Τα κατάλληλα πρόσωπα που θα στελεχώσουν κρίσιμες θέσεις στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων αναζητούν τα συναρμόδια Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ειδικότερα, με βάση σχετική πρόσκληση που δημοσιοποιήθηκε χθες, αναζητούνται υποψήφιοι για την πλήρωση των θέσεων ενός Αντιπροέδρου για τον κλάδο Αποβλήτων και πέντε Μελών για τους κλάδους Αποβλήτων και Υδάτων της ΡΑΑΕΥ, ενώ παράλληλα προωθείται και ο αναδιορισμός ενός υφιστάμενου μέλους της Αρχής.

Τα μέλη της ΡΑΑΕΥ προτείνονται από κοινού από τους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ύστερα από προκήρυξη που λαμβάνει επαρκή δημοσιότητα.

Η πρόταση υποβάλλεται στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, η οποία γνωμοδοτεί επ’ αυτής. Σε περίπτωση θετικής γνωμοδότησης της Επιτροπής, τα μέλη που έχουν προταθεί από τους συναρμόδιους Υπουργούς για τις θέσεις του ενός Αντιπροέδρου και των πέντε Μελών διορίζονται στις αντίστοιχες θέσεις με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου. Με την ίδια πράξη ορίζεται ότι ο διοριζόμενος Αντιπρόεδρος προΐσταται του θεματικού κλάδου των Αποβλήτων.

Διευκρινίζεται ότι η θητεία όλων των μελών της ΡΑΑΕΥ είναι πενταετής και κανένα μέλος δεν μπορεί να υπηρετήσει για περισσότερες από δύο θητείες.

Τα κριτήρια συμμετοχής

Σύμφωνα με την πρόσκληση, οι υποψήφιοι πρέπει να διακρίνονται για την επιστημονική τους κατάρτιση και την επαγγελματική τους ικανότητα και να διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρία σε θέματα αρμοδιότητας της ΡΑΑΕΥ, καθώς και εχέγγυα ανεξαρτησίας και αμεροληψίας. Ειδικότερα οι υποψήφιοι οφείλουν να διαθέτουν και να επιδεικνύουν κυρίως:

(α) Υψηλή επιστημονική γνώση και πολυεπίπεδη επαγγελματική εμπειρία στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό και εξειδικευμένη εμπειρία ιδίως σε θέματα περιβάλλοντος, διαχείρισης αστικών αποβλήτων και διαχείρισης υδάτων, σε ζητήματα ανταγωνισμού σε αυτούς τους τομείς, καθώς και στην αντίστοιχη ενωσιακή νομοθεσία, όσον αφορά στις θέσεις των Μελών.

(β) Διοικητική επαγγελματική εμπειρία σε υψηλό επίπεδο, υψηλή επιστημονική γνώση και πολυεπίπεδη επαγγελματική εμπειρία στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό και εξειδικευμένη εμπειρία σε θέματα περιβάλλοντος και διαχείρισης αστικών αποβλήτων, όσον αφορά στη θέση του Αντιπροέδρου. Περαιτέρω στο πρόσωπο των υποψηφίων δεν πρέπει να συντρέχει κώλυμα διορισμού σε θέση δημοσίου υπαλλήλου ή λειτουργού.

Όπως τονίζεται, τα μέλη της ΡΑΑΕΥ είναι ανώτατοι κρατικοί λειτουργοί, απολαύουν πλήρους προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας και κατά την άσκηση των καθηκόντων τους δεν υπόκεινται σε έλεγχο ή εποπτεία από κυβερνητικά ή άλλα διοικητικά όργανα.

Ακόμη, είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και η ιδιότητά τους αυτή συνεπάγεται την αναστολή οποιουδήποτε δημόσιου λειτουργήματος, συμπεριλαμβανομένου του δικηγορικού και οποιασδήποτε επαγγελματικής δραστηριότητας.

Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται μέλη της ΡΑΑΕΥ να διορίζονται μέλη ΔΕΠ και να αναλαμβάνουν διδακτικά καθήκοντα πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης με καθεστώς μερικής απασχόλησης. Δύνανται επίσης να αναλαμβάνουν διδακτικά καθήκοντα σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης υπό καθεστώς μερικής απασχόλησης. Στην περίπτωση αυτή περικόπτονται οι αποδοχές τους ανάλογα από τη ΡΑΑΕΥ. Ειδικότερα, επιτρέπεται στα μέλη της ΡΑΑΕΥ να αναλαμβάνουν διδακτικά καθήκοντα ή να απασχολούνται υπό καθεστώς μερικής απασχόλησης σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, ερευνητικούς φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, άλλες ρυθμιστικές Αρχές ή φορείς ή ιδρύματα που παρέχουν εκπαίδευση ή υπηρεσίες σε στελέχη ρυθμιστικών Αρχών.

