business stories

ICAP: Με ισχυρά «αντισώματα» ο εθνικός επιχειρηματικός «μετρητής» (pics)

  • Σταύρος Γριμάνης


Τι δείχνουν τα αποτελέσματα του 2020 - Οι αυξημένες επιδόσεις, τα «καμπανάκια» του ορκωτού και η συμφωνία με τις τράπεζες για τα δάνεια- Ανοιχτό το «πωλητήριο» από την Global Finance

Ισχυρά «αντισώματα» απέναντι στις οικονομικές συνέπειες της πανδημικής κρίσης εμφανίζει η ICAP, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της περσινής χρήσης.

Αν και ο όμιλος εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προβλήματα, είναι αξιοσημείωτο ότι το δύσκολο από όλες τις απόψεις 2020 πέτυχε σχεδόν τα ίδια επίπεδα τζίρου, αλλά με σαφώς βελτιωμένα τα λειτουργικά και τα καθαρά κέρδη, ενώ παράλληλα ήρθε σε συμφωνία με τις τράπεζες για τη ρύθμιση του δανεισμού.

H ICAP, -με επικεφαλής τον Νικήτα Κωνσταντέλλο-, είναι από τους μεγαλύτερους παρόχους B2B υπηρεσιών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, – με παρουσία σε Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία και Κύπρο-, και προσφέρει υπηρεσίες στις κατηγορίες Credit Risk Services, Marketing and Sales Solutions, Management Consulting και People & Employment Solutions.

Δεδομένου ότι πέρυσι προχώρησε σε απόδοση rating σε 1.267 επιχειρήσεις (Corporate Ratings) και σε 98 κλάδους (Industry Ratings), δικαιωματικά θεωρείται ο εθνικός επιχειρηματικός «μετρητής».

Συγκεκριμένα, όπως αποκαλύπτει σήμερα το newmoney, ο κύκλος εργασιών για τον όμιλο ανήλθε σε 20,68 εκατ. ευρώ, έναντι 20,65 εκατ. ευρώ το 2019, τα μικτά κέρδη σε 10,44 εκατ. (έναντι 10,13 εκατ.), παρουσιάζοντας μικτό περιθώριο κέρδους 50,50%, και τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε 6,1 εκατ. έναντι 2,37 εκατ. το 2019. Σε επίπεδο καθαρών αποτελεσμάτων ο όμιλος κατέγραψε κέρδη 3,22 εκατ. έναντι 889.606 ευρώ.

Αντίστοιχα για την εταιρεία ο κύκλος εργασιών έφτασε τα 18,12 εκατ., έναντι 17 εκατ., τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 8,86 εκατ. έναντι 7,9 εκατ. παρουσιάζοντας μικτό περιθώριο κέρδους 48,94% και τα λειτουργικά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 2,49 εκατ. έναντι λειτουργικής ζημίας 2,2 εκατ. τη χρήση 2019. Στα καθαρά αποτελέσματα η εταιρεία κατέγραψε κέρδη 318.871 ευρώ έναντι ζημιών 2,2 εκατ. ευρώ.

Όπως σημειώνεται, «το 2020 παρά τις δυσκολίες, ο όμιλος πέτυχε πολλά σε διάφορους τομείς και έκανε σημαντικά βήματα προόδου στα πλαίσια της Στρατηγικής Ανάπτυξης.
Ενισχύθηκαν σημαντικά οι θυγατρικές εταιρείες στο εξωτερικό στις οποίες σημειώθηκε σημαντική ανάπτυξη των υπηρεσιών Επιχειρηματικής Πληροφόρησης.

Η ICAP σε συνδυασμό με την εμπειρία και τον επαγγελματισμό του στελεχικού δυναμικού της σε όλα τα επίπεδα, ενίσχυσε τις θυγατρικές στη Βουλγαρία και Ρουμανία με νέες δραστηριότητες ενώ επεκτάθηκαν οι δραστηριότητες στην αγορά της Κύπρου».

Νικήτας Κωνσταντέλλος

Υπενθυμίζεται ότι η ICAP κατέχει το 100% των μετοχών των εταιρειών, COMPLY DATA, ΛΥΣΙΣ Μ.Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π., INFOBANK- HELLASTAT ΑΕ, ICAP BULGARIA EAD, ICAP ROMANIA SRL, και ICAP CYPRUS SA, ενώ στις 31/12/2020 μεταβίβασε στην ICAP OUTSOURCING AE το 100% της εταιρείας CYCLE CREDIT AE, έναντι τιμήματος 1,85 εκατ. ευρώ.

Στα θετικά αποτελέσματα επέδρασαν σαφώς μια σειρά νέων προϊόντων και λύσεων που λάνσαρε η εταιρεία, όπως το “Structured Finance Ratings (τιτλοποιήσεις NPL)”, η νέα πιστωτική υπηρεσία (Scores & Ratings) για όλες τις μεγάλες τράπεζες, υποστηρίζοντας το νέο πλαίσιο ρευστότητας από την ΕΚΤ, ο νέος δείκτης “ICAP Covid Sector Check” στα Business Reports της που παρουσιάζει τον αντίκτυπο της πανδημίας και τις προοπτικές ανάκαμψης.

