Η εταιρεία με την επωνυμία «Κρητών Αρτος Ανώνυμη Εμπορική και Βιοτεχνική Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο «Κρητών Αρτος ΑΕΒΕ», εταιρεία εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά του ΧΑ, με βάση την παρ. 2 του άρθρου 17 των Κανόνων Λειτουργίας της Εναλλακτικής Αγοράς του ΧΑ, και σε συνέχεια της από 1/2/2019 ενημέρωσης που έλαβε από την εταιρεία με την επωνυμία «SwitzGroup Europe Limited» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η «SwitzGroup Europe Limited» προέβη σε αγορά, με εξωχρηματιστηριακή συναλλαγή (OTC) και με ημερομηνία εκκαθάρισης την 1/2/2019, 1.116.888 κοινών ονομαστικών μετοχών, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 20,99% του συνόλου των μετοχών της «Κρητών Αρτος Ανώνυμη Εμπορική και Βιοτεχνική Εταιρεία» δ.τ. «Κρητών Αρτος ΑΕΒΕ».

Περαιτέρω, η εταιρεία «SwitzGroup Europe Limited» απέκτησε εμμέσως, με εξωχρηματιστηριακή συναλλαγή (OTC) και με ημερομηνία εκκαθάρισης την 1/2/2019, 2.105.463 κοινές ονομαστικές μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 39,56% του συνόλου των μετοχών της «Κρητών Αρτος Ανώνυμη Εμπορική και Βιοτεχνική Εταιρεία» δ.τ. «Κρητών Αρτος ΑΕΒΕ», μέσω αγοράς των μετοχών αυτών από τη εταιρεία με την επωνυμία «Exalico Limited» της οποίας μοναδική μέτοχος είναι η «SwitzGroup Europe Limited».

Κατόπιν των ανωτέρω, η «SwitzGroup Europe Limited» κατέχει αμέσως και εμμέσως συνολικά 3.222.351 κοινές ονομαστικές μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 60,55% του συνόλου των μετοχών της «Κρητών Αρτος Ανώνυμη Εμπορική και Βιοτεχνική Εταιρεία» δ.τ. «Κρητών Αρτος ΑΕΒΕ.

Η παρούσα ενημέρωση γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 των Κανόνων Λειτουργίας της Εναλλακτικής Αγοράς του ΧΑ δεδομένου ότι το ποσοστό άμεσης και έμμεσης συμμετοχής των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας «SwitzGroup Europe Limited» ανήλθε του ορίου του 5%.