Ενέργεια

ΡΑΕ: Υψηλές αποδόσεις για τον αγοραστή του 49% από το WACC για το ΔΕΔΔΗΕ

  • newsroom


Καθορίστηκε στο 6,7% ο συντελεστής απόδοσης κεφαλαίου για την περίοδο 2021-2024

Στο 6,7% προσδιορίστηκε από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, ο συντελεστής απόδοσης κεφαλαίου (WACC) του ΔΕΔΔΗΕ για τη Ρυθμιστική Περίοδο 2021-2024 κάτι που ερμηνεύει και το ζωηρό επενδυτικό ενδιαφέρον για την πώληση του 49% των μετοχών που εκδηλώθηκε από ισχυρούς διεθνείς επενδυτικούς οίκους.

Το WACC είναι ο βασικός συντελεστής για τον υπολογισμό του ρυθμιζόμενου εσόδου του ΔΕΔΔΗΕ, που αποτελεί και τη βασική πηγή εσόδων του Διαχειριστή και αποτελεί ετήσια απόδοση πολύ ελκυστική τη στιγμή μάλιστα που σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι αντίστοιχοι διαχειριστές δικτύων διανομής δεν προσφέρουν WACC πάνω από 2,5%. Η ρυθμιζόμενη περιουσιακή βάση του ΔΕΔΔΗΕ υπολογίζεται στα 3 δισ. ευρώ και εκτιμάται ότι ως το 2023 θα έχει αυξηθεί πάνω από 15%, στα 3,4 δισ. ευρώ ενώ τα EBITDA θα είναι αυξημένα περισσότερο από 70 εκατ. ευρώ ως το 2023.

Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφτηκε τον περασμένο Δεκέμβριο και δημοσιεύτηκε χθες στην Διαύγεια, το WACC ορίζεται σε 6,69% έναντι αρχικής εισήγησης 7,1% που ήταν ο προσδιορισμός του ΔΕΔΔΗΕ βάσει μελέτης που ανέθεσε σε σύμβουλο.

Τη μερική διαφοροποίηση μεταξύ των υπολογισμών της ΡΑΕ και του Διαχειριστή του Δικτύου, κάνουν η εκτίμηση της απόδοσης χωρίς κίνδυνο (rf), η παράμετρος του ασφαλίστρου κινδύνου της χώρας (CRP) και αντίστοιχα του ασφαλίστρου κινδύνου της αγοράς (MRP) αλλά και το κόστος ιδίων κεφαλαίων και δανειακών κεφαλαίων προ φόρων (4,70% με βάση την εισήγηση του ΔΕΔΔΗΕ και 4,11% με βάση την απόφαση της ΡΑΕ).

Η ΡΑΕ για παράδειγμα αναφέρει στην απόφασή της για το WACC ότι για τον καθορισμό της τιμής «Απόδοση επένδυσης χωρίς κίνδυνο» θα πρέπει να συνυπολογιστούν ιστορικά δεδομένα δεκαετών κρατικών ομολόγων με τις τρέχουσες αποδόσεις τους. Επίσης να ληφθούν υπόψη, οι επιπτώσεις της πανδημίας και η αβεβαιότητα που επικρατεί στις αγορές κ.α.

Σε ό,τι αφορά το κόστος δανεισμού, ο Διαχειριστής εισηγήθηκε τιμή 4,7%, η οποία ήταν πάνω από εκείνη της ΡΑΕ, υπολογίζοντας τόσο παλαιότερες εισηγήσεις όσο και τα στοιχεία από δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της ΔΕΗ.

Από την Αρχή ζητήθηκαν πρόσθετα διευκρινιστικά στοιχεία ως προς τη διάρθρωση των δανειακών κεφαλαίων. Με βάση τα συμπληρωματικά στοιχεία που απέστειλε ο Διαχειριστής αναφορικά με το ανεξόφλητο υπόλοιπο των δανείων της ΔΕΗ στις 31/12/2019, καθώς και στις 30/06/2020 προκύπτει ότι το σταθμισμένο κόστος των δανειακών κεφαλαίων ήταν 4,11%, τιμή την οποία η ΡΑΕ θεωρεί εύλογη για τον καθορισμό της σχετικής παραμέτρου. Επίσης γίνεται αποδεκτός και ο συντελεστής δανειακής επιβάρυνσης που εισηγήθηκε ο Διαχειριστής, ήτοι 39,1%. Να σημειωθεί ότι στις υποχρεώσεις υπολογίζεται αποκλειστικά ο δανεισμός της ΔΕΗ, καθώς η θυγατρική της δεν είχε δανειακά κεφάλαια κατά την έκδοση της απόφασης.

Την περασμένη εβδομάδα, εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο η λίστα των 9 υποψηφίων που θα περάσουν στο επόμενο στάδιο της ιδιωτικοποίησης που είναι η υποβολή των δεσμευτικών προσφορών.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανοίξει και το virtual data room με τα οικονομικά στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ και να ξεκινήσουν και οι επαφές των εκπροσώπων των ενδιαφερόμενων με την διοίκηση. Στόχος είναι η υποβολή δεσμευτικών προσφορών να έχει ολοκληρωθεί ως το Σεπτέμβριο.

 

Απόρρητο Απόρρητο