Η πρόκληση της πανδημίας και τα «αγκάθια»

Η εμφάνιση της πανδημίας του κορωνοϊού, παρά την υποχρεωτική αναστολή της λειτουργίας πολλών επιχειρήσεων και τον περιορισμό της ζήτησης ορισμένων δραστηριοτήτων και υπηρεσιών, δεν επηρέασε το σύνολο των πωλήσεων του ομίλου ενώ σε επίπεδο εταιρείας παρουσιάστηκε αύξηση 6,5%. Τονίζεται βέβαια παράλληλα ότι «η αβεβαιότητα που υφίσταται για το προσεχές διάστημα καθιστά δυσχερή την ασφαλή εκτίμηση για την πορεία των πωλήσεων καθώς η πιθανότητα επανεμφάνισης νέου κύματος της πανδημίας και η καθυστέρηση εμβολιασμών θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο», ενώ επισημαίνεται ότι «οι αρχικές εκτιμήσεις της διοίκησης είναι ότι οι πωλήσεις στο σύνολο του έτους προβλέπεται να παρουσιάσουν αύξηση σε σχέση με το 2020».

Υπάρχουν, όμως, και τα «αγκάθια» που οδηγούν τον ορκωτό της Grant Thornton να χτυπήσει «καμπανάκι» περί «ουσιώδους αβεβαιότητας που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας».

Συγκεκριμένα, το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του ομίλου και της εταιρείας υπερβαίνουν το σύνολο των κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού κατά ποσό 2,03 εκατ. και 4,43 εκατ. αντίστοιχα. Επιπλέον, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της μητρικής εταιρείας, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020 έχει καταστεί κατώτερο του μισού (1/2) του μετοχικού της κεφαλαίου και ως εκ τούτου συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 119 του Ν.4548/2018, βάσει του οποίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση των μετόχων με θέμα την λήψη των κατάλληλων μέτρων.

Η διοίκηση της ICAP «απαντά» ότι όσον αφορά τα αρνητικά ίδια κεφάλαια, αυτό έχει προκύψει από μη λειτουργική δραστηριότητα και οφείλεται αποκλειστικά σε απομειώσεις συμμετοχών της εταιρίας κατά 4,5 εκατ. περίπου. Τονίζει ότι αυτή η επιβάρυνση επί των αποτελεσμάτων δεν έχει καμία επίδραση στις ταμειακές ροές της και συνεπώς δεν επιβαρύνει τη ρευστότητα της εταιρείας. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι «το επιχειρηματικό σχέδιο των επόμενων χρόνων δείχνει ότι τόσο η εταιρεία όσο και ο όμιλος θα περιορίσουν την αρνητική καθαρή θέση και θα εμφανίσουν θετικά ίδια κεφάλαια τα επόμενα 2 έτη. Για το λόγο αυτό δεν κρίνεται σκόπιμο να ληφθούν επιπλέον μέτρα τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Ωστόσο, αν απαιτηθούν επιπρόσθετα μέτρα, η διοίκηση θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να θεραπευτεί η αρνητική θέση».

Αναφέρεται, όμως, ότι «αν οι επιδιωκόμενες ενέργειες δεν ολοκληρωθούν επιτυχώς, τότε ενδέχεται να επηρεαστούν δυσμενώς η λειτουργία και οι προοπτικές του ομίλου, ήτοι ο συνδυασμός των περιγραφόμενων καταστάσεων υποδηλώνει την ύπαρξη αβεβαιότητας σχετικά με τη δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητας. Ωστόσο, υπό την προϋπόθεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης των ανωτέρω ενεργειών, η διοίκηση αναμένει εύλογα ότι δεν θα αντιμετωπίσει θέματα χρηματοδότησης και ρευστότητας εντός των επόμενων 12 μηνών».

Η συμφωνία για τα δάνεια

Σημαντικό ρόλο προς τη θετική έκβαση παίζει το γεγονός ότι την προηγούμενη χρονιά η ICAP ήρθε σε συμφωνία με τις τράπεζες για τη ρύθμιση των δανείων της.

Την 31/12/2020 τα δάνεια του ομίλου ανέρχονταν σε 7,78 εκατ. εκ των οποίων τα 2,6 εκατ. αφορούν μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις. Αντίστοιχα τα δάνεια της εταιρείας ανέρχονταν σε 7,58 εκατ. εκ των οποίων τα 2,6 εκατ. αφορούν μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις. Μετά από συζητήσεις με τις πιστώτριες τράπεζες επιτεύχθηκε αναδιάρθρωση των εν λόγω δανείων και συγκεκριμένα έγινε επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής από το 2020 στο 2024.

