Η ανώνυμη εταιρεία ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ανώνυμος Εκδοτική Εταιρεία ανακοίνωσε ότι στις 30.12.2022, με την με Αρ. Πρωτ.: 2864970ΑΠ απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ -ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε.), εγκρίθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση από τη μητρική εταιρεία ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ανώνυμος Εκδοτική Εταιρεία των κατά 100% θυγατρικών της εταιρειών:

«INTERNATIONAL RADIO NETWORKS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 6301901000,

«THE TOC DIGITAL MEDIA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 127479201000.

Η συγχώνευση πραγματοποιήθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6-53 του Ν. 4601/2019 και του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013, ως ισχύουν.