Σε ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια πλωτών μέσων διάσωσης και μεταφοράς ασθενών, καθώς και πυροσβεστικών ταχύπλοων σκαφών άμεσης επέμβασης προχώρησε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Πρόκειται για έναν ακόμη διαγωνισμό με αντικείμενο τον εξοπλισμό των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών με τα απαραίτητα μέσα προκειμένου να ανταποκριθούν στο έργο τους κατά τη διάρκεια φυσικών καταστροφών ή άλλων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Τα μέσα και ο προϋπολογισμός

Ειδικότερα, αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια με αγορά, τεσσάρων jet ski θαλάσσης με τρέιλερ μεταφοράς, οκτώ βαρκών ράφτινγκ, πέντε σκαφών θαλάσσης φουσκωτών για έρευνα και διάσωση τεσσάρων μέτρων, τριών αερόστρωμνων σκαφών (τύπου hovercraft) με τρέιλερ μεταφοράς, δυο πυροσβεστικών διασωστικών ταχύπλοων σκαφών ανοικτής θαλάσσης και πέντε πυροσβεστικών ταχύπλοων σκαφών άμεσης επέμβασης για μαρίνες κ.λπ. με τρέιλερ μεταφοράς, για τις ανάγκες του πυροσβεστικού σώματος.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι 14.117.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε άλλης επιβάρυνσης, ενώ δεν επιβάλλεται ΦΠΑ.

Κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης είναι:

α) η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για τα είδη jet ski θαλάσσης με τρέιλερ μεταφοράς και βάρκα ράφτινγκ και

β) η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για τα είδη σκάφος θαλάσσης φουσκωτό για έρευνα και διάσωση τεσσάρων μέτρων, αερόστρωμνο σκάφος (τύπου hovercraft) με τρέιλερ μεταφοράς, πυροσβεστικό διασωστικό ταχύπλοο σκάφος ανοικτής θαλάσσης και πυροσβεστικό ταχύπλοο σκάφος άμεσης επέμβασης για μαρίνες κ.λπ. με τρέιλερ μεταφοράς.

Σημειώνεται ότι το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μέσω του ΠΔΕ.

Η χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων αφορά ειδικότερα:

– Jet ski θαλάσσης με τρέιλερ μεταφοράς 92.000 ευρώ για τέσσερα τεμάχια

-Βάρκα ράφτινγκ 80.000 ευρώ για οκτώ τεμάχια.

-Σκάφος θαλάσσης φουσκωτό για έρευνα & διάσωση 4 μέτρων 175.000 ευρώ για πέντε τεμάχια.

-Αερόστρωμνο σκάφος (τύπου Hovercraft) με τρέιλερ μεταφοράς 270.000 ευρώ για τρία τεμάχια.

-Πυροσβεστικό διασωστικό ταχύπλοο σκάφος ανοικτής θαλάσσης 10.000.000 ευρώ για δύο τεμάχια.

-Πυροσβεστικό ταχύπλοο σκάφος άμεσης επέμβασης για μαρίνες κ.λπ. με τρέιλερ μεταφοράς 3.500.000 ευρώ για πέντε τεμάχια.

Οι προθεσμίες και τα κριτήρια

Η προθεσμία υποβολής ερωτημάτων για παροχή διευκρινίσεων επί των όρων της Διακήρυξης λήγει στις 11.12.2023, ενώ η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στις 08.01.2024 και ώρα 15:00 μ.μ

Όσον αφορά τα κριτήρια σχετικά με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της εν λόγω σύμβασης απαιτείται να έχουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις (2022, 2021, 2020 ) ή εφόσον είναι λιγότερες από τρεις, για τις οικονομικές χρήσεις κατά τις οποίες δραστηριοποιούνται, κατ’ ελάχιστον ίσο με 100.000 ευρώ.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις μπορεί να καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης ή από ένα εξ αυτών.

Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι προσφέροντες, θα πρέπει κατά τα τελευταία τρία έτη μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών της Διακήρυξης να έχουν εκτελέσει και ολοκληρώσει μία ή περισσότερες συμβάσεις προμήθειας ομοίων-ομοειδών αντικειμένων, η συνολική/τελική αξία (με το ΦΠΑ) των οποίων, να ισούται τουλάχιστον με 80.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης ή από ένα εξ αυτών.

Σε περίπτωση συμβάσεων που έχουν υλοποιηθεί από ένωση οικονομικών φορέων, λαμβάνεται υπόψη το μέρος της σύμβασης που υλοποιήθηκε από τον προσφέροντα/μέλος ένωσης που επικαλείται την σχετική εμπειρία.

Διευκρινίζεται ότι οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. Αυτό μπορεί να αποδειχθεί ενδεικτικά από έγκυρο ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του οικονομικού φορέα και του επικαλούμενου τρίτου, δεσμευτική δήλωση υπογεγραμμένη από νόμιμο εκπρόσωπο του τρίτου, ή απόφαση του αρμόδιου εταιρικού οργάνου του τρίτου, ή παρουσίαση εγγυήσεων άλλης μορφής, προκειμένου η ανωτέρω απαιτούμενη ικανότητα να αποδεικνύεται επαρκώς και κατά τρόπο ικανοποιητικό για τη Αναθέτουσα Αρχή.

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.

Διαβάστε ακόμη 

Agroknow: Η ελληνική startup που εμπιστεύονται οι μεγάλες πολυεθνικές (γραφήματα + pic)

«Ρομποτάκι» θα βοηθά τους πολίτες να βρίσκουν υπηρεσίες και να «κλείνουν» υποθέσεις στο Gov.gr

Ηλεκτρικό ρεύμα: Έτοιμη η κοινή υπουργική απόφαση για τον υπολογισμό στα τιμολόγια

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