Τους όρους με τους οποίους θα διεξαχθεί η πώληση της ΛΑΡΚΟ αποσαφηνίζει με τροπολογία το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κινώντας τις διαδικασίες για την ιδιωτικοποίηση της βιομηχανίας νικελίου που θα γίνει με δύο παράλληλους διαγωνισμούς που θα διενεργήσουν το ΤΑΙΠΕΔ και ο ειδικός εκκαθαριστής.

Βάσει των προβλέψεων της ρύθμισης:

-Ο ειδικός διαχειριστής υποχρεούται να προβεί σε διενέργεια δημόσιου διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού για την εκποίηση του συνόλου του ενεργητικού της «ΛΑΡΚΟ» ή επιμέρους λειτουργικών συνόλων της επιχείρησης ή περιουσιακών της στοιχείων που δεν αποτελούν κλάδους. Συγκεκριμένα, εντός 45 ημερών από την πάροδο της προθεσμίας, εφόσον δεν εγερθεί αμφισβήτηση περί του ενεργητικού ή/και του παθητικού της επιχείρησης και μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, υποχρεούται να δημοσιεύσει διακήρυξη διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού.

-Ο ειδικός διαχειριστής υποχρεούται να ενημερώνει, να συντονίζει και να συνεργάζεται με το Ελληνικό Δημόσιο κατά τον σχεδιασμό, το χρονοδιάγραμμα, τους όρους και την υλοποίηση του διαγωνισμού.

– Η διακήρυξη του διαγωνισμού περιλαμβάνει:

συνοπτική αναγραφή των επιμέρους στοιχείων του ενεργητικού που είναι αντικείμενο του διαγωνισμού,  πρόσκληση προς κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει σφραγισμένη προσφορά, η οποία θα συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή τράπεζας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους λοιπούς όρους του διαγωνισμού, (σταδίων διαγωνισμού, κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κ.α), την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών.

-Εντός 10 εργασίμων ημερών από την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, ο διαχειριστής συντάσσει έκθεση αξιολόγησης των προσφορών και κατακύρωσης του διαγωνισμού και την κοινοποιεί στο Υπουργείο Οικονομικών και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εφόσον εντός 5 εργάσιμων ημερών από την υποβολή της έκθεσης αξιολόγησης δεν υπάρχει ένσταση, ο ειδικός διαχειριστής συνάπτει με τον επικρατέστερο υποψήφιο τη σύμβαση μεταβίβασης των επιμέρους στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης, βάσει των όρων της προσφοράς του και των τυχόν άλλων όρων, που έγιναν δεκτοί από τον επικρατέστερο υποψήφιο. Εφόσον ένα από τα ανωτέρω Υπουργεία προβάλλει αντιρρήσεις, η αξιολόγηση των προσφορών επαναλαμβάνεται.

-Μετά το πέρας της διαγωνιστικής διαδικασίας καθώς και όλων των πράξεων διάθεσης στοιχείων ενεργητικού σε τρίτους, ο ειδικός διαχειριστής υποχρεούται να δημοσιεύσει αμελλητί σε δύο ημερήσιες εφημερίδες, πρόσκληση οριστικής αναγγελίας απαιτήσεων πιστωτών προς ικανοποίηση.

Οι πιστωτές έχουν δικαίωμα να αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους εντός ενός μηνός από τη δημοσίευση της πρόσκλησης και δεν δίνεται παράταση της προθεσμίας.

Η πρόσκληση για αναγγελία των απαιτήσεων του Δημοσίου επιδίδεται στον Υπουργό Οικονομικών και στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η προθεσμία του ενός μηνός προς αναγγελία των απαιτήσεων του Ελληνικού Δημοσίου αρχίζει από την επίδοση της πρόσκλησης

-Κατά παρέκκλιση του ν. 3986/2011 όσον αφορά την πρόβλεψη μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), δύναται να ανατεθεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο ΤΑΙΠΕΔ η διεξαγωγή για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου του διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένων στο αντικείμενό του των ακινήτων που κρίνεται τελεσίδικα με τη διαιτητική απόφαση ότι ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο, καθώς και του δημόσιου μεταλλείου στο Λούτσι, να προσδιορισθούν οι βασικοί όροι της συνεργασίας μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και του Ελληνικού Δημοσίου και της σύμπραξης του ειδικού διαχειριστή για την υλοποίηση του ανωτέρω διαγωνισμού και για τον συντονισμό με τη διαγωνιστική διαδικασία και να ρυθμισθεί κάθε άλλο ζήτημα για την εφαρμογή της παρούσας.

Με την ίδια απόφαση προσδιορίζονται τα λειτουργικά έξοδα και οι διοικητικές δαπάνες του ΤΑΙΠΕΔ για τον διαγωνισμό που βαρύνουν το Ελληνικό Δημόσιο και καθορίζεται ο τρόπος κάλυψής τους.

Με την ίδια τροπολογία αποσαφηνίζεται ότι απαγορεύεται η μεταβίβαση των μετοχών της ΔΕΠΑ Υποδομών αλλά και των θυγατρικών της ΔΕΔΑ, ΕΔΑ Αττικής και ΕΔΑ ΘΕΣΣ για χρονικό διάστημα 5 ετών από την απόκτησή τους. Διευκρινίζουν μάλιστα ότι δεν απαγορεύεται η μεταβίβαση μετοχών εντός του ίδιου ομίλου, ούτε η μεταβίβαση των μετοχών του ίδιου του αγοραστή της ΔΕΠΑ Υποδομών σε τρίτο πρόσωπο.

Στην τροπολογία συμπεριλαμβάνεται και η απόφαση για την μεθοδολογία του Ρυθμιζόμενου Εσόδου του ΔΕΔΔΗΕ για την περίοδο 2021-2024 και αντίστοιχα, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου και κατόπιν εισήγησης του ΔΕΔΔΗΕ, ο καθορισμός για την απόδοση κεφαλαίου (WACC).