Άλλος ένας mega διαγωνισμός ψηφιοποίησης προκηρύχθηκε σήμερα και θέτει «επί ποδός» τις εταιρείες πληροφορικής, με αναθέτουσα αρχή το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

Πρόκειται για τη διαγωνιστική διαδικασία η οποία αφορά την μετατροπή των αρχείων των πολεοδομιών σε ψηφιακή μορφή και θα σημάνει την αρχή του τέλους για… ένα από τα «χαρτοβασίλεια» του ελληνικού δημοσίου, που ταλαιπώρησε επί δεκαετίες εκατομμύρια φορολογούμενους ιδιοκτήτες ακινήτων και όσους επαγγελματίες ασχολούνται με τον κλάδο.

Το newmoney είχε αναφέρει εγκαίρως ότι το ΤΕΕ βρισκόταν σε πλήρη ετοιμότητα και περίμενε την γραπτή έγκριση από το ΤΑΑ και την επίσημη ενημέρωση από το αρμόδιο υπουργείο για την προκήρυξη του διαγωνισμού των +150 εκατ. ευρώ (ή 226,1 εκατ. ευρώ με το δικαίωμα προαίρεσης) ακόμα και μέσα στον Ιανουάριο, κάτι που τελικά συνέβη με απόκλιση 15 ημερών

To project εισήλθε σε φάση εκκίνησης, ουσιαστικά, όταν αρχές του προηγούμενου μήνα έγινε γνωστό ότι μέσα στα –τότε- 55 νέα έργα του «Ελλάδα 2.0» που εντάχθηκαν στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με συνολικό προϋπολογισμό 3,35 δισ. ευρώ, στον πυλώνα της Ψηφιακής Μετάβασης συμπεριληλήφθηκε και η ψηφιοποίηση των φακέλων των αδειών δόμησης.

Πλέον, δημοσιεύθηκε η Διακήρυξη των 151 σελίδων για τη Σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο με αντικείμενο την «Ψηφιοποίηση Αρχείων Πολεοδομικής Πληροφορίας» με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με συνολική εκτιμώμενη αξία 150.737.755,42 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 121.562.705,99 €, ΦΠΑ 29.175.049,44 €), με δικαίωμα προαίρεσης 50%.

Στόχος είναι να δοθεί το απαραίτητο χρονικό περιθώριο για να υποβληθούν οι προσφορές από τους υποψηφίους αναδόχους και να επιταχυνθούν, έτσι, τα επόμενα στάδια στο mega project των e-πολεοδομιών, χωρίς να φθάσουμε ως το τέλος του έτους…

Ο όρος χρησιμοποιήθηκε και παλαιότερα (e-poleodomia I, II, III) σε έργα με επιμέρους κοινά παραδοτέα, αλλά παραμένει επίκαιρος.

Ο βαθμός δυσκολίας για την υλοποίηση του θα εξαρτηθεί, άλλωστε, και από τη συνολική εικόνα που θα συναντήσουν στις πολεοδομίες όσοι εμπλακούν σε αυτό, όπως π.χ. η πιθανή φθορά ή και οι ενδεχόμενες απώλειες εγγράφων από φακέλους παλαιότερων ακινήτων.

Η διάρκεια της Συμφωνίας Πλαισίου -με ένα οικονομικό φορέα- ορίζεται έως την εξάντληση του προϋπολογισμού της και κατά ανώτατο διάστημα τα τέσσερα έτη από την υπογραφή της.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 21/03/2022 και ώρα 15:00 και μπορεί να παραταθεί σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 28/03/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00.
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας Συμφωνίας Πλαίσιο είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η Συμφωνία Πλαίσιο περιλαμβάνεται στα υποέργα Νο 1. «Ψηφιοποίηση Αρχείων Πολεοδομικής Πληροφορίας» και 2. «Μητρώο Κτιρίων και Γεωμετρική τεκμηρίωσή τους» της Πράξης :
«Ψηφιοποίηση Αρχείων Πολεοδομικής Πληροφορίας», η οποία έχει ενταχθεί στο «Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (ΕΣΣΑ).

Η παρούσα Συμφωνία Πλαίσιο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Στο σύστημα e-Άδειες

Σύμφωνα με την προκήρυξη για το αντικείμενο της συμφωνίας-πλαίσιο:

Από το Νοέμβριο του 2018 όλες οι οικοδομικές άδειες εκδίδονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά και όλα τα σχέδια, μελέτες δικαιολογητικά και διοικητικές πράξεις τηρούνται ψηφιακά στο σύστημα e- Άδειες του οποίου πάροχος είναι το ΤΕΕ. Επίσης, στο σύστημα καταγραφής των αυθαιρέτων, που επίσης τηρεί το ΤΕΕ, έχουν τεκμηριωθεί ηλεκτρονικά περισσότερα από ένα 1 εκατ. αυθαίρετες κατασκευές.

Με νόμο θεσπίστηκε η ψηφιοποίηση σε ηλεκτρονική μορφή των φυσικών φακέλων των οικοδομικών αδειών που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες μέχρι τη θέση σε ισχύ του πληροφοριακού συστήματος e-Άδειες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των συνοδευτικών εγγράφων και των μελετών και η υποχρεωτική καταχώρησή τους στο πληροφοριακό σύστημα e-Άδειες μέχρι την 31η.12.2023.

Η προθεσμία αυτή δύναται να παρατείνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και πάντως σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης.12.2025.

