Ενέργεια

ΔΕΔΔΗΕ: Πώς θα διεξαχθεί ο mega διαγωνισμός των €3 δισ.

  • Σταύρος Γριμάνης


Μέχρι 25 Αυγούστου οι προσφορές – Παραμένει το πλαφόν για τις εργολαβίες ανά υποψήφιο – Τι προβλέπεται για κάθε περιφέρεια

Πριν παρέλθουν 24 ώρες από τη χθεσινή αποκάλυψη του newmoney για την απόφαση του Δ.Σ. του ΔΕΔΔΗΕ να επαναπροκηρύξει τον mega διαγωνισμό των 3 δισ. ευρώ (με το δικαίωμα προαίρεσης και τον ΦΠΑ), η σχετική διακήρυξη αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή.

Έτσι, με βάση τα στοιχεία του ΔΔ-214, αφορά 37 εργολαβίες με τον προϋπολογισμό να διαμορφώνεται σε 1,6 δισ. ευρώ και με το δικαίωμα προαίρεσης (50%-800 εκατ. ευρώ) να φτάνει στα 2,4 δισ. ευρώ, αποτελώντας τον μεγαλύτερο διαγωνισμό για έργα δικτύου που έχει προκηρύξει ο ΔΕΔΔΗΕ μέχρι σήμερα.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικά μέσα και οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν σε ηλεκτρονικό φάκελο μέχρι την Τετάρτη 25.08.2021 και ώρα 15:00 (καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφοράς). Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών.

Παραμένει το «πλαφόν» των εργολαβιών

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη διακήρυξη, οι προσφορές μπορούν να υποβάλλονται για έναν αριθμό ή και για όλα τα τμήματα. Όμως, «ο αριθμός των τμημάτων που μπορούν να ανατεθούν σε έναν προσωρινό ανάδοχο, για λόγους διασφάλισης των συμφερόντων του ΔΕΔΔΗΕ και μη εξάρτησης των Περιφερειών από έναν και μόνο ανάδοχο, αλλά και για την ανάπτυξη του ανταγωνισμού, περιορίζεται, στο παρακάτω πλήθος εργολαβιών, ανά Περιφέρεια Διανομής:

  • Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής: 3
  • Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης: 3
  • Διεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου: 3
  • Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας: 2
  • Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών: 3

Δηλαδή, κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί να κερδίσει περισσότερες από 14 εργολαβίες συνολικά. Όπως ορίζεται «στην έννοια του Προσφέροντος Αναδόχου για την εφαρμογή των παραπάνω περιλαμβάνονται και οι συνδεδεμένες με τον οικονομικό φορέα εταιρείες, οι κοινοπραξίες και ενώσεις στις οποίες συμμετέχει ο υποψήφιος, καθώς και οι, τυχόν, δανειστές ικανότητάς του για οποιοδήποτε κριτήριο».

Επίσης, διευκρινίζεται ότι «το κριτήριο με βάση το οποίο θα γίνει ο προσδιορισμός των τμημάτων (Εργολαβιών) που θα ανατεθούν σε έναν προσωρινό ανάδοχο, ο οποίος μειοδοτεί σε περισσότερες από το προαναφερόμενο πλήθος Εργολαβιών ανά Περιφέρεια, είναι ο μεγαλύτερος προϋπολογισμός της εργολαβίας, δηλαδή θα ανατίθενται μεταξύ περισσοτέρων στον μειοδότη ανάδοχο οι εργολαβίες με τον μεγαλύτερο προϋπολογισμό».

Υπενθυμίζεται ότι το θέμα του περιορισμού στον αριθμό των εργολαβιών ήταν ένα από εκείνα στα οποία είχαν αντιδράσει αρκετοί όμιλοι κατά τον προηγούμενο, ματαιωθέντα, διαγωνισμό.

Η κατανομή ανά περιφερειακή διεύθυνση

Η κατανομή των εργολαβιών και του προϋπολογισμού ανά περιφερειακή διεύθυνση του ΔΕΔΔΗΕ είναι σχεδόν ίδια με τον προηγούμενο διαγωνισμό.

