Σε ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, προχώρησε χθες το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με αντικείμενο τον εξοπλισμό εθελοντικών οργανώσεων.

Ο διαγωνισμός είναι συνολικού προϋπολογισμού 2.668.467,60 ευρώ με Φ.Π.Α., εκ των οποίων το καθαρό ποσό ανέρχεται σε 2.151.990 ευρώ και 516.477,60 ευρώ αναλογούν στον Φ.Π.Α.

Η σύμβαση δύναται να υποδιαιρείται σε 4 τμήματα και αφορά ειδικότερα:

– 4.500 τεμάχια στολών Εθελοντικών Οργανώσεων, με συνολική αξία (με Φ.Π.Α.) 855.023,40 ευρώ.
– 4.500 τεμάχια προστατευτικών αρβύλων Εθελοντικών Οργανώσεων, με συνολική αξία (με Φ.Π.Α.) 611.958,60 ευρώ.
– 4.500 τεμάχια γαντιών Εθελοντικών Οργανώσεων, με συνολική αξία (με Φ.Π.Α.) 251.992,80 ευρώ.
– 4.500 τεμάχια κρανών Εθελοντικών Οργανώσεων με φακό, με συνολική αξία (με Φ.Π.Α.) 949.492,80 ευρώ.

Προσφορές υποβάλλονται μόνο για το σύνολο της ποσότητας κάθε τμήματος της σύμβασης.

Όπως σημειώνεται στην προκήρυξη, η σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μέσω πόρων του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Επίσης τονίζεται ότι οι Εθελοντικές Οργανώσεις εντάσσονται στο δυναμικό τους Πολιτικής Προστασίας και έχουν ως αποστολή την παροχή συνδρομής προς τους αρμόδιους κρατικούς φορείς στο έργο τους προστασίας της ζωής, της υγείας, της περιουσίας των πολιτών, καθώς και του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς από απειλούμενες ή εν εξελίξει φυσικές, τεχνολογικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές και απειλές, που προκαλούν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης.

Όσον αφορά την προθεσμία υποβολής των προσφορών, αυτή λήγει στις 20 Μαΐου 2024.

Τέλος, σχετικά με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των συμμετεχόντων προβλέπεται ότι απαιτείται να έχουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τα τρία τελευταία κλεισμένα οικονομικά έτη ή εφόσον είναι λιγότερα από τρία, για εκείνα κατά τα οποία δραστηριοποιούνται, κατ’ ελάχιστον ίσο με 300.000 ευρώ. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις μπορεί να καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη τους ένωσης ή από ένα εξ αυτών.

Για την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα οι οικονομικοί φορείς πρέπει να αποδεικνύουν ότι κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων οικονομικών ετών μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών θα πρέπει να έχουν εκτελέσει επιτυχώς τουλάχιστον μία σύμβαση προμήθειας όμοιου-ομοειδούς αντικειμένου με το αντικείμενο προμήθειας ανά τμήμα συνολικού ύψους τουλάχιστον 60.000 ευρώ προ ΦΠΑ. Και εδώ στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η ανωτέρω τεχνική και επαγγελματική ικανότητα μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από περισσότερα μέλη τους ή από ένα εξ αυτών. Ακόμη, σε περίπτωση συμβάσεων που έχουν υλοποιηθεί από ένωση οικονομικών φορέων, λαμβάνεται υπόψη το μέρος τους σύμβασης που υλοποιήθηκε από τον προσφέροντα.

Διαβάστε ακόμη

Σε επιφυλακή το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης λόγω Ιράν – Ισραήλ

Premia Properties AEEAΠ: Ανεκτέλεστο επενδυτικό πλάνο 100 εκατ. έως το 2025 (pic)

POS: Πέφτουν τα πρώτα πρόστιμα σε ταξί, λαϊκές και επιχειρήσεις

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