Στην…παράταση θα κριθεί το αποτέλεσμα της αντιπαράθεσης μεταξύ της Elpedison και του ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με την καταγγελία της πρώτης σε βάρος του Διαχειριστή για την υπόθεση της Καθολικής Υπηρεσίας.

Και τούτο καθώς η ΡΑΕ έδωσε νέα προθεσμία για την έκδοση απόφασης επί αυτής της κόντρας μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2022. Όπως είχε αναδείξει το newmoney στις 14 Φεβρουαρίου, η ΡΑΕ επέβαλε στον ΔΕΔΔΗΕ πρόστιμο ύψους 250.000 ευρώ μετά από καταγγελία της Elpedison από τον Μάρτιο του 2021, σύμφωνα με την οποία η καθυστέρηση από πλευράς του Διαχειριστή να προσκομίσει στοιχεία του πελατολογίου, το οποίο εκπροσωπούσε η εταιρεία ως προμηθευτής καθολικής υπηρεσίας, δυσχεραίνουν την τιμολόγηση 1.400 πελατών, τους οποίους ηλεκτροδοτεί δωρεάν με μεγάλη ζημία.

Η Elpedison σε αυτή την πρώτη καταγγελία της υποστήριζε ότι η συμπεριφορά του ΔΕΔΔΗΕ ήταν σε πλήρη αντίθεση με το κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο και ότι λόγω της αδράνειάς του δεν τιμολογεί περισσότερους από 1.400 πελάτες τους οποίους προμηθεύει δωρεάν ελλείψει στοιχείων με βαρύτατη όπως ανέφερε οικονομική ζημιά. Επίσης υποστήριζε ότι δεν διαθέτει το 25% των ΑΦΜ των συγκεκριμένων πελατών.

Σύμφωνα με την εταιρεία ο ΔΕΔΔΗΕ δεν προχώρησε εγκαίρως στις κατάλληλες ενέργειες ώστε να υλοποιηθεί η εντολή διακοπής ηλεκτροδότησης από προηγούμενο προμηθευτή για μετρητή, ο οποίος εντάχθηκε ως μη όφειλε σε καθεστώς καθολικής υπηρεσίας.

Από την πλευρά του ο ΔΕΔΔΗΕ, σύμφωνα με την καταγγελία, υποστήριξε ότι δεν προχώρησε στην χορήγηση των ΑΦΜ, ισχυριζόμενος ότι δεν φέρει αυτή την υποχρέωση. Αναφέροντας μάλιστα στα όσα κατέθεσε στην ΡΑΕ, ότι τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται στη δήλωση εκπροσώπησης μετρητή φορτίου.

Ο Διαχειριστής αρνήθηκε επίσης ελλείψεις σχετικά με την ταχυδρομική διεύθυνση ακινήτου, αναφέροντας ότι η γνώση της διεύθυνσης είναι προϋπόθεση για την αρχική ηλεκτροδότηση. Πρόβαλε δε ως μοναδικό δίαυλο καταχώρησης στοιχείων τη δήλωση εκπροσώπησης μετρητή φορτίου μέσω της πλατφόρμας «ΘΑΛΗΣ» που ανήκει κατά το ΔΕΔΔΗΕ στην ευθύνη του προμηθευτή.

Η δεύτερη καταγγελία

Η ΡΑΕ με απόφασή της στις 10 Μαρτίου 2022 αναφέρεται σε νέα καταγγελία της Elpedison, που έγινε στις 15 Δεκεμβρίου 2021, και στην υποβολή αιτήματος λήψης προσωρινών μέτρων κατά του ΔΕΔΔΗΕ.

Όπως επισημαίνεται σε αυτή τη νέα καταγγελία η Elpedison είναι ένας εκ των πέντε Προμηθευτών Καθολικής Υπηρεσίας προς τους καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος ανά την επικράτεια από την 23η Ιουνίου 2020 και για χρονική περίοδο δύο ετών ενώ τονίζεται ότι «ο θεσμός του ΠΚΥ πέραν των ωφελειών για τους μικρούς πελάτες, επιδρά τόσο στη λειτουργία της αγοράς όσο και στην συναλλακτική συμπεριφορά των εμπλεκόμενων μερών».

