υπεύθυνη δήλωση ότι «πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07».

6. Yπεύθυνη δήλωση εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων (για τους άνδρες) (Περιλαμβάνεται στην αίτηση).

7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Η Υποβολή των Αιτήσεων Συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν την αίτηση τους , με ηλεκτρονικό τρόπο στην ηλεκτρονική δ/νση dimos.notiou.piliou@gmail.com και κατ’ εξαίρεση ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημαρχείο Νοτίου Πηλίου, Αργαλαστή Μαγνησίας,ΤΚ 37006 υπόψιν κας Σγαρδώνη ή κας Θεοφυλακτοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 2423055659, 2423054525 &2423055655). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Δήμος Βόλβης

Ο Δήμος Βόλβης έπειτα από την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού 8 ατόμων, για την ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών του Δήμου Βόλβης, για χρονικό διάστημα έως και 4 μηνών, ως εξής:

Ειδικότητα

ΔΕ Ναυαγοσώστες

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση υποβάλλοντας επιπλέον τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών
Ισχύουσα άδεια Ναυαγοσώστη εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή
Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ..Κ.Α), (όχι χειρόγραφο)
Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ), (όχι χειρόγραφο)
Αριθμό Μητρώου Ι.Κ.Α. (για όσους έχουν, όχι χειρόγραφο)
Φωτοαντίγραφο 1ης σελίδας βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού
Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους
Υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρουν ότι: α) δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του νόμου περί Κύρωσης του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, β) διαθέτουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα για να εργαστούν και γ) δεν έχουν το κώλυμα του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007.

Διαβάστε ακόμα:

BIG 5: Εκτόξευση τζίρου και κερδών για τους ισχυρούς παίκτες των ορκωτών ελεγκτών και συμβούλων (pics)

Euroxx: Ανεπηρέαστο το επενδυτικό στόρι των τραπεζών

Μυτιληναίος: Κίνδυνος αύξησης ληξιπρόθεσμων οφειλών και αυξημένης πίεσης στην αγορά από την αναστολή των αποκοπών