Το «πράσινο φως» του ΥΠΕΝ εξασφάλισαν οι μελέτες της ΔΕΗ για την αποκατάσταση των χώρων όπου είναι εγκατεστημένες οι αποσυρμένες μονάδες των ΑΗΣ Λαυρίου και Αμυνταίου-Φιλώτα.

Μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων εργασιών, οι οποίες περιλαμβάνουν μια σειρά διαδικασίες, οι χώροι αυτοί θα μπορέσουν να αποδοθούν προς άλλη βιομηχανική χρήση.

Έτσι με τις αποφάσεις των αρμοδίων υπηρεσιών του ΥΠΕΝ ανοίγει ουσιαστικά το κεφάλαιο της «επόμενης μέρας» για τα συγκεκριμένα ακίνητα και τη μελλοντική αξιοποίησή τους.

Ο ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου

Η μελέτη αποκατάστασης για τον ΑΗΣ-Κερατέας-Λαυρίου αφορά τον χώρο εγκατάστασης των Μονάδων Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, που είναι της τάξεως των 33 στρεμμάτων εντός του γηπέδου του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου. Εκεί λειτουργούσαν οι μονάδες Ι (150 MWe), ΙΙ (300 MWe) και ΙΙΙ (176,5 MWe).

Με βάση τη μελέτη προβλέπεται για τη Μονάδα Ι η κατεδάφιση των κτιρίων Μηχανοστασίου, Λεβητοστασίου, Παραγωγής Υδρογόνου, Αεροσυμπιεστών και Καπνοδόχου. Αντίστοιχα και για τη Μονάδα ΙΙ.
Για τη Μονάδα ΙΙΙ προβλέπεται η κατεδάφιση των κτιρίων Μηχανοστασίου, Λεβητοστασίου και δύο μεταλλικών Καπνοδόχων. Ακόμη, η κατεδάφιση βοηθητικών κτιριακών εγκαταστάσεων όπως του Χημείου, του Μετασχηματιστή Αντλιοστασίου κ.α.

Όσον αφορά τον Ηλεκτρομηχανολογικό Εξοπλισμό των Μονάδων Ι, ΙΙ, ΙΙΙ προβλέπεται η αποξήλωση του εξοπλισμού Μηχανοστασίων, Λεβητοστασίων, Αποθήκευσης και Διακίνησης Καυσίμων και λοιπών βοηθητικών υλών, Αντλιοστασίων και επεξεργασίας θαλασσινού νερού, Μετασχηματιστών, ηλεκτρικών διασυνδέσεων, λειτουργίας και ελέγχου των εγκαταστάσεων.

Μεταξύ των πολλών και αυστηρών όρων για τη διενέργεια των εργασιών, ιδίως για την ασφαλή απομάκρυνση επικίνδυνων υλικών, η εγκριτική απόφαση προβλέπει ότι πρέπει να τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα, εκτός των άλλων και για την παράλληλη απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία των εργοταξιακών εγκαταστάσεων με τη λειτουργία των Μονάδων IV,V και των λοιπών εγκαταστάσεων του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου, του ΑΔΜΗΕ, της ΔΕΣΦΑ κλπ

Ο ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα

Στην περίπτωση των Μονάδων Ι και ΙΙ του ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα (2×300 MWe), η συνολική έκταση αποκατάστασης είναι της τάξεως των 24 στρεμμάτων εντός του γηπέδου του ΑΗΣ.

Με βάση τη μελέτη προβλέπεται η κατεδάφιση των κτιρίων Γραφείων Επίβλεψης Παλαιού Εργοταξίου, Αποθήκης Ραούλων, Λεβητοστασίων Μονάδας Ι και ΙΙ, Ηλεκτροστατικών Φίλτρων/ Γεννητριών diesel Μονάδας Ι και ΙΙ, Προθερμαντών, Καπνοδόχου, Πύργων Ψύξης, Σιλό τέφρας, Βοηθητικού Λέβητα, συνεργείου Ραούλων, αποθήκης χρησιμοποιημένων ελαίων (εύφλεκτων υλικών), οικοδομικών στοιχείων του χώρου Μετασχηματιστών Μονάδας Ι και ΙΙ, Container Υγρής τέφρας, αντλιοστασίου παραλαβής diesel, Φίλτρων Βαρύτητας Αποσκληρυμένου Νερού Πύργων Ψύξης, σταθμού αυτοκινήτων – γραφείου κίνησης οχημάτων, πυροσβεστείου, βοηθητικών εγκαταστάσεων Αυλής Λιγνίτη κ.α.

Αντίστοιχα προβλέπεται η αποξήλωση του Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού των Μονάδων Ι, ΙΙ, όπως Γραφείων και Ιατρείου, Αποθηκών (Ραούλων, Μηχανουργείου, φιαλών υδρογόνου, χρησιμοποιημένων ελαίων, παλαιών εργοταξίων), Σιλό Λιγνίτη, Μηχανοστασίου και Λεβητοστασίων, κ.α.

Οι αποφάσεις της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής του ΥΠΕΝ ισχύουν για 5 χρόνια από την έκδοσή τους, με δυνατότητα ανανέωσης μετά από υποβολή σχετικού αιτήματος εκ μέρους της ΔΕΗ, το οποίο θα πρέπει να συνοδεύεται από επικαιροποιημένη Μελέτη Ολοκλήρωσης Αποκατάστασης και έκθεση με τους λόγους καθυστέρησης αποπέρατωσης των σχετικών εργασιών.

Επίσης, η απόδοση των χώρων μετά από την απομάκρυνση όλων των υπό κατεδάφιση κτιρίων, υπό αποξήλωση εξοπλισμών και των εργοταξιακών εγκαταστάσεων, για εγκατάσταση και λειτουργία νέας βιομηχανικής ή/και άλλης δραστηριότητας προϋποθέτει νέα περιβαλλοντική αδειοδότηση. Ιδιαίτερα για τους χώρους του ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα απαιτείται επιπλέον εδαφοτεχνική μελέτη, στατικός έλεγχος και ενδεχομένως εξυγίανση των παραμενουσών εγκαταστάσεων.

Διαβάστε ακόμα:

Γονικές παροχές – Δωρεές: Έλεγχοι σε μεταβιβάσεις ακινήτων και χρημάτων που έγιναν το προηγούμενο εξάμηνο

Για λουκέτα προειδοποιούν οι αλυσίδες της καφεστίασης – Τι ζητούν

Το φυσικό αέριο «εξαερώνει» το 75% των υπερεισπράξεων από τον Τουρισμό