Νομοθετική παρέμβαση από το υπουργείο Εργασίας για τους ασφαλισμένους που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές και βρίσκονται στα πρόθυρα της συνταξιοδότησης ζητεί ο Οργανισμός ασφάλισης ελεύθερων επαγγελματιών (ΟΑΕΕ).

Κατά τη συνεδρίαση του διοικητικού του συμβουλίου (δ.σ.) και σύμφωνα με έντυπο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), η οποία εκπροσωπείται στη σύνθεση του δ.σ., εκφράστηκε επίσης η ικανοποίηση της ΕΣΕΕ την προσπάθεια κεφαλαιοποίησης οφειλών και μετατροπή τους σε ασφαλιστικό χρόνο

Το ισχύον καθεστώς για τους οφειλέτες που βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση, όπως αναφέρει το σχετικό έγγραφό της ΕΣΕΕ, περιλαμβάνει τα ακόλουθα: Για όσους έχουν υποβάλει αίτημα συνταξιοδότησης και οφείλουν, παρέχεται η δυνατότητα συνταξιοδότησης από τον Οργανισμό από τον επόμενο μήνα υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης, μόνον αν το οφειλόμενο ποσό από οποιαδήποτε αιτία δεν ξεπερνά το ύψος των 30 μηνιαίων συντάξεων κατωτάτων ορίων, το οποίο, προσαυξανόμενο με τα πρόσθετα τέλη και με ανώτατο όριο το ποσό των 20.000 ευρώ, συμψηφίζεται ή παρακρατείται από το ποσό της σύνταξης σε ίσες μηνιαίες δόσεις που δεν μπορούν να ξεπερνούν τις 40. Ποσό που υπερβαίνει τα παραπάνω όρια, πρέπει να καταβληθεί εφάπαξ εντός δύο μηνών από την έγγραφη γνωστοποίηση της οφειλής. Εάν παρέλθει το δίμηνο, θεωρείται ληξιπρόθεσμο το σύνολο της οφειλής και, στην περίπτωση αυτή, έναρξη της σύνταξης ορίζεται η πρώτη του επόμενου μήνα της ολοσχερούς εξόφλησης της αναπροσαρμοζόμενης κατά τα ισχύοντα οφειλής, με αποτέλεσμα την απώλεια των αναδρομικών συντάξεων. Στην περίπτωση αυτή, η αίτηση παραμένει σε εκκρεμότητα.

Το διοικητικό συμβούλιο του ΟΑΕΕ, εν όψει και των νέων δεδομένων που ισχύουν, μετά την ψήφιση του νέου ασφαλιστικού νόμου, αποφάσισε να ζητήσει από το υπουργείο Εργασίας νομοθετική ρύθμιση, με το εξής περιεχόμενο: «Στους υποψήφιους συνταξιούχους, που συμπληρώνουν τα 67 χρόνια, με οφειλές πάνω από 20.000 ευρώ, ηλικίας 67 ετών και με 20ετή τουλάχιστον ασφάλιση, να χορηγείται σύνταξη ανάλογη με τα έτη που έχουν καταβληθεί εισφορές, με υποχρεωτική παρακράτηση του υπολοίπου σε δόσεις από τη σύνταξη που θα χορηγηθεί και, εφόσον εξοφληθεί πλήρως η οφειλή, η σύνταξη θα προσαυξάνεται ανάλογα. Το ποσό της σύνταξης που απομένει, μετά την παρακράτηση, δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού της εθνικής σύνταξης, όπως θα ισχύει κάθε φορά».