Στον αέρα βγήκε από την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου στην τελική του μορφή, ο διαγωνισμός για την προμήθεια από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας μη επανδρωμένου αεροσκάφους, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του.

Ο ηλεκτρονικός διεθνής διαγωνισμός έχει ως αντικείμενο την ανάθεση σύμβασης αναφορικά με: «Προμήθεια Συστήματος Μη επανδρωμένου αεροσκάφους (ΣμηΕΑ) στην κατηγορία της σταθερής πτέρυγας», ποσού 7.520.000 ευρώ και «Υπηρεσία Πτητικού έργου ΣμηΕΑ» ποσού 1.000.000 ευρώ και συνολικού προϋπολογισμού 8.520.000 ευρώ (απαλλαγμένο από Φ.Π.Α).
Κριτήριο για την ανάθεση αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής (βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών).

Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών λήγει στις 27 Μαρτίου 2024 και η αποσφράγισή τους θα πραγματοποιηθεί την 1η Απριλίου 2024.

Τι περιλαμβάνει

Στη σύμβαση, με βάση τους όρους, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η παροχή συστήματος εκπαίδευσης πιλότων μέσω εικονικής πραγματικότητας (VR pilot training system), η παροχή ηλεκτρονικού συστήματος εκπαίδευσης για το σταθμό ελέγχου εδάφους και τον προγραμματισμό σχεδίου πτήσης (Computer-based training for GCS & flight planning) κ.α.
Όσον αφορά τεχνικές προδιαγραφές, περιγράφεται χρόνος πτήσης πάνω από τις 10 ώρες με το payload στα 5 κιλά και υπόλοιπο καυσίμου κατά την προσγείωση 5%, ενώ η παράδοση των συστημάτων προσδιορίζεται σε 6-8 μήνες μετά την αρχική φάση.

Τα κριτήρια συμμετοχής

Σχετικά με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των υποψηφίων, οι οικονομικοί φορείς που θα επιλεγούν απαιτείται να έχουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών, για τις τρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς ή εφόσον είναι λιγότερες από τρείς, για τις οικονομικές χρήσεις κατά τις οποίες δραστηριοποιούνται, κατ’ ελάχιστον ίσο με το 10% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις μπορεί να καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης ή από ένα εξ αυτών.

Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα οι προσφέροντες, θα πρέπει κατά τη διάρκεια της περιόδου των τελευταίων τριών ετών μέχρι και την καταληκτική ημερομηνίας υποβολής προσφορών να έχουν εκτελέσει και ολοκληρώσει μία ή περισσότερες συμβάσεις όμοιων ή ομοειδών αντικειμένων, με την αξία εκάστης να ισούται τουλάχιστον με 500.000 ευρώ.
Η απαίτηση αυτή σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από τα μέλη της.
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση συμβάσεων που έχουν υλοποιηθεί από ένωση οικονομικών φορέων, λαμβάνεται υπόψη το μέρος της σύμβασης που υλοποιήθηκε από τον προσφέροντα/μέλος ένωσης που επικαλείται την σχετική εμπειρία.

Ο ρόλος των drones

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τόσο στην Ευρώπη όσο και στον υπόλοιπο κόσμο γίνεται όλο και συχνότερη η χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο πλαίσιο της αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.
Για παράδειγμα, τα συνεργεία αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και καταστροφών αναπτύσσουν drones που μπορούν να εντοπίζουν τις πυρκαγιές νωρίτερα, να παρακολουθούν την εξέλιξή τους, να χαρτογραφήσουν τη βλάστηση ή να εντοπίζουν περιοχές υψηλού κινδύνου.

Επίσης, ορισμένα αμφίβια drones μπορούν να ενεργούν ως εναέρια βυτιοφόρα ή να ρίχνουν νερό και επιβραδυντικά απευθείας στη φωτιά.
Σήμερα υπάρχουν drones ώριμης τεχνολογίας, που χρησιμοποιούνται στην αγροτική παραγωγή, με δυνατότητα μεταφοράς μέχρι και 60 λίτρων υγρού, και τα οποία θα μπορούσαν δυνητικά να χρησιμοποιηθούν για την κατάσβεση πυρκαγιών στα πρώιμα στάδια.

Σημειώνεται ότι στη χώρα μας το Πυροσβεστικό Σώμα διαθέτει ήδη ένα σύνολο 9 ομάδων συστημάτων Μη Επανδρωμένων Σκαφών που έχουν αναπτυχθεί στις περιφερειακές πυροσβεστικές διοικήσεις Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Κρήτης στο Ηράκλειο και στα Χανιά και στο Βόρειο Αιγαίο στη Σάμο. Οι μονάδες αυτές στελεχώνονται συνολικά από 42 χειριστές και διαθέτουν 29 συστήματα Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών, που χρησιμοποιούνται κυρίως για την επιτήρηση ευαίσθητων δασικών οικοσυστημάτων.

Διαβάστε ακόμη

Απόβαση ελληνικών επιχειρήσεων στην Ινδία – Ποια deals αναμένεται να κλειστούν (πίνακας)

Mr Beast: Γιατί ο διάσημος Youtuber παρακαλά τον Σαμ Άλτμαν να μην τον αφήσει… άστεγο

Η υπερθέρμανση του πλανήτη θα αυξήσει τις εισβολές από ακρίδες

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