Στη χρηματοδότηση ενός μέρους του «πράσινου» επενδυτικού της προγράμματος συνολικού ύψους 316 εκατ. ευρώ και την αποπληρωμή δανεισμού θα διατεθούν τα κεφάλαια από το Κοινό Ομολογιακό Δανείο (ΚΟΔ) των 120 εκατ. ευρώ που ανακοίνωσε η Noval Property.

Όπως επισημαίνεται στο ενημερωτικό δελτίο περίπου το 31% αναμένεται να χρηματοδοτηθεί από τα αντληθησόμενα κεφάλαια του ΚΟΔ. Το σύνολο του ανωτέρω επενδυτικού προγράμματος αφορά πράσινες επενδύσεις και για τη χρηματοδότηση του υπολειπόμενου μέρους που δεν καλύπτεται από τα κεφάλαια που θα αντληθούν μέσω του ΚΟΔ, η εταιρεία σκοπεύει να χρησιμοποιήσει, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες, τόσο τραπεζικό δανεισμό όσο και ίδια κεφάλαια.

Το επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας περιλαμβάνει τις παρακάτω δυνητικές επενδύσεις, οι οποίες πληρούν τα κριτήρια του ‘’Green Bond Framework’’ (Πλαίσιο Πράσινων Ομολόγων) και το ύψος αυτών αναμένεται να ανέλθει σε περίπου 316 εκατ. ευρώ.

Α. Επενδύσεις επί ακινήτων του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου

α) Υπό ανάπτυξη συγκρότημα κτιρίων γραφείων επί των οδών Χειμάρρας 10-12 και Λεωφόρου Αμαρουσίου – Χαλανδρίου στο Μαρούσι (πρώην ακίνητο Kodak) συνολικής επιφάνειας περίπου 49.000 τ.μ. και αναμενόμενης διεθνούς πιστοποίησης κατά LEED, μέσω της εταιρείας THE GRID Α.Ε. (μετοχική σύνθεση: 50% Noval Property, 50% Mavani Holdings Limited του ομίλου Brook Lane Capital). Για το εν λόγω έργο αναμένονται την περίοδο 2022-2025 κεφαλαιουχικές δαπάνες από την THE GRID Α.Ε. ύψους περίπου €48,7 εκατ. (€77,3 εκατ. περιλαμβανομένου και του τιμήματος αγοράς της γης, το οποίο αναμένεται να καταβληθεί μέχρι το τέλος του 2021), το 50% του οποίου, ήτοι €24,4 εκατ. (€38,7 εκατ. συμπεριλαμβανομένης της αναλογίας επί του τιμήματος αγοράς της γης), αντιστοιχεί στην Εταιρεία.

β) Υπό ανάπτυξη αστική ανάπλαση του πρώην βιομηχανικού ακινήτου (αρχικής επιφάνειας 72.500 τ.μ. περίπου) στην οδό Πειραιώς 252, η οποία εντάχθηκε στο καθεστώς Στρατηγικών Επενδύσεων (Νόμος 3894/2010) στο τέλος του 2019, σε μικτές χρήσεις που αναμένεται να περιλαμβάνουν συνδυασμό γραφείων, ξενοδοχείου, κατοικιών, αθλητικών εγκαταστάσεων και λοιπών χρήσεων, με αναμενόμενη διεθνή πιστοποίηση LEED / LEED Neighborhood Development ή BREEAM Communities και κατάλληλης ενεργειακής απόδοσης, έργο για το οποίο αναμένονται κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους περίπου €152 εκατ. την περίοδο 2022-2025.

γ) Ανακατασκευή του κτιρίου στην οδό Αρδηττού στο Μετς, συνολικής επιφάνειας περίπου 3.480 τ.μ. σε κτίριο διαμερισμάτων και γραφείων αναμενόμενης διεθνούς πιστοποίησης κατά LEED ή BREEAM, έργο για το οποίο αναμένονται κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους περίπου €8 εκατ. την περίοδο 2022-2024.

δ) Υπό ανάπτυξη νέο κτίριο γραφείων στο ακίνητο της οδού Χειμάρρας 16 στο Μαρούσι, συνολικής επιφάνειας περίπου 20.175 τ.μ. με αναμενόμενη διεθνή πιστοποίηση κατά LEED, έργο για το οποίο αναμένονται κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους περίπου €22 εκατ. την περίοδο 2022-2025 (για την ανάπτυξη του εν λόγω νέου κτιρίου αποκτήθηκαν τα δύο (2) οικόπεδα επί της οδού Χειμάρρας, στον Δήμο Αμαρουσίου, όπως αυτά αναφέρονται στο σημείο 3.3.3.1. ανωτέρω).

