Σε σειρά έργων με στόχο την αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ στο ενεργειακό δίκτυο της χώρας προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ. Στο πλαίσιο αυτό, έβγαλε ήδη στον αέρα διαγωνισμό (Ομάδα Έργων 1) για την αναβάθμιση και ενίσχυση 5 Υποσταθμών Υψηλής και Μέσης Τάσης.

Η αξία της σύμβασης προσεγγίζει τα 18 εκατ. ευρώ και συγκεκριμένα ανέρχεται σε 17.935.732 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:14.464.300 ευρώ και ο ΦΠΑ ύψους 3.471.432 ευρώ). Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, συμπεριλαμβάνει ποσό 13.270.000 ευρώ που αντιστοιχεί στο κυρίως έργο και απρόβλεπτες δαπάνες 9% (1.194.300 ευρώ).

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερo συγκριτικό τίμημα), ωστόσο το παραπάνω ποσό συνιστά ενδεικτικό όριο προσφοράς (η υπέρβασή του δεν οδηγεί από μόνη της σε απόρριψη της προσφοράς), ενώ η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 34 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Ο διαγωνισμός είναι ηλεκτρονικός και καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών η 24η Οκτωβρίου 2022.

Σημειώνεται ότι το έργο υλοποιείται με Ίδια Κεφάλαια και με πόρους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης-NextGeneration EU. Ακόμη, για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, θα πρέπει να κατατεθεί από τους υποψήφιους εγγύηση συμμετοχής, ύψους 289.290 ευρώ.

Ποιους σταθμούς αφορά το έργο

Στο έργο περιλαμβάνονται τα ακόλουθα έργα ενίσχυσης:

Α. Αντικατάσταση των δύο Μ/Σ 150/20KV, 25MVA του Υ/Σ Φλώρινας με νέους 50MVA και προσθήκη πυλών ΜΤ, και αναλυτικότερα:

– Αντικατάσταση των δύο υφιστάμενων Μ/Σ ισχύος 20/25 MVA με νέους, ισχύος 40/50 MVA και τάση βραχυκύκλωσης uk≥23% στις υφιστάμενες βάσεις.

– Επέκταση της πλευράς ΜΤ του Μ/Σ Νο1 με την προσθήκη δύο νέων πυλών αναχωρήσεων (Ρ380, Ρ370).

– Επέκταση πλευράς ΜΤ Μ/Σ Νο2 με την προσθήκη δύο νέων πυλών αναχωρήσεων (Ρ260, Ρ270)

– Διαχωρισμός ουδετέρου κόμβου των Μ/Σ ισχύος και προσθήκη νέας αντίστασης γείωσης στον Μ/Σ Νο2.

Β. Επέκταση του ΚΥΤ Μελίτης με 2ο Μ/Σ 150/20kV, 50MVA

Προσθήκη ενός νέου Μ/Σ ισχύος 40/50 MVA No2, τάσης βραχυκύκλωσης uk≥20% με επέκταση των ζυγών 150kV και σύνδεση με τους υφιστάμενους ζυγούς ΜΤ(μεταλλοεπενδεδυμένοι πίνακες ΜΤ) που βρίσκονται εντός κτιρίου ΜΤ, στο οποίο υπάρχει αίθουσα ελέγχου για την εγκατάσταση του εξοπλισμού προστασίας και ελέγχου επικοινωνίας για το νέο εξοπλισμό.

Γ. Επέκταση του Υ/Σ Σκύδρας με 3ο Μ/Σ 150/20kV, 50MVA

Προσθήκη νέου Μ/Σ ισχύος (Μ/Σ Νο1) 40/50 MVΑ, τάσης βραχυκύκλωσης uk≥23% με επέκταση των ζυγών 150kV και επέκταση της πλευράς ΜΤ, με την προσθήκη έξι (6) νέων πυλών αναχωρήσεων, μίας (1) πύλης άφιξης Μ/Σ και μίας (1) πύλης διασύνδεσης ζυγών ΜΤ.

Δ. Επέκταση του Υ/Σ Σπερχειάδας με 2ο Μ/Σ 150/20kV, 50MVA.

Προσθήκη ενός νέου Μ/Σ ισχύος (Μ/Σ Νο2) 40/50 MVA, τάσης βραχυκύκλωσης uk≥23% και πλήρης επέκταση της πλευράς ΜΤ, με την προσθήκη 8 νέων πυλών αναχωρήσεων, μίας πύλης άφιξης Μ/Σ και μίας πύλης διασύνδεσης ζυγών ΜΤ. Οι πύλες ΜΤ θα είναι μεταλλοενδεδυμένοι και οι πίνακες εντός του κτιρίου ελέγχου του Υ/Σ.

