Ενέργεια

Motor Oil: Στα σκαριά ΧΥΤΕΑ και μονάδα επεξεργασίας επικίνδυνων αποβλήτων

  • Σταύρος Γριμάνης


Το νέο έργο αφορά στο διυλιστήριο των Αγίων Θεοδώρων- Το «πράσινο» του ΥΠΕΝ και τι προβλέπει η απόφαση τροποποίησης της ΑΕΠΟ

Ένα σημαντικό νέο έργο στο διυλιστήριο των Αγίων Θεοδώρων ετοιμάζει ο Όμιλος της Motor Oil.  Πρόκειται για το σχέδιο δημιουργίας μονάδας επεξεργασίας επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς και Χώρου Υγειονομικής Ταφής Επικινδύνων Αποβλήτων (ΧΥΤΕΑ), που έρχεται να προστεθεί στο ευρύτατο επενδυτικό πρόγραμμα περαιτέρω εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του διυλιστηρίου.

Είναι μια ακόμη επένδυση, με σαφές και μετρήσιμο περιβαλλοντικό όφελος, η οποία, όπως αποκαλύπτει το newmoney, έλαβε χθες το τελικό «πράσινο φως» από την πλευρά του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τη μορφή απόφασης για την τροποποίηση της ΑΕΠΟ του διυλιστηρίου της ΜΟΗ.

Η αρχική αίτηση για τη σχετική τροποποίηση της ΑΕΠΟ, συνοδευόμενη από Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, έγινε από την Motor Oil το περασμένο καλοκαίρι. Μετά την προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων και τη θετική άποψη όλων των συναρμόδιων φορέων και υπηρεσιών, στα τέλη Φεβρουαρίου η Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων του ΥΠΕΝ γνωμοδότησε θετικά επί της ΜΠΕ, τονίζοντας ότι η κατασκευή ΧΥΤΕΑ στην εγκατάσταση του διυλιστηρίου, για τη διάθεση των παραγόμενων αποβλήτων συνάδει με το νέο ΕΣΔΑ, όπου η ασφαλής τελική διάθεση τους αποτελεί βασική προτεραιότητα.

Επί της ουσίας, η ΜΟΗ είναι ένας από τους ελάχιστους μεγάλους βιομηχανικούς ομίλους που προχωρούν ή έχουν προχωρήσει στη δημιουργία τέτοιων υποδομών.

Τι θα περιλαμβάνει το έργο

Το σχέδιο, με βάση την τροποποιημένη ΑΕΠΟ, προβλέπει την κατασκευή τριών κυττάρων για την υγειονομική ταφή των επικίνδυνων αποβλήτων.

Τα τρία κύτταρα θα είναι έκτασης 1.350 τ.μ., 3.621 τ.μ. και 4.950 τ.μ. και ωφέλιμου όγκου 8202 κ.μ., 12685 κ.μ. και 26730 κ.μ., αντίστοιχα. Συνολικά, δηλαδή, ο ΧΥΤΕΑ θα αναπτύσσεται στα τρία κύτταρα έκτασης 9.921 τ.μ. και ωφέλιμου όγκου 47616 κυβικών μέτρων.

Επίσης, προβλέπεται η λειτουργία τριών δεξαμενών υποδοχής στραγγισμάτων (μία για κάθε κύτταρο) ωφέλιμου όγκου 56 m3, 137,5 m3 και 187,58 m3 αντίστοιχα.

Οι κατηγορίες αποβλήτων περιλαμβάνουν εκείνα που σημειώνονται ως επικίνδυνα, μερικώς σταθεροποιημένα, σταθεροποιημένα απόβλητα, καθώς και στερεά απόβλητα από την εξυγίανση χωμάτων, με κάποιες εξαιρέσεις για κάθε υποκατηγορία.

Η μονάδα επεξεργασίας επικίνδυνων αποβλήτων θα έχει δυναμικότητα 1500 τόνων ανά έτος. Η επεξεργασία των αποβλήτων θα γίνεται σύμφωνα με τη μέθοδο που αναπτύχθηκε από το εργαστήριο Μεταλλουργίας της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Έτσι, πριν την διάθεση στα κύτταρα του ΧΥΤΕΑ, τα επικίνδυνα απόβλητα θα υφίστανται επεξεργασία στη μονάδα. Τα εν λόγω απόβλητα είναι «λάσπες από φυσικοχημική κατεργασία που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες».