ε) Υπό σχεδιασμό μετατροπή πρώην βιομηχανικών ακινήτων συνολικής επιφάνειας 22.200 τ.μ. σε κτίρια logistics κατάλληλης ενεργειακής απόδοσης, έργα για τα οποία εκτιμώνται κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους περίπου €10 εκατ. την περίοδο 2022 – 2024.

Β. Λοιπές Επενδύσεις

Πέραν των ανωτέρω που αφορούν επενδύσεις επί των υφιστάμενων ακινήτων του χαρτοφυλακίου, το επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας περιλαμβάνει δυνητικές πράσινες επενδύσεις σε νέα ακίνητα για τις οποίες έχει ήδη διενεργηθεί ή διενεργείται ενδελεχής έλεγχος (due diligence) ή/και συζητούνται συμβατικά κείμενα, κυρίως στις κατηγορίες των γραφείων, τουριστικών καταλυμάτων, logistics και κατοικιών, συνολικού εκτιμώμενου ύψους περίπου €85 εκατ. Σημειώνεται ότι η υλοποίηση των εν λόγω επενδύσεων για τις οποίες δεν έχει υπογραφεί προσύμφωνο ή άλλο δεσμευτικό έγγραφο, τελεί υπό την επιφύλαξη των συνθηκών της αγοράς και των αποτελεσμάτων των σχετικών ελέγχων και δεν μπορεί να υπάρξει διαβεβαίωση ότι θα ολοκληρωθούν.

Οι παραπάνω κατηγορίες επενδύσεων αφορούν σε χώρους μικτής χρήσης οι οποίοι αντιπροσωπεύουν περίπου το 48% (αφορά κυρίως στην αστική ανάπλαση του πρώην βιομηχανικού ακινήτου στην οδό Πειραιώς 252), γραφειακούς χώρους οι οποίοι αντιπροσωπεύουν περίπου το 22%, τουριστικά καταλύματα/κατοικίες οι οποίοι αντιπροσωπεύουν περίπου το 24%, και τέλος logistics που αντιπροσωπεύουν περίπου το 6%.

Η θυγατρική του ομίλου Βιοχάλκο στον τομέα των ακινήτων θα εστιάσει στην απόκτηση ή/και την ανάπτυξη, ανέγερση ή/και ανακαίνιση ακινήτων κατά κύριο λόγο σε κατηγορίες ακινήτων όπως κτίρια γραφείων με πιστοποίηση LEED ή/και BREEAM, έργα αστικής ανάπλασης μικτής χρήσης, τουριστικά καταλύματα, κέντρα logistics, data centres, και οικιστικά.

Σημειώνεται ότι για την αξιολόγηση των επενδυτικών ευκαιριών, λαμβάνεται υπόψη, μεταξύ άλλων, η γεωγραφική περιοχή στην οποία βρίσκεται το ακίνητο, η κατάσταση και η ποιότητα σχεδιασμού (εφόσον αφορά κτίριο), η δυνατότητα να παράγει μακροπρόθεσμα σταθερές ταμειακές ροές και ελκυστικές αποδόσεις, το ενεργειακό αποτύπωμα του κτιρίου, η θετική επιρροή του ακινήτου στο χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας καθώς και η αποτίμηση κατά το χρόνο απόκτησης.

Στο τέλος Ιουνίου 2021 η Noval διέθετε 43 ακίνητα συνολικής μικτής εκμισθώσιμης επιφάνειας 317,5 χιλ. τ.μ. με τα ετησιοποιημένα μισθώματα δυνάμει των μισθωτικών συμβάσεων να φτάνουν τα 21,4 εκατ. ευρώ. Ένα από τα 43 ακίνητα βρίσκεται στη Σόφια της Βουλγαρίας, ενώ τα υπόλοιπα βρίσκονται στην Ελλάδα. Η εύλογη αξία του συνόλου των επενδυτικών ακινήτων της εταιρείας, όπως αυτή αποτιμήθηκε από ανεξάρτητους τακτικούς εκτιμητές στις 30 Ιουνίου ανήλθε σε 389,7 εκατ. ευρώ. Η Noval Property θα πρέπει, με βάση το θεσμικό πλαίσιο για τις Επενδυτικές Ακινήτων, να εισάγει τις μετοχές της στο Χ.Α. μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2022.

Διαβάστε ακόμη:

Άλλαξαν χέρια ακίνητα «φιλέτα» στο Γκάζι σε πλειστηριασμό-θρίλερ

ΕΝΕL: Στα €210 δισ. οι επενδύσεις έως το 2030 – Σταδιακή απόσυρση από την αγορά φυσικού αερίου έως το 2040

Διαδηλώσεις στην Τουρκία κατά του Ερντογάν – Πρωτοφανής υποτίμηση της λίρας