Την απευθείας ανάθεση της σύμβασης με αντικείμενο «Αντικατάσταση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας παρακολούθησης της αγοράς λιανικής με παραμετροποιημένο μοντέλο παρακολούθησης των οικονομικών, τεχνικών και λειτουργικών στοιχείων των προμηθευτών και των διαχειριστών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου»» στην εταιρεία Deloitte Business Solutions ανακοίνωσε η ΡΑΕ.

Όπως είχε αναδείξει το newmoney στις 9 Ιουνίου, οι έκτακτες συνθήκες που υπάρχουν πλέον λόγω της πολύπλευρης κρίσης (ενεργειακής και γεωπολιτικής) στις αγορές επιβάλλουν τη χρήση νέων και περισσότερο σύνθετων εργασιών. Έτσι, και η ΡΑΕ σκοπεύει να υιοθετήσει νέο μοντέλο για την πιο αποτελεσματική παρακολούθηση της εγχώριας ενεργειακής αγοράς.

Στο πλαίσιο αυτό, στις 13 Μαΐου υπεβλήθη από τη Διεύθυνση Ρύθμισης και Εποπτείας Αγορών Λιανικής και Προστασίας Καταναλωτών της Αρχής, αίτημα για έγκριση δαπάνης που αφορά το έργο «Αντικατάσταση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας παρακολούθησης της αγοράς λιανικής με παραμετροποιημένο μοντέλο παρακολούθησης των οικονομικών, τεχνικών και λειτουργικών στοιχείων των προμηθευτών και των διαχειριστών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου».

Όπως αναφέρεται σχετικά, λόγω των πρόσφατων εξελίξεων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου προκύπτει ανάγκη ελέγχου διαφορετικών οικονομικών μεγεθών των εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε αυτήν, από τα μεγέθη που είχαν επιλεχθεί στην ανάπτυξη της προηγούμενης πλατφόρμας.

Για τον σκοπό αυτό εγκρίθηκε η πραγματοποίησης δαπάνης, που αφορά το εν λόγω έργο ύψους 30.000 ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, ύψους 7.200 ευρώ, δηλαδή συνολικά 37.200 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης κάθε άλλης νόμιμης επιβάρυνσης ή δαπάνης.

Στις 17 Ιουνίου η ΡΑΕ απηύθυνε πρόσκληση υποβολής προσφοράς προς την Deloitte Business Solutions, την οποία η εταιρεία υπέβαλε στις 24 Ιουνίου, με το συνολικό τίμημα της σχετικής σύμβασης να ανέρχεται σε 30.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ).