Ένα βήμα πιο κοντά έρχεται η σύσταση της Ρυθμιστικής Αρχής Υδάτων, καθώς η εταιρεία «Κάντωρ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων» (Kandor) αναδείχθηκε ανάδοχος του διαγωνισμού του ΥΠΕΝ σχετικά με την τεχνική βοήθεια στη διερεύνηση σύστασης της νέας Αρχής.

Σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Υδάτων του ΥΠΕΝ, εγκρίθηκε το σχετικό πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας / Αξιολόγησης για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού.

Με βάση αυτά, ανατέθηκε στην εταιρεία «Κάντωρ» η παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Τεχνική Βοήθεια για τη διερεύνηση σύστασης Ρυθμιστικής Αρχής Υπηρεσιών Ύδατος».

Η δεσμευτική προσφορά της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 59.200 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και στο ποσό των 73.408 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (14.208 ευρώ).

Υπενθυμίζεται ότι ο συγκεκριμένος διαγωνισμός δημοσιεύθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου και η αρχική πρόσκληση απευθυνόταν στις εταιρείες Kantor Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, Planet Α.Ε. και ΕΜΒΗΣ Α.Ε.

Τα σενάρια και ο ρόλος της ΡΑΥ

Με βάση το επικρατέστερο σενάριο, η νέα Αρχή θα ενταχθεί στη ΡΑΕ, η οποία θα αναλάβει διευρυμένο ρόλο και σχετικές αρμοδιότητες. Κάτι τέτοιο, ωστόσο, δεν προέκυπτε άμεσα από το κείμενο της διακήρυξης του διαγωνισμού, παρά μόνο έμμεσα, καθώς γίνεται λόγος για «προσδιορισμό της αυτονομίας ή της ένταξης της νέας Ρυθμιστικής Αρχής σε υφιστάμενο φορέα».

Σημειώνεται ότι η νέα Αρχή θα βασίσει τη λειτουργία της στην Οδηγία 2000/60/ΕΚ, η οποία έχει ήδη περάσει στην ελληνική νομοθεσία και θα επικεντρωθεί στην εποπτεία των φορέων διαχείρισης των υδάτων, καθώς και ότι η δημιουργία της νέας αυτής Αρχής έχει εγκριθεί και ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης, με ορίζοντα ολοκλήρωσης μέχρι το τέλος του 2023.

Σκοπός της Ρυθμιστικής Αρχής Υπηρεσιών Ύδατος θα είναι η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην εποπτεία λειτουργίας των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης, ώστε να βελτιωθεί η συνάφεια μεταξύ κόστους και ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών τουλάχιστον μέσω:

  • Προώθησης της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας αναφορικά με τις υπηρεσίες παροχής ύδατος για ύδρευση και αποχέτευση με παράλληλη διασφάλιση της ποιότητας, λαμβάνοντας υπόψη τη σχέση κόστους – αποτελεσματικότητας
  • Επικαιροποίησης του νομικού πλαισίου για κοστολόγηση και τιμολόγηση υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης
  • Προώθησης της προστασίας των καταναλωτών.

Μεταξύ άλλων, ο ανάδοχος οφείλει να διερευνήσει και να τεκμηριώσει τη σκοπιμότητα ανεξαρτησίας ή υπαγωγής της Ρυθμιστικής Αρχής Υπηρεσιών Ύδατος σε ήδη υπάρχουσα ρυθμιστική αρχή συναφούς αντικειμένου. Η τεκμηρίωση αυτή θα πραγματοποιηθεί με την αξιολόγηση βασικών κριτηρίων, όπως το κόστος λειτουργίας της Ρυθμιστικής Αρχής Υπηρεσιών Ύδατος, τον χρονικό ορίζοντα έναρξης λειτουργίας της, καθώς και τις καλές πρακτικές του εξωτερικού.

Το αντικείμενο της σύμβασης

Σκοπός του έργου είναι η Τεχνική Βοήθεια για τη διερεύνηση σύστασης Ρυθμιστικής Αρχής Υπηρεσιών Ύδατος. Το αντικείμενο αφορά ειδικότερα στην υποβοήθηση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη διερεύνηση σύστασης Ρυθμιστικής Αρχής Υπηρεσιών Ύδατος, η οποία θα είναι αρμόδια, μεταξύ άλλων, για τη διασφάλιση της ορθότητας της τιμολογιακής πολιτικής και την εποπτεία των υπηρεσιών παροχής ύδρευσης και αποχέτευσης σε ολόκληρη τη χώρα.

Ειδικότερα, το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για:

  • Την υποστήριξη στην αναλυτική διατύπωση του αντικειμένου, του ρόλου και των αρμοδιοτήτων της νέας Ρυθμιστικής Αρχής
  • Τον έλεγχο της ωριμότητας των προτεινόμενων εργασιών σχετικά με τις προτεινόμενες λειτουργίες, το κόστος αυτών, την οργανωτική δομή της Ρυθμιστικής Αρχής, καθώς και την καταγραφή των αντικειμένων που παραμένουν στην αρμοδιότητα διαφορετικών Υπουργείων
  • Τον προσδιορισμό της αυτονομίας ή της ένταξης της νέας Ρυθμιστικής Αρχής σε υφιστάμενο φορέα
  • Τη συμμετοχή στις σχετικές συσκέψεις, είτε δια ζώσης, είτε εξ αποστάσεως στις οποίες θα ζητείται η παρουσία του συμβούλου από την αναθέτουσα αρχή, καθώς και στην πιθανή υποστήριξη σε επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν και εφόσον απαιτηθεί
  • Την υποστήριξη στη δημιουργία του Σχεδίου Νομοθετικών Διατάξεων, οι οποίες θα ορίζουν τη σύσταση, τις αρμοδιότητες, την οργάνωση και τη λειτουργία της Ρυθμιστικής Αρχής.

Η διάρκεια της σύμβασης είχε οριστεί σε 5 μήνες (από την υπογραφή της) και ο ανάδοχος εντός αυτού του διαστήματος υποχρεούται να έχει υποβάλλει Παραδοτέα, τα οποία, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν την αναλυτική διατύπωση του αντικειμένου της νέας Ρυθμιστικής Αρχής και ειδικότερα των αρμοδιοτήτων που θα είναι υπό τον έλεγχό της και ποιες θα παραμείνουν υπό τον έλεγχο λοιπών φορέων και θεσμών, όπως τουλάχιστον του υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας και του υπουργείου Υγείας.

Διαβάστε ακόμη

Ιμπραήμ Ερντέμογλου: Ο Τούρκος μεγιστάνας που ζητά να μην… αγοράζουν τις μετοχές του (pics)

Ποια κρίση; 60.225 θέσεις εργασίας έμειναν φέτος κενές στα ελληνικά ξενοδοχεία (πίνακας)

Αττική Οδός: Γιατί η κυβέρνηση έριξε τα διόδια στα 2,50 ευρώ