Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή του «Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων», τον οποίο προβλέπει η Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, της 24ης Μαΐου 2023, παρέχει σχετική εγκύκλιος του Πυροσβεστικού Σώματος.

Σκοπός του κανονισμού είναι ο καθορισμός ενιαίας και υποχρεωτικής εφαρμογής πλαισίου μέτρων και μέσων πυροπροστασίας για τα ακίνητα που ευρίσκονται εντός ή πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων. Καθορίζει μέτρα προληπτικής πυροπροστασίας καθώς και ελάχιστες απαιτήσεις παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας, τόσο για τα κτίρια, νεοαναγειρόμενα και υφιστάμενα, όσο και για τον περιβάλλοντα χώρο τους, προκειμένου να ενισχυθεί ο βαθμός πυρασφαλείας του ακινήτου, να μειωθεί η τρωτότητά του στη πυρκαγιά και να περιοριστεί η συμβολή του στη διάδοσή της.

Παράλληλα, με τα μέτρα αυτά προστατεύονται, το φυσικό περιβάλλον, αλλά πρωτίστως η ζωή και υγεία του κοινού.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ εμπίπτουν τα ακίνητα (οικόπεδο ή γήπεδο μαζί με το εντός αυτού κτίσμα) που βρίσκονται:

α. μέσα σε δάση, δασικές εκτάσεις και χορτολιβαδικές εκτάσεις και ειδικότερα: – σε δάση ή δασικά οικοσυστήματα ή δασικές εκτάσεις των παρ.1, 2 και 3 του άρθρου 3 του ν.998/79, όπως ισχύει.
– σε χορτολιβαδικές εκτάσεις που βρίσκονται επί ημιορεινών, ορεινών και ανώμαλων εδαφών της παρ. 1 του άρθρου 5 π.δ. 32/2016, είτε είναι δημόσιες, είτε είναι αναγνωρισμένες ως ιδιωτικές.
– σε πεδινές χορτολιβαδικές εκτάσεις (μη ορεινές ή ημιορεινές και μη κείμενες επί ανώμαλων εδαφών) της παρ. 3 του του άρθρου 5 π.δ. 32/2016.
β. εν όλω ή εν μέρει εντός ακτίνας 300 μέτρων από τα όρια των εκτάσεων της ανωτέρω περίπτωσης α.
γ. μέσα σε περιαστικό πράσινο και σε κηρυγμένες δασωτέες ή αναδασωτέες εκτάσεις, της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν.998/79, όπως ισχύει.
δ. εντός ακτίνας 300 μέτρων από τα όρια των εκτάσεων της ανωτέρω περίπτωσης γ.
ε. μέσα σε πάρκα και άλση πόλεων και οικιστικών περιοχών, της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν.998/79, όπως ισχύει.

Από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού εξαιρούνται, αδόμητα ακίνητα, καλλιεργούμενες εκτάσεις και βοσκοτόπια τα οποία διέπονται από την 9η Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 1923/Β/2021).

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Κεφαλαίου ΙΙΙ, ο έλεγχος τήρησης των απαιτήσεων του κανονισμού διενεργείται κατόπιν αυτοψίας, από τριμελή επιτροπή που ορίζεται από τον οικείο Δήμο και συγκροτείται από έναν δασολόγο ή γεωπόνο, έναν μηχανικό και έναν ακόμα υπάλληλο του Τμήματος Πολιτικής προστασίας του Δήμου.

Σε περίπτωση μη τήρησης των απαιτήσεων του κανονισμού, επιβάλλονται κυρώσεις στους ιδιοκτήτες των ακινήτων, διοικητικές και ποινικές. Τα διοικητικά πρόστιμα αποτελούν έσοδο του οικείου Δήμου.

Ακόμη προβλέπεται ότι οι διατάξεις του κανονισμού εφαρμόζονται, στα νέα κτίρια που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του και για τα οποία υποβάλλεται αίτημα για προέγκριση οικοδομικής άδειας ή για οικοδομική άδεια χωρίς προέγκριση, μετά από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Τι ισχύει για τα υφιστάμενα κτίρια

Οι διατάξεις του κανονισμού που αφορούν στα υφιστάμενα κτίρια εφαρμόζονται ως εξής:
α. Για τα υφιστάμενα κτίρια, το έντυπο αξιολόγησης της επικινδυνότητας και η έκθεση του αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα με τα συνοδευτικά τους στοιχεία, υποβάλλονται από εξουσιοδοτημένο διαχειριστή έως 31/3/2024. Μέχρι τότε και ειδικά για την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο (του έτους 2023) συστήνεται για όλα τα ακίνητα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού, η άμεση εφαρμογή τουλάχιστον των προληπτικών μέτρων που προβλέπονται για τα κτίρια χαμηλής επικινδυνότητας της παρ. 3.1 του άρθρου 3 του Δεύτερου Κεφαλαίου.

β. Οι διατάξεις προληπτικής πυροπροστασίας εφαρμόζονται υποχρεωτικά από την επόμενη αντιπυρική περίοδο (έτους 2024).

γ. Οι διατάξεις παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας εφαρμόζονται υποχρεωτικά από 31/03/2025 για τα ακίνητα που χαρακτηρίζονται ως υψηλής και ιδιαίτερα υψηλής επικινδυνότητας και από 31/03/2026 για τα ακίνητα που χαρακτηρίζονται ως χαμηλής ή μεσαίας επικινδυνότητας.

δ. Το σύνολο των διατάξεων του κανονισμού για τα υφιστάμενα κτίρια εφαρμόζονται υποχρεωτικά στην περίπτωση που εντός των προαναφερόμενων χρονικών προθεσμιών προσαρμογής, εκδοθεί οικοδομική άδεια για το ακίνητο στο οποίο βρίσκεται το υφιστάμενο κτίσμα, ή γίνει αλλαγή της χρήσης του υφιστάμενου κτιρίου, ή γίνει ανακαίνισή του κατά τα σχετικά οριζόμενα. Οι εργασίες που απαιτούνται συμπεριλαμβάνονται στην προς έκδοση σχετική διοικητική πράξη και αποτελούν προϋπόθεση για τη χορήγησή της.

ε. Για το χρονικό διάστημα προσαρμογής των υφισταμένων κτιρίων στις διατάξεις του κανονισμού ως ορίζεται ανωτέρω, δεν επιβάλλονται οι αντίστοιχες κυρώσεις.

Στην περίπτωση έκδοσης οικοδομικής άδειας νέου κτιρίου, οι απαιτήσεις του κανονισμού υποβάλλονται στο πληροφοριακό σύστημα έκδοσης οικοδομικής Άδειας (e-Άδειες) μαζί με την αρχιτεκτονική μελέτη, χωρίς να απαιτείται η υποβολή στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για την έκδοση διοικητικών πράξεων πυροπροστασίας.

Διαβάστε ακόμη

Ασφυκτικό πρέσινγκ Μητσοτάκη στον ΣΥΡΙΖΑ για τη Ροδόπη

Η εκρηκτική ζήτηση ανεβάζει τις τιμές στο χρηματιστήριο του τόνου

Η θριαμβευτική επιστροφή του βινυλίου – Για πρώτη φορά από το 1987 ξεπερνά σε πωλήσεις τα CD

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