Την έγκριση της διάσπασης της Alpha Trust με απόσχιση κλάδου γνωστοποίησε η εταιρεία με ανακοίνωσή της.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση αναφέρει:

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων» (η «Εταιρεία» ή η «Διασπώμενη») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στις 18.12.2023 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3943346 η υπ’ αριθ. 3159632 ΑΠ/18.12.2023 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η διάσπαση της Εταιρείας με απόσχιση του κλάδου διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων, παροχής επενδυτικών υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου, συμβουλών και λήψης και διαβίβασης εντολών (εφεξής ο «Κλάδος») και σύσταση νέας εταιρείας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 54 παράγραφος 3, 57 παράγραφος 3, 59-74, 83-87 και 140 του ν. 4601/2019, του ν. 4548/2018 και του α.52 του ν.4172/2013 (εφεξής η «Διάσπαση»), σε συνέχεια της από 03.11.2023 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
των Μετόχων της.

Με την ολοκλήρωση της Διάσπασης επέρχονται τα ακόλουθα αποτελέσματα:

1. Συστήνεται νέα ανώνυμη εταιρεία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων, με την επωνυμία «ALPHA TRUST Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων» (εφεξής η «Επωφελούμενη»), με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 173975960000 και διακριτικό τίτλο «ALPHA TRUST». Η απόφαση της έγκρισης της σύστασης της Επωφελούμενης και του καταστατικού της καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 18.12.2023 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3943282.

Η Επωφελούμενη υποκαθίσταται ως καθολική διάδοχος στο σύνολο του μεταβιβαζόμενου σε αυτήν Κλάδου (ενεργητικό και παθητικό), όπως αυτός αποτυπώνεται στον ισολογισμό μετασχηματισμού του αποσχιζόμενου κλάδου με ημερομηνία 04.09.2023 και διαμορφώθηκε μέχρι σήμερα, ημέρα ολοκλήρωσης της Διάσπασης. Η Επωφελούμενη, ως καθολική διάδοχος του αποσχιζόμενου Κλάδου, συνεχίζει την αποσχιζόμενη δραστηριότητα της διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων, παροχής επενδυτικών υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου, συμβουλών και λήψης και διαβίβασης εντολών.

2. Η Διασπώμενη καθίσταται μοναδική μέτοχος της Επωφελούμενης λαμβάνοντας το σύνολο των μετοχών της, ήτοι 160.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 10 έκαστη.

3. Συνεπεία ολοκλήρωσης της Διάσπασης, η Διασπώμενη παύει να είναι Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων και διατηρεί δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που δεν αφορούν τον αποσχιζόμενο Κλάδο, ενώ οι μετοχές της παραμένουν εισηγμένες στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η εν λόγω μεταβολή του σκοπού της Διασπώμενης, καθώς και η νέα επωνυμία της («ALPHA TRUST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ») αποτυπώνονται στο τροποποιημένο καταστατικό της, το οποίο καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 18.12.2023 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3943346.

Διαβάστε ακόμη

Στον όμιλο Γκριμάλντι το λιμάνι Ηρακλείου – Υπεγράφη η σύμβαση παραχώρησης (pics)

Σουηδία: Η υπουργός Περιβάλλοντος τα «βάζει» με τους ακτιβιστές

Το μέλλον των τουρκικών αγορών βασίζεται στο ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών (πίνακες)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