Συγκεκριμένα, για τη Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής προβλέπονται 8 εργολαβίες με προϋπολογισμό 421 εκατ. ευρώ (με το δικαίωμα προαίρεσης 50%, 631,5 εκατ. ευρώ) που αφορούν 297,7 εκατ. για ενεργειακά έργα και 123,3 εκατ. για ηλεκτρομηχανολογικά, ενώ για εναέρια 180,9 εκατ. και υπόγεια 240,1 εκατ. (178,3 εκατ. και 242,7 εκατ. αντίστοιχα ήταν στον ΔΔ-210).

Για τη Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης προβλέπονται 9 εργολαβίες με προϋπολογισμό 357 εκατ. ευρώ (με το δικαίωμα προαίρεσης 50%, 535,5 εκατ. ευρώ), που αφορούν 241,2 εκατ. για ενεργειακά έργα και 115,8 εκατ. για ηλεκτρομηχανολογικά, ενώ 267,5 εκατ. για εναέρια και 89,5 εκατ. για υπόγεια.

Για τη Διεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ηπείρου προβλέπονται 8 εργολαβίες με προϋπολογισμό 347 εκατ. ευρώ (με το δικαίωμα προαίρεσης 50%, 520,5 εκατ. ευρώ) που αφορούν 232,2 εκατ. για ενεργειακά έργα και 114,8 εκατ. για ηλεκτρομηχανολογικά, ενώ 281,4 εκατ. για εναέρια και 65,6 εκατ. για υπόγεια.

Για τη Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας προβλέπονται 6 εργολαβίες με προϋπολογισμό 217 εκατ. ευρώ (με το δικαίωμα προαίρεσης 50%, 325,5 εκατ. ευρώ), που αφορούν 145,2 εκατ. για ενεργειακά έργα και 71,8 εκατ. για ηλεκτρομηχανολογικά, ενώ 176,5 εκατ. για εναέρια και 40,5 εκατ. για υπόγεια.

Τέλος, για τη Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών προβλέπονται 7 εργολαβίες με προϋπολογισμό 258 εκατ. ευρώ (με το δικαίωμα προαίρεσης 50%, 387 εκατ. ευρώ) που αφορούν 172,7 εκατ. για ενεργειακά έργα και 85,3 εκατ. για ηλεκτρομηχανολογικά, ενώ 208,7 για εναέρια και 49,3 εκατ. για υπόγεια.

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό πρέπει να κατατεθεί από κάθε προσφέροντα εγγυητική επιστολή για ποσό που αντιστοιχεί στο 2% του συνολικού προϋπολογισμού της Υπηρεσίας (μη συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης του 50%) χωρίς ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση. Επίσης, υποβάλλεται χωριστή εγγύηση για το κάθε τμήμα του έργου, για το οποίο υποβάλλεται προσφορά. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής θα περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Όσον αφορά τα κριτήρια, σε επίπεδο χρηματοοικονομικής ικανότητας ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει κύκλο εργασιών, κατ’ ελάχιστο ίσο με το 75% του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας (μη συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης), της μεγαλύτερης εργολαβίας, για την οποία υποβάλει προσφορά συνολικά, κατά την τελευταία τριετία. Επίσης πρέπει να έχει, σε τουλάχιστον δύο από τα προαναφερόμενα έτη, θετικό ΕBITDA.

Εάν ο υποψήφιος λειτουργεί για διάστημα μικρότερο των προαναφερομένων χρόνων, ο κύκλος εργασιών του θα υπολογίζεται αναλογικά του χρονικού διαστήματος λειτουργίας του, ενώ όσον αφορά το EBITDA, θα πρέπει να έχει τουλάχιστον ένα έτος θετικό EBITDA. Το κριτήριο της χρηματοοικονομικής ικανότητας πληρούται αθροιστικά από τα μέλη της Ένωσης τα οποία έχουν θετικό EBITDA σε δύο τουλάχιστον έτη.