Ε. Αντικατάσταση των δύο Μ/Σ 150/20KV, 25MVA του Υ/Σ Εορδαίας (Πτολεμαϊδα ΙΙ) με νέους 50MVA και προσθήκη πυλών ΜΤ, και αναλυτικότερα:

– Αντικατάσταση των δύο υφιστάμενων Μ/Σ ισχύος 20/25 MVA με νέους, ισχύος 40/50 MVA και τάση βραχυκύκλωσης uk≥23% στις υφιστάμενες βάσεις.

– Επέκταση της πλευράς ΜΤ του Μ/Σ Νο2 με την προσθήκη 6 νέων πυλών αναχωρήσεων (Ρ290-Ρ340), υπαίθριου τύπου.

– Επέκταση πλευράς ΜΤ Μ/Σ Νο3 με την προσθήκη 5 νέων πυλών αναχωρήσεων (Ρ420-Ρ460), υπαίθριου τύπου.

– Διαχωρισμός ουδετέρου κόμβου των Μ/Σ ισχύος και προσθήκη νέας αντίστασης γείωσης στον Μ/Σ Νο3.

Στη διακήρυξη τονίζεται ότι το έργο θα εκτελεστεί στους παραπάνω αναφερόμενους Υ/Σ του Διασυνδεδεμένου συστήματος οι οποίοι είναι σε λειτουργία, οπότε θα πρέπει να ληφθούν αυξημένα μέτρα προστασίας κατά την εκτέλεση των εργασιών, αλλά και να προγραμματιστούν σωστά και έγκαιρα οι απαιτούμενες απομονώσεις του εν λειτουργία εξοπλισμού.

Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται η εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών, η κατασκευή των αναγκαίων έργων Πολιτικού Μηχανικού, η προμήθεια όλων των αναγκαίων υλικών /εξοπλισμού, η ανέγερση / εγκατάστασή τους στους αντίστοιχους Υ/Σ και ΚΥΤ και η ενεργοποίησή /ηλέκτρισή τους μετά τους απαραίτητους ελέγχους και δοκιμές. Επιπλέον, στο πλαίσιο του έργου θα γίνουν, όπου απαιτούνται, και οι αντίστοιχες εργασίες επέκτασης του Συστήματος από τον ΑΔΜΗΕ.

Τα κριτήρια συμμετοχής

Όσον αφορά τα κριτήρια συμμετοχής, σε επίπεδο οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας οι προσφέροντες πρέπει να διαθέτουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών κατά την τελευταία τριετία ύψους 8 εκατ. ευρώ κατ’ ελάχιστο. Για επιχειρήσεις που λειτουργούν για χρονικό διάστημα μικρότερο της τριετίας ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών διαμορφώνεται συναρτήσει της ημερομηνίας έναρξης των δραστηριοτήτων τους.

Αναφορικά με την επαγγελματική/ τεχνική ικανότητα του προσφέροντα απαιτείται:

Α. Να έχει μελετήσει και κατασκευάσει κατά την τελευταία δεκαετία τουλάχιστον δύο έργα Υ/Σ με εξοπλισμό ΥΤ ονομαστικής τάσης 132kV ή μεγαλύτερης, και πιο συγκεκριμένα:

– Να έχει μελετήσει και κατασκευάσει νέους Υποσταθμούς ονομαστικής τάσης 132kV ή μεγαλύτερης και εγκατεστημένης ισχύος τουλάχιστον 20MVA, ή

-Να έχει μελετήσει και κατασκευάσει επέκταση σε υπάρχοντες Υποσταθμούς, με πύλη Μ/Σ ισχύος ονομαστικής τάσης 132kV ή μεγαλύτερης και εγκατεστημένης ισχύος της επέκτασης τουλάχιστον 20MVA.

Τα εν λόγω έργα θα πρέπει να έχουν τεθεί σε εμπορική λειτουργία και να λειτουργούν ικανοποιητικά για τουλάχιστον δύο έτη.

Β. Όσον αφορά στην κατασκευή Έργων Πολιτικού Μηχανικού, ο προσφέρων θα πρέπει προτείνει Υπεργολάβο ή Υπεργολάβους, που να έχει/ έχουν εκτελέσει οικοδομικές εργασίες σε Υ/Σ.