Μικρή αύξηση των συνολικών εσόδων και αισθητή μείωση των καθαρών κερδών έφερε το ταραχώδες ενεργειακά 2022 για το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας. Με βάση τις οικονομικές καταστάσεις που υπογράφονται την 30η Μαΐου 2023, το σύνολο των εσόδων του ΕΧΕ έφτασε τα 2.283.613 ευρώ έναντι 2.183.999 ευρώ το 2021.

Παράλληλα τα EBITDA διαμορφώθηκαν σε 713.164 ευρώ έναντι 798.944 ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους μειώθηκαν σε 293.392 ευρώ έναντι 530.288 το 2021.

Η εταιρεία, όπως είναι γνωστό, έχει το ρόλο του Φορέα Εκκαθάρισης για την Αγορά Επόμενης Ημέρας και την Ενδοημερήσια Αγορά, καθώς και για την Αγορά Εξισορρόπησης. Έτσι, οι προμήθειες εκκαθάρισης αγορών ενέργειας για το 2022 ανήλθαν σε 1.713.494 ευρώ και αφορούν κυρίως προμήθειες εκκαθάρισης συναλλαγών αγοράς DAM/IDM ποσού 1.656.109 ευρώ, και προμήθειες εκκαθάρισης συναλλαγών αγοράς Φυσικού Αερίου ποσού 57.335 ευρώ. Το 2021 οι προμήθειες εκκαθάρισης συναλλαγών ενέργειας είχαν ανέλθει σε 1.677.961 ευρώ.

Οι συνδρομές μελών για το έτος 2022 ανήλθαν σε 567.144 ευρώ έναντι 490.880 ευρώ το 2021 και αφορούν συνδρομές εκκαθαριστικών μελών για την ενεργοποίηση τους στις Αγορές Ενέργειας & Βάθρου Εμπορίας Φυσικού Αερίου του ΕΧΕ και συνδρομές διατήρησης λογαριασμού εκκαθάρισης στις αγορές ενέργειας.

Στα ίδια περίπου επίπεδα κινήθηκαν οι αμοιβές και έξοδα προσωπικού (592.879 ευρώ έναντι 587.635 ευρώ το 2021) ενώ αυξημένες ήταν οι δαπάνες υποστηρικτικών υπηρεσιών που διαμορφώθηκαν στο ποσό των 644.986 ευρώ έναντι 545.256 ευρώ το 2021 και αφορούν κυρίως τις υπηρεσίες που παρέχονται από τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών σύμφωνα με την επιχειρησιακή σύμβαση και τις υπηρεσίες που παρέχονται από την μητρική εταιρεία ΕΧΕ.

Οι πελάτες κατά την 31.12.2022 ανήλθαν σε 36.279.041 ευρώ έναντι 24.841.657 ευρώ την 31.12.2021 και αφορούν απαιτήσεις από τους συμμετέχοντες της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας που εισπράχθηκαν εντός του Ιανουαρίου 2023

Τι αναφέρει η διοίκηση

Όπως αναφέρεται στις σημειώσεις της διοίκησης του ΕΧΕ, αν και το 2022 σημαδεύτηκε από μία πανευρωπαϊκή ενεργειακή κρίση, με τα επίπεδα τιμών της ενέργειας (ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου) να παρουσιάζουν εντυπωσιακή άνοδο, η EnExClear εκτέλεσε το ρόλο της ως Φορέας Εκκαθάρισης των Αγορών Ενέργειας με απόλυτη επιτυχία, ενώ παράλληλα επέκτεινε και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Κατά τη διάρκεια του 2022, όπως σημειώνεται, δεν εμφανίσθηκαν δυσλειτουργίες ή αστοχίες, είτε σε διαδικασίες, είτε σε πληροφοριακά συστήματα, και η εκκαθάριση και ο διακανονισμός συναλλαγών, πραγματοποιήθηκαν χωρίς προβλήματα.

Τονίζεται ακόμη ότι στις 21 Μαρτίου 2022 ξεκίνησε και η εκκαθάριση των συναλλαγών του Βάθρου Εμπορίας Φυσικού Αερίου του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας με απόλυτη επιτυχία σε μία περίοδο ιδιαίτερα κρίσιμη για τις αγορές ενέργειας. Επιπλέον κατά το τρίτο τρίμηνο του 2022 ξεκίνησε η εκκαθάριση των συναλλαγών στη Συνεχή Ενδοημερήσια Διαπραγμάτευση (XBID), δίνοντας τη δυνατότητα στους Συμμετέχοντες να πραγματοποιούν συναλλαγές στην Ενδοημερήσια Αγορά σε συνεχή βάση και όχι μόνο σε δημοπρασίες.

Αναφορικά με τα γεωπολιτικά γεγονότα στην Ουκρανία και τις στρατιωτικές ενέργειες από την Ρωσία, αναφέρεται ότι η αύξηση των τιμών ενέργειας μπορεί να επιφέρει μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και να περιορίσει τα έσοδα της ΕΧΕ, με τη διοίκηση της εταιρείας να δηλώνει ότι «παρακολουθεί συνεχώς τις σχετικές εξελίξεις και αξιολογεί τυχόν πιθανές περαιτέρω επιπτώσεις στη λειτουργία, την οικονομική θέση και τα αποτελέσματα της».

