Σε διεθνή διαγωνισμό για την επιλογή συμβούλου διαχείρισης των έργων του ΥΠΕΝ που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης προχώρησε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Σημειώνεται ότι ο συνολικός προϋπολογισμός του εν λόγω Προγράμματος (πόροι ΤΑΑ και εθνικοί πόροι) ανέρχεται σε περίπου 8,6 δισ ευρώ, καθιστώντας το, όπως τονίζεται «σε συνδυασμό με τον απαιτούμενο χρόνο ωρίμανσης και υλοποίησης των δράσεων, ως το απαιτητικότερο πρόγραμμα που έχει υλοποιηθεί στην Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες».

Σύμφωνα με τη σχετική διακήρυξη το αντικείμενο της συμφωνίας-πλαίσιο περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 της Πράξης: «Οριζόντια Τεχνική Βοήθεια του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» η οποία έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και θα χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 31η Ιανουαρίου 2023.

Το αντικείμενο, το ύψος και η διάρκεια της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάθεση υπηρεσιών συμβούλου διαχείρισης έργων (Program Management), σε σχέση με την υλοποίηση των παρεμβάσεων που συγχρηματοδοτούνται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και αφορούν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Όπως επισημαίνεται, «απαιτείται ένα ευέλικτο, ομοιογενές και σχετικά ολιγομελές σχήμα, το οποίο να έχει την ευθύνη της οργάνωσης και της παρακολούθησης του προγραμματισμού του Προγράμματος, καθώς και του ελέγχου των βασικών χρονικών, κοστολογικών και ποιοτικών παραμέτρων του Προγράμματος σε συνεχή βάση».

Επίσης, το σχήμα αυτό θα πρέπει να έχει την ευθύνη της τεχνικής καθοδήγησης του Προγράμματος με στόχο την έγκαιρη και αξιόπιστη κάλυψη των τεχνικών θεμάτων που μπορεί να προκαλέσουν κενά και καθυστερήσεις στην εξέλιξή του, ενώ θα αποτελεί το βασικό Σύμβουλο Διαχείρισης του Προγράμματος της πολιτικής και υπηρεσιακής ηγεσίας του ΥΠΕΝ.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 35 μήνες από την υπογραφή της και η εκτιμώμενη αξία της ανέρχεται στο ποσό των 5.600.000 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (6.944.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία θα πρέπει να κατατεθεί από τους προσφέροντες εγγυητική επιστολή, ποσοστού 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι ποσού 112.000 ευρώ. Επίσης για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της και η οποία κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.

Τα κριτήρια συμμετοχής

Όσον αφορά τα κριτήρια συμμετοχής στο διαγωνισμό, σε επίπεδο την οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας οι υποψήφιοι απαιτείται:

α) να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών, για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις (2019, 2020, 2021), ίσο ή μεγαλύτερο του 150% του εκτιμώμενου προϋπολογισμού (χωρίς ΦΠΑ) της διακήρυξης, ήτοι να είναι μεγαλύτερος ή ίσος του ποσού των 8.400.000 ευρώ. Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας, δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών αναφερόμενων ανωτέρω οικονομικών ετών, τότε ο μέσος γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών αναφέρεται για όσα οικονομικά έτη δραστηριοποιείται.

β) ασφαλιστική κάλυψη έναντι επαγγελματικών κινδύνων κατ’ ελάχιστον μέχρι του ποσού των 1.000.000 ευρώ.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι υποψήφιοι απαιτείται κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών έως την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θα πρέπει να έχουν εκτελέσει και ολοκληρώσει επιτυχώς έργα με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

-5 τουλάχιστον έργα με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών συμβούλου στη διαχείριση έργων (PM), εκ των οποίων ένα τουλάχιστον να αφορά την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης έργων υποδομών ή βιομηχανίας ή ενέργειας ή περιβάλλοντος. Τα έργα απαιτείται να έχουν αθροιστικά συμβατικό τίμημα, χωρίς ΦΠΑ, κατ’ ελάχιστον ίσο με 500.000 ευρώ.

-5 τουλάχιστον έργα με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και επιστημονικής υποστήριξης φορέων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα με αντικείμενο την ανάπτυξη ικανοτήτων ή/ και κατάρτιση στελεχών ή διαχείριση αλλαγής στα πλαίσια έργων επιχειρησιακού μετασχηματισμού και οργάνωσης. Τα έργα απαιτείται να έχουν αθροιστικά συμβατικό τίμημα, χωρίς ΦΠΑ, κατ’ ελάχιστον ίσο με 500.000 ευρώ.

-5 τουλάχιστον έργα με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης φορέων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα στην υποστήριξη υλοποίησης έργων μετασχηματισμού ή/ και μεταρρυθμίσεων. Τα έργα απαιτείται να έχουν αθροιστικά συμβατικό τίμημα, χωρίς ΦΠΑ, κατ’ ελάχιστον ίσο με 500.000 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ.

-5 τουλάχιστον έργα με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης φορέων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα σε φορείς Ενέργειας ή / και Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (Power and Utilities). Τα έργα απαιτείται να έχουν αθροιστικά συμβατικό τίμημα, χωρίς ΦΠΑ, κατ’ ελάχιστον ίσο με 1.000.000 ευρώ.

-5 τουλάχιστον έργα συμβουλευτικής υποστήριξης Φορέων του Δημόσιου ή του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα ή του Ιδιωτικού Τομέα, με αντικείμενο τη μοντελοποίηση διαδικασιών ή/ και την αναδιοργάνωση/απλούστευση διαδικασιών ή/ και την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης εφαρμογής έργων αναδιοργάνωσης/ απλούστευσης διαδικασιών. Τα έργα απαιτείται να έχουν αθροιστικά συμβατικό τίμημα, χωρίς ΦΠΑ, κατ’ ελάχιστον ίσο με 500.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι ένα έργο δύναται να καλύπτει περισσότερα του ενός από τα ανωτέρω αντικείμενα. Ακόμη, η συνολική αξία συμβάσεων όλων των απαιτούμενων έργων θα πρέπει να φτάνει κατ’ ελάχιστον τα 5.000.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις μπορούν και εδώ να καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

Διαβάστε ακόμη

Πώς στήνονται τα «Family Offices» που θα φέρνουν «κροίσους» στην Ελλάδα

Η επέκταση της Deloitte στην Ελλάδα με «κλειδί» το ντιλ με την Google και οι νέες θέσεις εργασίας

Attica Bank: «Μαύρος καπνός» στο σχέδιο για τα «κόκκινα» δάνεια – Ακίνητα και POS στη «μάχη» ενίσχυσης κεφαλαίων