Το αναλυτικό κείμενο της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την Δράση «Πρόγραμμα Στήριξης και Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 6 του Συνεχιζόμενου Χρηματοδοτικού Προγράμματος με τίτλο “Χρηματοδότηση έργων και Δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας” από τα έσοδα πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπών 2018», που πραγματοποιείται με διάθεση πίστωσης ποσού 31.391.473,90 ευρώ, για την υλοποίησή του με μεταφορά των αδιάθετων πιστώσεων του Πράσινου Ταμείου από το έτος 2020 στο 2021, φέρνει στη δημοσιότητα το newmoney.

Η νέα δράση ξεκινάει μετά την σχετική απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, στις 20 Σεπτεμβρίου και αφορά επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς με υψηλή εξάρτηση από τον λιγνίτη προκειμένου να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στρατηγικής διαφοροποίησης.

Ειδικότερα, απευθύνεται σε υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας, καθώς και στον Δήμο Μεγαλόπολης Αρκαδίας, των οποίων η δραστηριότητα αφορά στην εκτέλεση εργασιών, την παροχή υπηρεσιών και την προμήθεια αγαθών άμεσα προς τη ΔΕΗ ή/και έμμεσα προς υπεργολάβους που έχουν συνάψει συμβάσεις με τη ΔΕΗ.

Το πρόγραμμα στηρίζει και ενισχύει τις επιχειρήσεις αυτές προκειμένου να διαφοροποιήσουν τα παραγόμενα προϊόντα, τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τις εκτελούμενες εργασίες τους, με στόχο τη σταδιακή απεξάρτησή τους από τη ΔΕΗ και συνολικά από τις λιγνιτικές δραστηριότητες σε βάθος πενταετίας.

Το νέο πρόγραμμα αρχικά προβλέπει επιδοτήσεις ύψους 10 εκατ. ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί από τα έσοδα πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπών για το 2018 συνολικού ποσού 31.391.473,90 ευρώ, που έχει δεσμευτεί για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος στις περιοχές Δίκαιης Μετάβασης.

Πώς γίνεται η κατανομή και τα κριτήρια

Ο προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 9.748.717,73 ευρώ και κατανέμεται ως εξής:

-Για τις Π.Ε. Κοζάνης και Φλώρινας προβλέπονται 5.222.527,26 ευρώ για τους εργολάβους της ΔΕΗ και 2.437.179,43 ευρώ για τους υπεργολάβους της ΔΕΗ.

-Για το Δήμο Μεγαλόπολης Αρκαδίας προβλέπονται 1.392.673,96 ευρώ για τους εργολάβους της ΔΕΗ και 696.336,98 ευρώ για τους υπεργολάβους της ΔΕΗ.

Όσον αφορά τα κριτήρια, εφόσον η σχέση με τον Όμιλο ΔΕΗ Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε., ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ Α.Ε. & ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε.) είναι άμεση, δηλαδή η επιχείρηση είναι προμηθευτής (εργολάβος) Εταιρειών του Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε., τότε θα πρέπει να αποδείξει ότι τουλάχιστον 25% του Μ.Ο. του κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας προέρχεται από τον Όμιλο ΔΕΗ Α.Ε.

Εφόσον η σχέση με τον Όμιλο ΔΕΗ Α.Ε. είναι έμμεση, δηλαδή η επιχείρηση είναι προμηθευτής εργολάβου του Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε. (δηλαδή παρέχει αγαθά ή υπηρεσίες σε προμηθευτή του Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε.), τότε θα πρέπει να αποδείξει ότι τουλάχιστον 50% του Μ.Ο. του κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας προέρχεται από τον εργολάβο, του οποίου η εξάρτηση από τον Όμιλο ΔΕΗ Α.Ε. αποδεδειγμένα υπερβαίνει το 25% του κύκλου εργασιών του (όπως παραπάνω).

Σε περίπτωση που παρέχονται αγαθά ή/και υπηρεσίες σε παραπάνω του ενός προμηθευτή του Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε., τότε το 50% υπολογίζεται αθροιστικά. Στην περίπτωση όπου μια επιχείρηση αποτελεί ταυτόχρονα εργολάβο και υπεργολάβο του Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε., τότε αυτή δύναται να συμμετάσχει στην παρούσα Δράση μόνο μέσω μίας εκ των δύο ιδιοτήτων.

Η επιχορήγηση κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 20.000 έως 200.000 ευρώ. Σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο θα έχει συνολικό προϋπολογισμό μικρότερο από 20.000 ευρώ, τότε αυτό θα κρίνεται μη επιλέξιμο εξαρχής.

Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο θα έχει συνολικό προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 200.000 ευρώ, το ποσό πέραν της Δημόσιας Χρηματοδότησης για την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού θα θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή για την υλοποίηση του σχεδίου. Στην περίπτωση αυτή, παρόλο που οι υπερβάλλουσες δαπάνες δεν επιχορηγούνται, αντικείμενο αξιολόγησης και παρακολούθησης – ελέγχου θα αποτελέσει το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου, συμπεριλαμβανομένου και του υπερβάλλοντος κόστους.

Τα ποσοστά ενίσχυσης για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών θα ανέρχονται σε 80% δημόσια επιχορήγηση και 20% ιδιωτική συμμετοχή.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Σημειώνεται ότι η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των επενδυτικών σχεδίων θα είναι άμεση και απλοποιημένη.

Η ένταξη των προς χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων θα γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου, ενώ τα έργα τα οποία θα ενταχθούν, θα υλοποιηθούν σύμφωνα με την εγκεκριμένη Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης, στην οποία αποτυπώνονται λεπτομερώς: οι όροι-προϋποθέσεις συμμετοχής, οι επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας, οι επιλέξιμες δαπάνες, η διαδικασία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ένταξης, η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης και ένταξης των πράξεων, η διαδικασία ελέγχου και παρακολούθησης της υλοποίησης των πράξεων, ο τρόπος καταβολής της χρηματοδότησης, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων και οι λοιποί όροι της Δράσης.

Ως ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης (μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων) ορίζεται η επομένη εργάσιμη ημέρα της δημοσίευσης στη Διαύγεια, δηλαδή από σήμερα 23 Σεπτεμβρίου.

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση έξι (6) μηνών από την αρχική δημοσίευσή της.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ.

Η δράση έχει πιλοτικό χαρακτήρα και υλοποιείται στο πλαίσιο του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ) για την αναγέννηση των τοπικών οικονομιών των περιοχών μετάβασης, την εξασφάλιση των θέσεων εργασίας και τη δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης. Εντάσσεται στον άξονα «Βελτίωση Επιχειρηματικού περιβάλλοντος και προσέλκυση/υποδοχή επενδύσεων» του Ειδικού Μεταβατικού Προγράμματος για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2023, το οποίο σχεδιάστηκε από τη Συντονιστική Επιτροπή ΣΔΑΜ και λειτουργεί ως προγεφύρωμα για την επόμενη προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Δείτε εδώ ολόκληρη την πρόσκληση