Με τον ρυθμό της ανάκαμψης να υπερβαίνει τις προσδοκίες και τις συνθήκες στην αγορά να γίνονται πιο ευνοϊκές, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις αναμένουν ότι θα αυξήσουν ξανά τις επενδύσεις τους.

Η οικονομική υποστήριξη προς τις επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια των lockdowns ήταν ζωτικής σημασίας για να διατηρηθεί ζωντανή η οικονομία: περισσότερες από τις μισές (56%) επιχειρήσεις στην ΕΕ έχουν λάβει κάποιας μορφής οικονομική στήριξη ως μέρος των δράσεων για την αντιμετώπιση της COVID-19.

Επιπλέον, παρά τις δύσκολες συνθήκες, τέσσερις στις πέντε επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση (82%) πιστεύουν ότι οι επενδυτικές τους δραστηριότητες τα τελευταία τρία χρόνια ήταν σύμφωνες με τις ανάγκες τους, ποσοστό παρόμοιο με το μερίδιο των επιχειρήσεων στις ΗΠΑ.

Αυτά είναι ορισμένα από τα βασικά ευρήματα της νέας Έρευνας Επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων που δημοσιεύθηκε σήμερα.

Σχετικά με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) είναι ο οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χορήγηση μακροπρόθεσμων χρηματοδοτήσεων. Μέτοχοι της ΕΤΕπ είναι τα κράτη μέλη της ΕΕ. Χορηγεί μακροπρόθεσμες πιστώσεις σε βιώσιμες επενδύσεις, με απώτερο σκοπό να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων πολιτικής της ΕΕ στην Ευρώπη και πέραν των συνόρων της. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δραστηριοποιείται σε περίπου 160 χώρες και είναι ένας από τους κυριότερους πολυμερείς χρηματοδότες έργων σχετικών με τη δράση για το κλίμα στον κόσμο. Ο Όμιλος ΕΤΕπ ενέκρινε πρόσφατα τον Χάρτη Πορείας της Κλιματικής Τράπεζας για να επιτύχει τη φιλόδοξη ατζέντα του για τη στήριξη επενδύσεων ύψους 1 τρισ. ευρώ στους τομείς της δράσης για το κλίμα και της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας κατά την περίοδο 2021-2030 και για να διαθέσει πάνω από το 50% της χρηματοδότησης της ΕΤΕπ στους τομείς της δράσης για το κλίμα και της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας έως το 2025. Στο πλαίσιο του Χάρτη Πορείας, όλες οι νέες χρηματοδοτήσεις που χορηγεί ο Όμιλος ΕΤΕπ έχουν επίσης ευθυγραμμιστεί με τους στόχους και τις αρχές της Συμφωνίας των Παρισίων από τις αρχές του 2021.

Δείτε εδώ την πλήρη έκθεση