Με απόφαση του Γ.Γ. Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του ΥΠΕΝ Κ. Αραβώση προς τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, δίνεται εντολή άμεσης έναρξης λειτουργίας των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) για τους δασικούς χάρτες.

Στόχος, όπως διευκρινίζεται, είναι να ολοκληρωθεί η εξέταση των εκκρεμών αντιρρήσεων για τις αναρτήσεις δασικών χαρτών που υλοποιήθηκαν πριν την ισχύ του ν. 4685/2020.

Στην απόφαση επισημαίνεται ότι ο τρόπος λειτουργίας των ΕΠ.Ε.Α. έχει καθοριστεί λεπτομερώς καθώς και ότι η διαβαθμισμένη πρόσβαση των ΕΠ.Ε.Α. στις ηλεκτρονικές εφαρμογές επεξεργασίας και υποβολής αντιρρήσεων της «Ελληνικό Κτηματολόγιο», παρέχεται με την έκδοση των σχετικών κωδικών από τον φορέα, και οι οποίοι προωθούνται από το ΥΠΕΝ με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Προέδρου κάθε επιτροπής.

Υπενθυμίζεται ότι οι ΕΠ.Ε.Α. υποστηρίζονται σε όλα τα θέματα της απαιτούμενης υποδομής τους, για την άρτια λειτουργία τους από τις υπηρεσίες της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Στις Διευθύνσεις Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, στις οποίες κοινοποιείται η απόφαση, επισημαίνεται η αναγκαιότητα τακτικής τροφοδοσίας των ΕΠ.Ε.Α. με επαρκή αριθμό αντιρρήσεων, για την επίτευξη των, κατ’ ελάχιστο, θεσμικών προβλέψεων λειτουργίας τους (παρ. 8 άρθρο 18 ν. 3889/2010).

Τέλος, σημειώνεται ότι η έγκαιρη και έγκυρη ολοκλήρωση της εξέτασης αντιρρήσεων από τις ΕΠ.Ε.Α., είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση της ορθολογικής περαίωσης του έργου των δασικών χαρτών που οδηγεί στην κύρωσή τους.