Οι στόχοι για το 2023

Όσον αφορά το τρέχον έτος επισημαίνεται ότι το 2023 ξεκίνησε με σαφώς μειωμένες τιμές ενέργειας σε σχέση με το 2ο εξάμηνο του 2022, κάτι που οφείλεται στις μειωμένες τιμές του φυσικού αερίου, αλλά χωρίς να υπάρχει βελτίωση στην γεωπολιτική κρίση στην Ουκρανία. Παράλληλα η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας μπορεί να περιορίσει τα έσοδα της EnExClear.

Μεταξύ των κεντρικών στόχων της EnExClear για το 2023 περιλαμβάνονται:

-Η αποτελεσματική λειτουργία και εκτέλεση του ρόλου της ως Φορέας Εκκαθάρισης. Θα πρέπει να διατηρηθεί η ομαλή εκπλήρωση του ρόλου της EnExClear στις αγορές ενέργειας με παράλληλες προσπάθειες βελτίωσης της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας.

-Η υποστήριξη νέων προϊόντων και Αγορών. Σε συνεργασία με το ΕΧΕ θα εξεταστούν οι δυνατότητες παροχής υπηρεσιών εκκαθάρισης σε νέες αγορές όπως για παράδειγμα η σχεδιαζόμενη πλατφόρμα των Power Purchase Agreement (PPAs), ή η προσθήκη νέων προϊόντων σε ήδη υπάρχουσες αγορές όπως τα Intra Day Auctions στην Ενδοημερήσια Αγορά ή τα 15λεπτα προϊόντα.

-Η προσέλκυση και νέων Συμμετεχόντων στο Βάθρο Εμπορίας Φυσικού Αερίου. Στόχος είναι η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τα θέματα της εκκαθάρισης και η διευκόλυνσή τους στο να ενεργοποιηθούν στην νέα αγορά. Παράλληλα, σε συνεργασία με το ΕΧΕ θα επιδιωχθεί η συμμετοχή και διαπραγματευτών (traders) οι οποίοι θα έχουν την δυνατότητα να αναθέτουν την υποχρέωση για φυσική παράδοση στο σύστημα μεταφοράς σε κάποιον τρίτο.

-Η θέση σε παραγωγή του έργου TARGET2 Consolidation. Η EnExClear κατά το 2023 πρέπει συμμετέχοντας στα Testing Groups της ECB, να ολοκληρώσει τις δοκιμές των πληροφοριακών συστημάτων και την επικαιροποίηση του Κανονιστικού Πλαισίου και να επικοινωνήσει τις αλλαγές με τις Τράπεζες Διακανονισμού αλλά και τα Εκκαθαριστικά Μέλη προετοιμάζοντας κατάλληλα τη μετάβαση.

– Η επανεξέταση χρεώσεων. Μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2023 πρέπει να ολοκληρωθεί η επανεξέταση των χρεώσεων της EnExClear και η υποβολή σχετικής εισήγησης προς τη ΡΑΕ.

Οι διεθνείς συνεργασίες

Σχετικά με τις διεθνείς συνεργασίες, αναφέρεται ότι μαζί με το Χρηματιστήριο της Κύπρου (ΧΑΚ) και το Χρηματιστήριο Αθηνών, συμμετέχει σε έργο για την εκτέλεση εκ μέρους του ΧΑΚ δραστηριοτήτων εκκαθάρισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού της Κύπρου.

Η πρώτη φάση του έργου που αφορά την προετοιμασία του μοντέλου εκκαθάρισης και διαχείρισης κινδύνου, καθώς και του κανονιστικού πλαισίου, ολοκληρώθηκε.

Επίσης τον Φεβρουάριο του 2022 υπογράφηκε σύμβαση μετά από διαγωνιστική διαδικασία για την ανάληψη έργου για παροχή υπηρεσιών προς το Albanian Power Exchange (ALPEX) για την ανάπτυξη της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της Αλβανίας και του Κοσόβου.

Το έργο εκτελείται σε συνεργασία με το ΕΧΕ και το Χρηματιστήριο Αθηνών και είναι σε εξέλιξη. Η EnExClear προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε σχέση με το μοντέλο εκκαθάρισης που θα εφαρμοσθεί και τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν, καθώς και υπηρεσίες εκπαίδευσης και υποστήριξης των στελεχών του ALPEX σε θέματα εκκαθάρισης.

Στο πλαίσιο των διεθνών δράσεών της, η EnExClear συμμετέχει ακόμη και στις διεργασίες της πρωτοβουλίας SEEGAS (South East and East European Gas Platform), με στόχο τη διερεύνηση συνεργασιών και συνεργιών στον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο. Υπενθυμίζεται ότι από τις 7 Μαρτίου 2023 Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΧΕ ανέλαβε ο Αλέξανδρος Παπαγεωργίου, ενώ στη θέση του Προέδρου παραμένει ο Αθανάσιος Σαββάκης.

Διαβάστε ακόμα

Παραίτηση Τσίπρα: Η απόφαση που αιφνιδίασε και η επόμενη μέρα στον ΣΥΡΙΖΑ (vid)

«Βόμβες» παραγωγών αιολικής ενέργειας κατά του εθνικού σχεδιασμού για τις ΑΠΕ

Οικογένεια Τσαντίλη: Η ώρα του σφυριού για ένα ακίνητο – «φιλέτο» στο Θησείο (pics)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