Στις εταιρείες Ελληνικά Ορυκτά ΙΚΕ και Rockfire Resources κατακυρώθηκαν τα δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης μεταλλευτικών ορυκτών σε τμήμα εκτάσεως 9,8 χλμ του Δημόσιου Μεταλλευτικού Χώρου Μολάων, του Δήμου Μονεμβασιάς στη Λακωνία σύμφωνα με σχετική απόφαση της Γ.Γ. Ενέργειας και Πρώτων Υλών του ΥΠΕΝ.

Με την απόφαση αυτή ολοκληρώθηκε ο δημόσιος διεθνής ανοικτός διαγωνισμός που προκηρύχθηκε πέρυσι και στον οποίο υποβλήθηκε τελικά μόνο μία προσφορά.

Η Γ.Γ. Ενέργειας και Πρώτων Υλών αποδέχτηκε την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης και της Διεύθυνσης Μεταλλευτικών Ενεργειακών και Βιομηχανικών Ορυκτών.

Έτσι προχώρησε στην κατακύρωση του διαγωνισμού στην εταιρεία Ελληνικά Ορυκτά ΙΚΕ με την οικονομική και τεχνική στήριξη της εταιρείας Rockfire Resources και την ανακήρυξή της σε προτιμητέα μισθώτρια.

Η προτιμητέα μισθώτρια υποχρεούται πριν από την υπογραφή της σύμβασης να προσκομίσει εγγυητική επιστολή ύψους 10% της καθαρής παρούσας αξίας (με επιτόκιο προεξόφλησης 5%) των παγίων μισθωμάτων της πρώτης πενταετίας, εντός προθεσμίας 20 ημερών από την λήψη της απόφασης.

Εντός της ίδιας προθεσμίας καλείται η επιλεγείσα εταιρεία να προσέλθει σε διαβούλευση με τη Γενική Δ/νση Ορυκτών Πρώτων Υλών, για την οριστικοποίηση του κειμένου του σχεδίου σύμβασης μίσθωσης και την βελτίωση της προσφοράς της.

Στη συγκεκριμένη έκταση εκτιμάται ότι υφίστανται κοιτάσματα ψευδαργύρου.

Το κοίτασμα των Μολάων Λακωνίας που ανακαλύφθηκε βάσει των ερευνών της ΕΑ.Γ.Μ.Ε. (πρώην ΙΓΜΕ) είναι ηφαιστειακού τύπου Kuroko. Τα κύρια ορυκτά του είναι ο σφαλερίτης (ορυκτό του ψευδαργύρου), με αξιοσημείωτη παρουσία σιδηροπυρίτη, γαληνίτη και αργύρου.