Στο πλαίσιο αυτό, «εκπροσωπεί 4.325 πελάτες, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται είτε μικροί είτε ευάλωτοι πελάτες, οι οποίοι έχουν μεταπέσει σε καθεστώς Καθολικής Υπηρεσίας».

Δεδομένου ότι ο ΔΕΔΔΗΕ λειτουργώντας ως Διαχειριστής Δικτύου αποτελεί τον απαραίτητο συνδετικό κρίκο για την επέλευση της λήξης των συμβάσεων προμήθειας των προμηθευτών και των πελατών τους, η Elpedison αναφέρει ότι ο Διαχειριστής όσον αφορά τις απενεργοποιήσεις παροχών υποχρεούται να ακολουθεί ένα λεπτομερειακά καθορισμένο πλαίσιο και ότι διαθέτει πληθώρα εργαλείων για την υλοποίηση των εντολών απενεργοποίησης μετρητών φορτίου των πελατών Καθολικής Υπηρεσίας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.

Εντούτοις, όπως ισχυρίζεται, ο ΔΕΔΔΗΕ «παραλείπει συστηματικά την υλοποίηση σχετικών αιτημάτων απενεργοποίησης πελατών», καταλογίζοντάς του, μεταξύ άλλων, υπερβολικά μεγάλη καθυστέρηση υλοποίησης αιτημάτων, η οποία συντελεί στην παρεμπόδιση άσκησης του δικαιώματος απενεργοποίησης της τροφοδότησης λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, ελλιπή ενημέρωση και αυθαίρετες επανασυνδέσεις.

Όπως υποστηρίζει η εταιρεία, οι συσσωρευμένες οφειλές (ενέργεια και τόκοι) των πελατών για τις παροχές των οποίων τα αιτήματα απενεργοποίησης εξακολουθούν να βρίσκονται σε εκκρεμότητα αθροίζουν κατά προσέγγιση το ποσό των 360.000 ευρώ βάσει των υπολογισμών της. Επιπρόσθετα, διαμαρτύρεται για τον άμεσο οικονομικό αντίκτυπο και τη διαρκή έκθεσή της σε ανείσπρακτες οφειλές με την μελλοντική ζημία να εκτιμάται σε ποσό της τάξεως άνω του 1.000.000 ευρώ.

Από την πλευρά του ο ΔΕΔΔΗΕ υπέβαλε τις απόψεις του επί της καταγγελίας στη ΡΑΕ την 1η Φεβρουαρίου 2022, ενώ στις 8 Μαρτίου ακολούθησε νέα επιστολή του. Η Αρχή έκρινε ότι υφίσταται ανάγκη να συγκεντρωθούν πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες, δίνοντας παράταση για την έκδοση της απόφασής της μέχρι τις 15 Ιουνίου.

Η νέα παράταση

Στο μεταξύ συνεχίστηκε η συσσώρευση εγγράφων και από τις δύο πλευρές. Μεταξύ αυτών και το αίτημα της Elpedison για την τη λήψη από τη ΡΑΕ «κάθε πρόσφορου ρυθμιστικού μέτρου προς το σκοπό της αντιμετώπισης της διαμορφωθείσης κατάστασης».

Η ΡΑΕ αποφάσισε και πάλι ότι υφίσταται ανάγκη να συγκεντρωθούν πρόσθετα στοιχεία ζητώντας νέες πληροφορίες από τον ΔΕΔΔΗΕ, τις οποίες ο Διαχειριστής υπέβαλε στις 15 Μαΐου. Λόγω του όγκου του υλικού που έχει συγκεντρωθεί και «για τον σχηματισμό πλήρους και τεκμηριωμένης κρίσεως επί των ιδιαίτερα σημαντικών ζητημάτων που αποτελούν το αντικείμενο της εν λόγω καταγγελίας» η Αρχή έδωσε τελικά, -και με τη σύμφωνη γνώμη της Elpedison-, παράταση τριών μηνών, ώστε η απόφαση της να εκδοθεί έως τις 15 Σεπτεμβρίου.