Τη δυνατότητα της παράτασης στην υποβολή των δικαιολογητικών που θα επιτρέψουν την νομιμοποίηση μεγάλων πολεοδομικών παραβάσεων της κατηγορίας 5 δίνει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Την ώρα που η αγορά τελεί εν αναμονή συνολικής ρύθμισης για την αντιμετώπιση των σοβαρών αυθαιρεσιών, το ΥΠΕΝ ανοίγει παράθυρο τακτοποίησης της κατηγορίας 5 με διάταξη που περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο δόθηκε πρόσφατα σε δημόσια διαβούλευση.

Με το προτεινόμενο νομοθετικό πλαίσιο προβλέπεται η υπαγωγή αυθαιρέτων της Κατηγορίας 5 στον τελευταίο νόμο τακτοποίησης αυθαιρέτων 4495/2017, τα οποία είχαν ενταχθεί σε προηγούμενους νόμους όπως ο  4014/2011 που είχε κριθεί αντισυνταγματικός και ο 4178/2013. Πρόκειται για αυθαίρετα που είχαν ξεκινήσει την διαδικασία υπαγωγής την οποία όμως δεν ολοκλήρωσαν και τώρα ο νομοθέτης τους δίνει το δικαίωμα να προχωρήσουν για να διασφαλίσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία.

Με βάση τις προβλέψεις του σχεδίου νόμου, για περιπτώσεις υπαγωγής αυθαιρέτων στον νόμο 4178/2013 (που δεν μεταφέρονταν στον μεταγενέστερο νόμο 4495/2017) και 4014/2011 (που έχουν μεταφερθεί στον 4178/2013) ο μηχανικός υποχρεούται να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2022. Η σχετική προθεσμία είχε λήξει στις 8 Φεβρουαρίου.

Στο καθεστώς της μεταφοράς αυθαιρέτων κατηγορίας 5 μπαίνουν όλα τα ακίνητα στα οποία επιτρέπεται και σήμερα κατ΄ εξαίρεση η υπαγωγή τους στον νόμο εφόσον η αίτηση υποβληθεί μέσα σε διάστημα ενός έτους από την έναρξη ισχύος της προωθούμενης ρύθμισης. Πιο συγκεκριμένα η ρύθμιση περιλαμβάνει:

-ακίνητα που έχουν αποκτηθεί μέσω αναγκαστικού πλειστηριασμού, εφόσον η αίτηση υπαγωγής υποβληθεί εντός ενός έτους από την έκδοση της κατακυρωτικής έκθεσης ή μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2025,

-ακίνητα που αποκτώνται κατόπιν κληρονομικής διαδοχής, εφόσον η αίτηση υπαγωγής υποβληθεί εντός ενός έτους από την προθεσμία του άρθρου 1847 του Αστικού Κώδικα και το αργότερο μέχρι την ίδια ημερομηνία,

-ακίνητα που εκμισθώνονται με σύμβαση leasing και επανέρχονται στη χρήση του κυρίου ή επικαρπωτή τους μετά τη λύση ή λήξη της σύμβασης, εφόσον η αίτηση υπαγωγής υποβληθεί εντός ενός   έτους από την αποβολή του μισθωτή ή την απόδοση του μισθίου στον κύριο ή επικαρπωτή τους και το αργότερο μέχρι τις 31.12.2025,

-ακίνητα που μεταβιβάζονται στην ΕΤΑΔ εφόσον η αίτηση υπαγωγής υποβληθεί εντός ενός  έτους από την καταχώρηση ή εγγραφή της μεταβίβασής τους στα οικεία κτηματολόγια ή υποθηκοφυλακεία, αντίστοιχα και το αργότερο μέχρι τις 31.12.2025, και

-ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές, οι οποίες κηρύχθηκαν εντός του έτους 2020 σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, εφόσον η αίτηση υπαγωγής υποβληθεί εντός ενός έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση με τον τρόπο αυτό  «αντιμετωπίζεται το ζήτημα αδυναμίας τήρησης των προθεσμιών που έχουν τεθεί δεδομένης της υφιστάμενης υγειονομικής κατάστασης από την πανδημία του Covid-19 για την συγκέντρωση και ανάρτηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών που αφορούν υπαγωγές στον ν. 4178/2013».

Για τους ίδιους λόγους, για την υπαγωγή πολεοδομικών παραβάσεων στον τελευταίο νόμο αυθαιρέτων 4495/2017, προβλέπεται (αναλόγως την περίπτωση) ότι, πρέπει να ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών: α) έως 31 Δεκεμβρίου 2022 για δηλώσεις με ημερομηνία πληρωμής παραβόλου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020, και β) εντός δύο ετών από την πληρωμή του παράβολου για δηλώσεις με ημερομηνία πληρωμής παραβόλου από 1η Ιανουαρίου 2021