Η μέθοδος επεξεργασίας των αποβλήτων (μερική σταθεροποίηση) αφορά την κατεργασία τους με κατάλληλο υλικό (φυσικός ζεόλιθος), το οποίο μέσω της διεργασίας της ρόφησης δεσμεύει τους ρύπους στο πλέγμα του με αποτέλεσμα την ακινητοποίηση τους. Η διεργασία περιλαμβάνει δύο στάδια: α) την ανάμιξη της ιλύος με το ροφητικό υλικό και β) την ξήρανση του μίγματος σταθεροποιητή-ιλύος με σκοπό την περαιτέρω σταθεροποίηση του.

Τα επεξεργασμένα στην μονάδα επεξεργασίας απόβλητα που πληρούν τα κριτήρια για διάθεση σε ΧΥΤΕΑ θα διατίθενται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους εντός της εγκατάστασης.

Το σύστημα στεγάνωσης των κυττάρων θα περιλαμβάνει στρώμα συμπιεσμένου εδαφικού υλικού, γεωσυνθετικό φραγμό με βάση τον μπεντονίτη, συνθετική γεωμεμβράνη από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο, ζώνη προστασίας συνθετικής μεμβράνης (γεωύφασμα) και σύστημα αποστράγγισης.

Οι ειδικότερες προβλέψεις κατασκευής και λειτουργίας

Κατά την κατασκευή του ΧΥΤΕΑ και της μονάδας επεξεργασίας επικινδύνων αποβλήτων θα πρέπει να τηρηθούν συγκεκριμένοι όροι μεταξύ των οποίων:

  • οι εκσκαφικές εργασίες να γίνουν με την παρακολούθηση των Αρχαιοφυλάκων του Μουσείου Περαχώρας
  • σε περίπτωση που βρεθούν αρχαία οι εργασίες να διακόπτονται άμεσα προκειμένου να διεξαχθεί ανασκαφική έρευνα από τα αποτελέσματα της οποίας θα εξαρτηθεί η συνέχιση τους
  • κατά την εγκατάσταση πρέπει να ληφθούν υπόψη τυχόν περιορισμοί που θέτει ο ΑΔΜΗΕ σε σχέση με τις υφιστάμενες υποδομές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος.
  • η μονάδα επεξεργασίας καθώς και τα τρία κύτταρα του ΧΥΤΕΑ να κατασκευασθούν σε απόσταση μεγαλύτερη από 25 μ. από τις γραμμές πλημμύρας του ρέματος της περιοχής μελέτης κ.α.

Επίσης, αναφέρεται ότι τα απόβλητα που θα υφίστανται επεξεργασία στη μονάδα  και θα διατίθενται στον ΧΥΤΕΑ μετά από ικανοποίηση των κριτηρίων αποδοχής, πρέπει να προέρχονται αποκλειστικά από την λειτουργία του διυλιστηρίου αργού πετρελαίου της εταιρείας. Δεν επιτρέπεται, δηλαδή,  η επεξεργασία και διάθεση στο ΧΥΤΕΑ αποβλήτων τρίτων.

Ακόμη, απαγορεύεται κάθε διαφυγή ιλύος, σταθεροποιημένης ιλύος, στραγγισμάτων, υλικών έκπλυσης ιλύος και λοιπών ρυπογόνων ουσιών προς το έδαφος, τα υπόγεια, επιφανειακά και παράκτια ύδατα, ενώ προβλέπεται ότι μετά την οριστική παύση λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας ρυπασμένων χωμάτων και ιλύος του διυλιστηρίου και της μονάδας επεξεργασίας επικινδύνων αποβλήτων, οι χώροι θα πρέπει να αποκατασταθούν πλήρως.

Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για ένα έργο το οποίο έχει πολλούς όρους και πολλές προϋποθέσεις τόσο κατά την κατασκευή, όσο και κατά τη λειτουργία του.

Απόρρητο Απόρρητο