Επιπλέον, όπως αναγράφεται στο επίσημο κείμενο, με την Κοινή Υπουργική των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ορίστηκε η ανάπτυξη, η τήρηση, η ενημέρωση και η λειτουργία του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη ανατίθενται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ).

Το φυσικό αρχείο των πολεοδομιών περιλαμβάνει μεγάλο πλήθος φακέλων των οποίων η φύλαξη, η αναζήτηση εγγράφων από πολίτες και μηχανικούς κοστίζει δεκάδες εκατομμύρια ανά έτος.

Επιπρόσθετα στα προηγούμενα το φυσικό αρχείο απειλείται από φυσικές καταστροφές, αλλά και από την φυσική γήρανση του χαρτιού που επέρχεται με τον χρόνο.

Σκοπός είναι η προστασία και διαφύλαξη των έντυπων αρχείων και η εύκολη πρόσβαση και διάθεση / αξιοποίηση των στοιχείων, καθώς ο μεγάλος τους όγκος καθιστά δύσκολη την αναζήτηση στοιχείων από τους ενδιαφερομένους.

Επέκταση Ψηφιακού Χάρτη

Στο πλαίσιο αυτό, με την υλοποίηση του παρόντος Έργου επιδιώκεται:

Α. Η Ψηφιοποίηση, ψηφιακή καταχώρηση, αρχειοθέτηση και γεωκωδικοποίηση, των φακέλων των αδειών δόμησης, που υπάρχουν στις Υπηρεσίες Δόμησης των Δήμων όλης της χώρας.

Στο έργο ΔΕΝ συμπεριλαμβάνονται οι Υπηρεσίες Δόμησης του Δήμου Τρικάλων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, του Δήμου Ηρακλείου στην Περιφέρεια Κρήτης, του πολεοδομικού ιστού των μητροπολιτικών Δήμων στην Περιφέρεια Αττικής, του Δήμου Πάτρας στην Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδος και του Δήμου Καλαμαριάς στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η ψηφιοποίηση του αρχείου των οποίων θα γίνει στο πλαίσιο του Έργου του Ψηφιακού Χάρτη.

Β. Η επέκταση του Ψηφιακού Χάρτη σε συγκεκριμένους Δήμους της Χώρας, με σημαντική οικιστική ανάπτυξη και μεγάλη πυκνότητα ακινήτων, ενισχύοντας τη βάση του νέου μητρώου κτιρίων, με:

  • Σύνταξη νέων επικαιροποιημένων φωτογραμμετρικών υποβάθρων πολύ μεγάλης ανάλυσης
  • Την αποτύπωση υφιστάμενων κτιρίων και εγκαταστάσεων
  • Την τεκμηρίωση περιγραφικών στοιχείων και την αντιστοίχιση Μετρητών Ηλεκτροδότησης Κτιρίων
  •  Τη δημιουργία Βάσης δεδομένων και την επεξεργασία και ομογενοποίηση στοιχείων για την ένταξή τους στον Ψηφιακό Χάρτη

Οι 6 φάσεις

Μέσω του τρισδιάστατου χαρτογραφικού υποβάθρου θα πραγματοποιηθεί η γεωμετρική τεκμηρίωση της συνολικής επιφάνειας που καταλαμβάνουν όλα τα κτίρια καθώς επίσης και του υψομέτρου τους, επομένως και του συνολικού τους εμβαδού.

Η πληροφορία αυτή σε συνδυασμό με δεδομένα μετρήσεων στο πεδίο, θα οδηγήσει στην ταυτοποίηση των αποτελεσμάτων με τα επίσημα καταχωρημένα στοιχεία της βάσης των Δημοτικών Τελών μέσω των λογαριασμών ηλεκτροδότησης και στη βάση αυθαιρέτων του ΤΕΕ.
Συνολικά σχετικά με τη γεωμετρική τεκμηρίωση των κτιρίων και την ενίσχυση της πληροφορίας στη βάση δεδομένων του ψηφιακού Χάρτη, το έργο αναφέρεται σε:

  • 32 Δήμους,
  • 82 Δημοτικές Ενότητες, και
  • Περίπου 550.000 κτίρια

Η υλοποίηση του έργου περιλαμβάνει τις παρακάτω Φάσεις:

Φάση Α: Μελέτη Εφαρμογής, με διάρκεια δύο (2) μηνών.
Φάση Β: Εγκατάσταση υλικοτεχνικής υποδομής – Εκπαίδευση υπεύθυνων σάρωσης & καταχώρησης, με διάρκεια δύο (2) μηνών.
Φάση Γ:  Σάρωση και τεκμηρίωση Εγγράφων, με διάρκεια τριάντα (30) μηνών.
Φάση Δ: Καταχώρηση Εγγράφων, με διάρκεια τριάντα (30) μηνών.
Φάση Ε: Γεωκωδικοποίηση Αδειών Δόμησης, με διάρκεια τριάντα (30) μηνών.
Φάση ΣΤ: Μητρώο κτιρίων νέων περιοχών, με διάρκεια τριάντα (30) μηνών.

Διαβάστε ακόμα:

Κωνσταντίνος Τσεκλένης: Στα «δίχτυα» των πλειστηριασμών για το νεοκλασικό στο Μεταξουργείο (pics) (upd)

Morgan Stanley: Αυξάνει τις εκτιμήσεις της για τα καθαρά κέρδη των ελληνικών τραπεζών

3η Φάση Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών: Τι να κάνετε όσοι δεν έχετε απογραφεί (vid)