Ειδικότερα, τον Ιούλιο του 2020 υπογράφτηκε πρόσθετη πράξη τροποποίησης του Κοινού Ομολογιακού Δανείου (εκδόθηκε στις 20 Απριλίου 2007) μεταξύ της ICAP και της Apha Bank, σύμφωνα με την οποία η εταιρεία «υποχρεούται να αποπληρώσει ολοσχερώς το κεφάλαιο του ΚΟΔ μετά των δεδουλευμένων τόκων, πλέον λοιπών καταβλητέων υπό τις Ομολογίες και τη Σύμβαση ποσών την ημερομηνία 30/12/2024. Επιπλέον και αρχής γενομένης από την 30/04/2020 το περιθώριο θα ανέρχεται σε 3,50% ετήσια προσαύξηση του επιτοκίου EURIBOR και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση του χρέους». Παράλληλα, η εταιρεία υποχρεούται να διατηρεί ικανοποιητική επάρκεια, κερδοφορία και ρευστότητα η οποία θα επιμετράται με χρηματοοικονομικούς δείκτες σε ετήσια βάση αρχής γενομένης επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2021.

Οι νέοι στόχοι και το ανοιχτό «πωλητήριο»

Η διοίκηση της ICAP έχει θέσει στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της κυρίαρχης θέσης του ομίλου στην εγχώρια αγορά, μέσω της επέκτασης σε συμπληρωματικές δραστηριότητες, ενώ την επόμενη διετία θα ρίξει το βάρος στη διεύρυνση της παρουσίας του στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Στους ειδικότερους στόχους, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται:

• Ψηφιακός μετασχηματισμός (ICAP Digital Transformation)
• Τα νέα προϊόντα της D&B στις αγορές (Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία, Κύπρο) και συνέχιση της προώθησης των υφιστάμενων D&B Value Added Products.
• Ανάληψη έργων Ratings and Analytics
• Βελτίωση και αναβάθμιση υπηρεσιών και λύσεων Sales & Marketing
• Περαιτέρω εξέλιξη του προϊόντος λογισμικού ICAP Risk.Profiler με νέα λειτουργικότητα και επιδίωξη ανάληψης νέων έργων.
• Εισαγωγή νέων λύσεων για τράπεζες συγγενείς προς το Credit Risk όπως Loans Origination, Digital Onboarding και επιδίωξη ανάληψης σχετικών έργων
• Ανάληψη έργων σχετικά με Customer Loyalty & analytics.
• Νέοι πελάτες (κυρίως Τράπεζες) με την νέα πλατφόρμα Smart Business Accelerator για Business Intelligence αξιοποίησης και ανάλυσης δεδομένων της ICAP.
• Νέοι πελάτες (Εισηγμένες Εταιρείες, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και Χρηματιστήριο Αξιών) με την νέα πλατφόρμα ICAP Comply.One για Compliance αρχής γενομένης με την Εταιρική Διακυβέρνηση.
• Μελέτη και δημιουργία υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για το ESG. Τόσο στο θέμα συμβουλευτικών υπηρεσιών, πλατφόρμας διαχείρισης πληροφοριών και συμμόρφωσης όσο και στην περιοχή ανάπτυξης ESG Ratings.

Παράλληλα, βέβαια, ανοιχτό παραμένει και το ζήτημα της πώλησης της ICAP από την πλευρά της Global Finance. Η εταιρεία αποκτήθηκε από το πρωτοποριακό επενδυτικό σχήμα του Άγγελου Πλακόπητα το 2007 και τώρα είναι η μόνη ενεργή επένδυση στο χαρτοφυλάκιο του South Eastern Europe Fund.

Υπενθυμίζεται ότι το SEEF είναι το τελευταίο private equity fund που συστήθηκε από την Global Finance προ 15ετίας, και πλέον οδεύει προς την ολοκλήρωση του κύκλου ζωής του. Έχει προηγηθεί η αποεπένδυση από μια σειρά συμμετοχών, όπως η ρουμανική εταιρεία διαχείρισης απορριμμάτων και ανακύκλωσης Green Group, ο όμιλος ιχθυοκαλλιέργειας Ανδρομέδα, η ρουμανική εταιρεία λογισμικού TotalSoft, η βουλγαρική ασφαλιστική Euroins Insurance Group, με τελευταία τη μεταβίβαση της Ευρωκλινικής Αθηνών, πέρυσι τον Απρίλιο.

Για την ICAP-, στην οποία συμμετέχει και ο όμιλος Coface, εκ των μεγαλύτερων παικτών ασφάλισης πιστώσεων-, έχουν γίνει διάφορες προσεγγίσεις και συζητήσεις τα τελευταία χρόνια, ενώ στο παρελθόν το project είχε αναλάβει η Rothschild. Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν το ξέσπασμα της πανδημίας υπήρχαν προχωρημένες επαφές με δύο τουλάχιστον μνηστήρες, ωστόσο οι εξελίξεις «πάγωσαν» λόγω της κρίσης.

Το ερώτημα είναι πότε και με ποιους όρους θα υπάρξει θετική έκβαση…

Διαβάστε ακόμη 

Πυρόπληκτοι: Αποζημιώσεις σε δύο στάδια – Αναλυτικά όλα τα μέτρα στήριξης

Ιωάννα Παπαδοπούλου (Ε.Ι. Παπαδόπουλος): Ανοίγει νέο επενδυτικό κύκλο 35 εκατ. ευρώ

Μάχη με τις αναζωπυρώσεις στην Αρκαδία – Στις φλόγες για 9η μέρα η Εύβοια