Την πρότασή της σχετικά με τα όρια οφειλών των καταναλωτών Χαμηλής και Μέσης Τάσης κατά τη διαδικασία αλλαγής προμηθευτή δημοσιοποίησε η ΡΑΕ, προχωρώντας σε συμπληρωματική δημόσια διαβούλευση για την σχετική τροποποίηση του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε πελάτες.

Σύμφωνα με την προτεινόμενη ρύθμιση, η διαδικασία αλλαγής προμηθευτή και οι υποχρεώσεις του προμηθευτή και του πελάτη αναλύονται στις ακόλουθες τρεις συνιστώσες:

1. Ο πελάτης δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση προμήθειας για να ασκήσει το δικαίωμα αλλαγής προμηθευτή, ακόμη και εάν έχει ληξιπρόθεσμες, μη διακανονισμένες οφειλές, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω οφειλές δεν υπερβαίνουν τα παρακάτω ποσά, ανά κατηγορία πελατών, για τετραμηνιαία κατανάλωση:

– Οικιακοί Πελάτες: 150 ευρώ
– Μη οικιακοί (εμπορικοί) Πελάτες Χαμηλής Τάσης: 200 ευρώ
– Πελάτες Μέσης Τάσης: 1.000 ευρώ

Εάν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του πελάτη υπερβαίνουν τα ανωτέρω ποσά, αυτός δεν δύναται να προβεί σε καταγγελία της σύμβασης προμήθειας για άσκηση του δικαιώματος αλλαγής προμηθευτή, εάν δεν έχει προηγουμένως εξοφλήσει ολοσχερώς τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του που απορρέουν από την αρχική σύμβαση, ή, εάν δεν έχει πρώτα προβεί σε διακανονισμό των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς τον προμηθευτή του, στο πλαίσιο της πολιτικής διακανονισμών που αυτός εφαρμόζει, εκτός εάν εμπίπτει στην παράγραφο 5 του άρθρου 34 του Κ.Π.Η.Ε.

2. Εισάγεται σύστημα επισήμανσης οφειλής (debt flagging), για τους πελάτες, των οποίων οι ληξιπρόθεσμες οφειλές είτε δεν υπερβαίνουν τα ως άνω ποσά είτε έχουν ενταχθεί σε διακανονισμό με τον προμηθευτή και οι οποίοι, ως εκ τούτου, συννόμως προβαίνουν σε αλλαγή προμηθευτή. Στο σύστημα αυτό θα προβλέπονται διαβαθμίσεις στην επισήμανση οφειλής (διαφοροποίηση στην ένδειξη), οι οποίες θα αποτυπώνουν ποιοτικά χαρακτηριστικά του πελάτη σε σχέση με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του.

Συγκεκριμένα, πελάτης με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον παλαιό προμηθευτή, ο οποίος προβαίνει συννόμως σε αλλαγή προμηθευτή, επειδή οι εν λόγω οφειλές του δεν υπερβαίνουν τα παραπάνω ποσοτικά όρια, θα εμφανίζεται με κόκκινη επισήμανση σε περίπτωση που δεν έχει εντάξει τις ληξιπρόθεσμες αυτές οφειλές σε διακανονισμό με τον παλαιό προμηθευτή του. Η επισήμανση αυτή θα είναι ορατή και στον νέο προμηθευτή, εξυπηρετώντας την ενημέρωση του τελευταίου αναφορικά με τη φερεγγυότητα του πελάτη του.

Πελάτης που προβαίνει σε αλλαγή προμηθευτή, έχοντας διακανονίσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του προς παλαιό προμηθευτή του και ανεξαρτήτως του ύψους αυτών, θα επισημαίνεται με διαφορετική ένδειξη (π.χ. πράσινη επισήμανση).

3. Ο παλαιός προμηθευτής, σε περίπτωση μη τήρησης από τον πελάτη των όρων του διακανονισμού των ληξιπρόθεσμων οφειλών, κατ’ εξαίρεση διατηρεί για έξι μήνες από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αλλαγής προμηθευτή, το δικαίωμα να υποβάλλει στον αρμόδιο Διαχειριστή εντολή απενεργοποίησης της παροχής, ακόμη και εάν έχει συναφθεί σύμβαση προμήθειας με νέο προμηθευτή, υπό την προϋπόθεση ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του πελάτη αντιστοιχούν σε τουλάχιστον έξι μηνιαίους λογαριασμούς κατανάλωσης.

Αρχική εφαρμογή για 1 χρόνο

Η ΡΑΕ προκρίνει ως σκόπιμη και σύμφωνη με την αρχή της αναλογικότητας την εφαρμογή της ανωτέρω συνολικής ρύθμισης αρχικά για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός έτους από την έναρξη εφαρμογής της, προκειμένου εν συνεχεία να αξιολογηθεί εκ νέου, επί τη βάσει αφενός της αποτελεσματικότητάς της ως προς τον επιδιωκόμενο δημοσίου συμφέροντος σκοπό της ανάσχεσης διόγκωσης των ανεξόφλητων οφειλών των καταναλωτών προς τους προμηθευτές και της αποτροπής καταχρηστικής μετακίνησης των μη συμμορφούμενων με τις συμβατικές τους υποχρεώσεις καταναλωτών προς άλλους προμηθευτές, αφετέρου των συνεπειών εφαρμογής της στην αγορά Προμήθειας.

Στο πλαίσιο της συμπληρωματικής διαβούλευσης, η ΡΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τα σχόλια, τις παρατηρήσεις και τυχόν επιπρόσθετες προτάσεις τους, έως και τις 5 Μαρτίου 2021 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: kdprel@rae.gr.