Με νέα εταιρεία κάνει comeback ο Όμιλος Καράτζη στην αγορά προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

Η εταιρεία «Odinson Παραγωγή και Εμπορία Ενεργειακών Προϊόντων», που ιδρύθηκε τον Ιούλιο, απέκτησε στις αρχές του μήνα από τη ΡΑΕ άδεια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 500 MW και με διάρκεια 20 ετών (μέχρι 2/12/2041) καθώς και άδεια προμήθειας φυσικού αερίου, διάρκειας 20 ετών, με την οποία δύναται να προμηθεύει φυσικό αέριο σε τελικούς πελάτες τόσο μέσω Συστήματος Μεταφοράς ή/και Δικτύου Διανομής, όσο και εκτός Συστήματος Μεταφοράς και Δικτύου Διανομής, βάσει των στοιχείων που περιλαμβάνονται στο επιχειρηματικό σχέδιο που έχει υποβάλει στη ΡΑΕ.

Η Odinson είναι 100% θυγατρική της «Καράτζη Βιομηχανικές και Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις», συστάθηκε με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 600.000 ευρώ και στη διοίκησή της συμμετέχουν ο Αντώνης Καράτζης ως πρόεδρος, η Αθηνά Καράτζη ως αντιπρόεδρος και η Yulia Pavchenko-Καράτζη ως διευθύνων σύμβουλος.

Στους σκοπούς της εταιρείας, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται:

-Η με κάθε τρόπο, εισαγωγή, αγορά, προμήθεια, εμπορία, πώληση και διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας και άλλων ενεργειακών προϊόντων σε οποιαδήποτε μορφή (προϊόντα με φυσική παράδοση ή/και χρηματοοικονομικά). Ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά ως επιπλέον ενεργειακά προϊόντα αναφέρονται τα καύσιμα για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ατμός , θερμό ύδωρ και φυσικό αέριο, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικώς της πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας σε τελικούς καταναλωτές στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο της δραστηριότητας της εισαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η εταιρεία έχει επιπλέον σκοπό και την δέσμευση δυναμικότητας στις ηλεκτρικές διασυνδέσεις της Ελλάδας με γειτονικές χώρες ή σε οποιεσδήποτε άλλες ηλεκτρικές διασυνδέσεις στο εξωτερικό.

-Η ανάπτυξη, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία, εκμετάλλευση, συντήρηση και απόκτηση ή συμμετοχή σε εργοστάσια παραγωγής θερμοηλεκτρικής ενέργειας, οποιουδήποτε τύπου, στην Ελλάδα,

-Η κατασκευή, λειτουργία, εκμετάλλευση, απόκτηση ή συμμετοχή σε μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.

-Η απόκτηση, αποθήκευση, μεταφορά, διαvoμή και εμπορία πώληση και διάθεση φυσικών αερίων υδρoγovαvθράκωv (φυσικού αερίου) που θα προέρχονται από εγχώρια κοιτάσματα ή θα εισάγονται από το εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικώς της πώλησης φυσικού αερίου σε τελικούς καταναλωτές στην Ελλάδα.

-Η κατεργασία βιομάζας, στερεών ή υγρών καυσίμων ή άλλων υλών για τηv παραγωγή αερίων υδρoγovαvθράκωv.

-Η εκμετάλλευση ή συμμετοχή στην εκμετάλλευση κοιτασμάτων αερίωv υδρoγovαvθράκωv τόσο στηv Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

-Η ανάληψη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη κατεργασία ή τηv καύση φυσικού αερίου για την παραγωγή ετέρων προϊόντων ή άλλης μορφής ενέργειας και την αποθήκευση, μεταφορά, διανομή και εμπορία αυτών.

-Η κατασκευή λειτουργία και εκμετάλλευση αγωγών και δικτύων μεταφοράς και διανομής φυσικού αερίου.

Καθετοποιημένος ενεργειακός βραχίονας

Με άλλα λόγια, μετά την πώληση της εταιρείας ΚΕΝ στη Volton, ο Όμιλος Καράτζη επανακάμπτει με στόχο τη δημιουργία ενός καθετοποιημένου ενεργειακού βραχίονα στον οποίο, πέραν της νέας δραστηριότητας προμήθειας ρεύματος και αερίου, προοπτικά θα υπαχθούν οι υφιστάμενες και υπό ανάπτυξη επενδύσεις στις ΑΠΕ, καθώς και η νέα θερμική μονάδα παραγωγής για την οποία έχει λάβει άδεια.

Υπενθυμίζεται ότι ο Όμιλος υλοποιεί επενδυτικό πλάνο συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ για τον τομέα της ενέργειας. Το ένα σκέλος αφορά τις ΑΠΕ και τη μεγάλη επένδυση συνολικού προϋπολογισμού 600 εκατ. ευρώ, για την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών σταθμών συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1.192,75 MW στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα, η οποία έχει ενταχθεί στις στρατηγικές επενδύσεις.

Το δεύτερο σκέλος αφορά την προοπτική δημιουργίας νέου θερμοηλεκτρικού σταθμού συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο, ισχύος 660 MW στη Λάρισα. Ο Όμιλος Καράτζη έλαβε από τη ΡΑΕ την άδεια τον Απρίλιο του 2019 και το εκτιμώμενο κόστος της επένδυσης προσεγγίζει τα 370 εκατ. ευρώ.

Μένει να φανεί εάν αυτό το φιλόδοξο σχέδιο θα υλοποιηθεί αυτόνομα ή μέσω συμμαχιών με άλλους, εγχώριους ή ξένους, παίκτες.