Ολοκληρώθηκε η δωρεάν διάθεση 21.000 ιδίων μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Alpha Trust, συνολικής αξίας 129.150,00 ευρώ, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση αναφέρει:

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA TRUST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στις 08.01.2024 ολοκληρώθηκε η δωρεάν διάθεση από την Εταιρεία, με εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση, προς συγκεκριμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του προσωπικού αυτής, 21.000 ιδίων, κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του Ν.4548/2018.

Οι ως άνω μετοχές που διατέθηκαν δωρεάν ήταν συνολικής αξίας 129.150,00 ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη την τιμή κλεισίματος 6,15 ευρώ της ημερομηνία συναλλαγής.

Η διάθεση πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της από 07.06.2022 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία ενέκρινε τη δωρεάν διάθεση ιδίων μετοχών της Εταιρείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του προσωπικού αυτής σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν. 4548/2018, υπό την προϋπόθεση της επίτευξης συγκεκριμένων στόχων, η επίτευξη των οποίων πιστοποιήθηκε δυνάμει των από 23.05.2023 και 30.11.2023 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι ως άνω μετοχές αποκτήθηκαν στο πλαίσιο προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών της Εταιρείας, το οποίο είχε εγκριθεί δυνάμει της από 22.10.2021 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της.

Μετά και την προαναφερόμενη διάθεση, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 76.388 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 2,45% του συνόλου των μετοχών της.

Με ξεχωριστή ανακοίνωση, η εταιρεία αναφέρει:

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA TRUST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, μετά από σχετική γνωστοποίηση που έλαβε, ότι στις 08.01.2024, τα ακόλουθα διευθυντικά στελέχη, υπόχρεα πρόσωπα βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, απέκτησαν δωρεάν από την Εταιρεία, μέσω εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής, μετοχές της, δυνάμει της από 07.06.2022 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και συγκεκριμένα, λαμβάνοντας υπόψη την τιμή κλεισίματος 6,15 ευρώ της ημερομηνίας συναλλαγής:

α) ο κος Φαίδων – Θεόδωρος Ταμβακάκης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, απέκτησε 3.000 κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου, συνολικής αξίας 18.450,00 ευρώ

β) ο κος Χριστόδουλος Αίσωπος, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, απέκτησε 3.000 κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου, συνολικής αξίας 18.450,00 ευρώ

Η παρούσα γνωστοποίηση λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ως ισχύει.

Διαβάστε ακόμη

Ερυθρά Θάλασσα: Αύξηση ναύλων έως και 237% για τη μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων

«Απόβαση» ξένων αλυσίδων καφέ και εστίασης στην Ελλάδα (pics)

ΕΒΕΑ: Οι 11 επιχειρήσεις και επιχειρηματίες που βραβεύτηκαν από το Επιμελητήριο (pics)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