Περαιτέρω ξεκαθαρίζεται ότι κατά τη διάρκεια της θητείας τους, τα μέλη της ΡΑΑΕΥ απαγορεύεται να είναι εταίροι, μέτοχοι, μέλη διοικητικού συμβουλίου, διαχειριστές, υπάλληλοι, τεχνικοί ή άλλοι σύμβουλοι ή μελετητές σε επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο που υπάγεται άμεσα ή έμμεσα στον έλεγχο και την εποπτεία της Αρχής. Επίσης, απαγορεύεται να κατέχουν εταιρικά μερίδια ή μετοχές των επιχειρήσεων που υπάγονται άμεσα ή έμμεσα στην εποπτεία της ΡΑΑΕΥ, με εξαίρεση την έμμεση κατοχή τέτοιων μετοχών μέσω αμοιβαίων κεφαλαίων ή συνταξιοδοτικών προγραμμάτων με επενδύσεις σε μετοχές.

Οι αποδοχές και οι δεσμεύσεις

Στην πρόσκληση ορίζεται ότι οι πάσης φύσεως αποδοχές των μελών της ΡΑΑΕΥ καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ότι εφόσον οι αποδοχές μέλους της ΡΑΑΕΥ που προέρχεται από φορέα του δημοσίου τομέα, με οποιανδήποτε σχέση εργασίας ή έμμισθης εντολής, είναι χαμηλότερες εκείνων που αντιστοιχούν στη θέση που κατείχε πριν το διορισμό του στη ΡΑΑΕΥ, διατηρούνται αυτοδικαίως στο ύψος των αποδοχών που θα ελάμβανε στην οργανική του θέση στο φορέα από τον οποίο προέρχεται.

Παράλληλα, τα μέλη της ΡΑΑΕΥ δεν επιτρέπεται, για δύο έτη μετά τη λήξη της θητείας τους με οποιονδήποτε τρόπο, να είναι εταίροι, μέτοχοι, μέλη διοικητικού συμβουλίου, τεχνικοί ή άλλοι σύμβουλοι ή να απασχολούνται, με ή χωρίς αμοιβή, με έμμισθη εντολή ή με οποιαδήποτε έννομη σχέση, σε εταιρεία ή επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο, των οποίων οι δραστηριότητες υπήχθησαν, άμεσα ή έμμεσα, στον έλεγχο και την εποπτεία της Αρχής κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Σε όσους παραβαίνουν αυτές τις διατάξεις, ανεξάρτητα από την ευθύνη που στοιχειοθετείται δυνάμει άλλων διατάξεων, επιβάλλεται, με απόφαση του πειθαρχικού συμβουλίου του άρθρου 11 του ν. 4001/2011, πρόστιμο ίσο με το δεκαπλάσιο των συνολικών αποδοχών που τα εν λόγω πρόσωπα έλαβαν ως μέλη της ΡΑΑΕΥ κατά τη διάρκεια της θητείας τους.

Η προθεσμία υποβολής δήλωσης ενδιαφέροντος

Όπως σημειώνεται, οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να διορισθούν στις παραπάνω θέσεις πρέπει να υποβάλλουν εντός 30 ημερών από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της πρόσκλησης (δηλαδή πρακτικά τουλάχιστον μέχρι τις αρχές Ιανουαρίου), είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, είτε με ταχυμεταφορά, είτε με κατάθεση στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Νομοθετικού Έργου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας:

(α) Λεπτομερές Βιογραφικό Σημείωμα, στο οποίο να αναφέρονται οι τίτλοι σπουδών, η επαγγελματική πείρα και προϋπηρεσία σε θέσεις ή δραστηριότητες που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες της ΡΑΑΕΥ

(β) Αίτηση σε μορφή Δήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία να περιέχει ιδίως τεκμηρίωση του ενδιαφέροντος εκάστου υποψηφίου για την πλήρωση της θέσης και συνοπτική παρουσίαση του προτεινόμενου έργου τους σε περίπτωση ανάληψης καθηκόντων, αναλυτική αναφορά σε σχετική εμπειρία, διοικητικές- οργανωτικές ικανότητες, διαχείριση ανθρωπίνων πόρων κλπ

(γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι τα στοιχεία του βιογραφικού τους σημειώματος είναι αληθή, ότι διαθέτουν τα αναγκαία προς διορισμό γενικά και τυπικά προσόντα, ότι δεν έχουν κώλυμα διορισμού σε θέση δημοσίου υπαλλήλου ή λειτουργού, καθώς και ρητή δήλωση ως προς την αποδοχή ή μη δημοσιοποίησης των στοιχείων τους στην επίσημη ιστοσελίδα της ΡΑΑΕΥ.

Διαβάστε ακόμη

Ταχιάος: Ανάγκη για μεγαλύτερη εμπλοκή ιδιωτών στα έργα λόγω έλλειψης πόρων

Ο αξύριστος Στέφανος και οι (νέοι) χρησμοί του Τσίπρα, το ΜΜ για Αττική Οδό, αύριο η Heleniq Energy, ο Στάσσης και το βενζινάδικο

Σε ποιους κλάδους θα επενδύσει το νέο Επενδυτικό Ταμείο που δημιουργείται

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