Επιχειρήσεις

AS Company: Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ενέκρινε την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

 • newsroom


Tι αναφέρει η ανακοίνωση της εταιρείας - Ο συνολικός αριθμός των μετοχών της στις 17/12/2020, ανερχόταν σε 13.126.020 κοινές ονομαστικές μετοχές

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των €74.509,17 με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,00568 λεπτά και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των €2.944.475,43 με την κεφαλαιοποίηση κερδών προηγουμένων χρήσεων, συνολικού ύψους 3.099.447,82 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά 0,22432 ενέκρινε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της AS COMPANY.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «AS ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΑΕ» και το διακριτικό τίτλο «AS COMPANY S.A.» (εφεξής η  «Εταιρία») ανακοινώνει ότι την 22η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας.

Ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Εταιρίας στις 17/12/2020, η οποία αποτελεί την ημερομηνία καταγραφής (Record Date), ανερχόταν σε 13.126.020 κοινές ονομαστικές μετοχές. Κάθε κοινή μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου, πλην των ιδίων μετοχών. Κατά την ημερομηνία καταγραφής η Εταιρία κατείχε 34.306 ίδιες μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,26136 % του μετοχικού κεφαλαίου. Για τις μετοχές αυτές, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν. 4548/2018, αναστέλλονται τα δικαιώματα παράστασης στη Γενική Συνέλευση και ψήφου και δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας. Οι μετοχές με δικαίωμα ψήφου είναι 13.091.714, ήτοι ποσοστό 99,73864 % του μετοχικού κεφαλαίου.

Στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν νόμιμα μέτοχοι που κατέχουν 10.087.035 μετοχές, επί συνόλου 13.091.714 Μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ήτοι ποσοστό 77,049% του μετοχικού κεφαλαίου, χωρίς να υπολογίζονται οι ίδιες μετοχές της Εταιρίας. Οι μετοχές αυτές δεν υπολογίζονται και στην αναφερόμενη ανά θέμα, κατωτέρω, απαιτούμενη απαρτία.

Η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας κατά θέμα, όπως έχουν αναρτηθεί και στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρίας, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

1. Στο 1ο θέμα. οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 74.509,17€ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,00568 λεπτά.

 • Απαιτούμενη απαρτία: μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/5 (20%) τουλάχιστον του μετοχικού Κεφαλαίου.
 • Απαιτούμενη πλειοψηφία για λήψη απόφασης: 50% + 1 των εκπροσωπουμένων στη Γ.Σ. ψήφων.
 • Αριθμός έγκυρων ψήφων: 10.087.035.
 • Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: 77,049%.
 • Ψήφοι Υπέρ: 10.087.035, ήτοι 100% του εκπροσωπούμενου στη Γ.Σ. κεφαλαίου.
 • Kατά: 0.
 • Αποχή: 0.

2. Στο 2ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 2.944.475,43 €, με την κεφαλαιοποίηση κερδών προηγουμένων χρήσεων, συνολικού ύψους 3.099.447,82 ευρώ (το ποσό της κεφαλαιοποίησης υπόκειται σε παρακράτηση 5% σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4646/2019), με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά 0,22432.

 • Απαιτούμενη απαρτία: μέτοχοι εκπροσωπούντες 1/2 (50%) του μετοχικού Κεφαλαίου.
 • Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται της Γ.Σ.
 • Αριθμός έγκυρων ψήφων: 10.087.035.
 • Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: 77,049%.
 • Ψήφοι Υπέρ: 10.087.035, ήτοι 100% του εκπροσωπούμενου στη Γ.Σ. κεφαλαίου.
 • Kατά: 0.
 • Αποχή: 0.

3. Στο 3ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας, περί κεφαλαίου, για την προσαρμογή του σύμφωνα με τις αποφάσεις επί των προηγούμενων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, περί αύξησης του κεφαλαίου.

 • Απαιτούμενη απαρτία: μέτοχοι εκπροσωπούντες 1/2 (50%) του μετοχικού Κεφαλαίου.
 • Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται της Γ.Σ.
 • Αριθμός έγκυρων ψήφων: 10.087.035.
 • Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: 77,049%.
 • Ψήφοι Υπέρ: 10.087.035, ήτοι 100% του εκπροσωπούμενου στη Γ.Σ. κεφαλαίου.
 • Kατά: 0.
 • Αποχή: 0.