Τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, που πραγματοποιήθηκε χθες στα γραφεία της εταιρείας στο Μαρούσι, ανακοίνωσε ο Όμιλος «Αττικές Εκδόσεις».

Όπως αναφέρει η εταιρεία:

Σας γνωστοποιούμε ότι στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας «ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ανώνυμος Εκδοτική Εταιρεία» (η «Εταιρεία»), η οποία συνήλθε στις 26.8.2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Μαρούσι (Λεωφόρος Κηφισίας αρ.40) παρέστησαν τρεις (3) μέτοχοι δικαιούχοι 12.518.079 επί συνόλου 15.300.000 κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών της εταιρείας ήτοι ποσοστό 81,82% (αυξημένη απαρτία).

Εγκρίθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ως ακολούθως:

1. Εγκρίθηκαν με ψήφους 12.518.079 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 81,82% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, χωρίς τροποποιήσεις, η Ετήσια Οικονομική Έκθεση μετά των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων εταιρικών & ενοποιημένων της εταιρικής χρήσης 1/1/- 31/12/2020, η Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών όπως και η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της κρινόμενης χρήσης.

2. Εγκρίθηκε με ψήφους 12.518.079 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 81,82% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, η συνολική διαχείριση της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο και απηλλάγησαν με ψήφους 12.518.079 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 81,82% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, οι Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1.1.2020 έως 31.12.2020.

3. Εξελέγη με ψήφους 12.518.079 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 81,82% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας η ελεγκτική εταιρεία «DELOITTE Aνώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών», με έδρα το Μαρούσι, οδός Φραγκοκλησιάς 3α & Γρανικού (ΑΜ ΣΟΕΛ Ε-120) για την διενέργεια του τακτικού κατά τον νόμο, ελέγχου των ετήσιων και ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας καθώς και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων αυτής για την χρήση 2021 και εγκρίθηκε η αμοιβή τους.

4. Εγκρίθηκε με ψήφους 12.518.079 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 81,82% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, η μικτή αμοιβή που καταβλήθηκε, κατά την χρήση 2020, στο μέλος του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο Νικόλαο Πανόπουλο και προ-εγκρίθηκε η ίδια μικτή αμοιβή και για την τρέχουσα χρήση 2021.

5. Εγκρίθηκαν με ψήφους 12.518.079 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 81,82% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας η σύναψη σύμβασης και τροποποίηση υπάρχουσας σύμβασης μεταξύ συνδεδεμένων με την Εταιρεία μερών και θυγατρικών της εταιρειών.

6. Εγκρίθηκε με ψήφους 12.518.079 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 81,82% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, η Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2020- 31.12.2020, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Νόμου 4548/2018. Η εν λόγω Έκθεση Αποδοχών μαζί με την Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή, θα δημοσιευθεί στον ιστότοπο της Εταιρείας (https://www.atticamedia.gr) κατά τα προβλεπόμενα στο νόμο.

7. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου παρουσίασε την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου και ενημέρωσε τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής με βάση τις προβλεπόμενες αρμοδιότητές της, που σχετίζονται με την χρηματοοικονομική πληροφόρηση, το σύστημα αξιολόγησης κινδύνων, τον εσωτερικό έλεγχο, τους διενεργηθέντες εντός του 2020 ελέγχους, τις συνεδριάσεις της Επιτροπής κοκ.

8. Υπ όψη της Γενικής Συνέλευσης ετέθη η από 22/07/2021 απόφαση του Δ.Σ. αντικατάστασης ανεξάρτητου μέλους του Δ.Σ. με επίσης ανεξάρτητο μέλος και η Γενική Συνέλευση με ψήφους 12.518.079 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 81,82% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ενέκρινε την ως άνω αντικατάσταση.

9. Εγκρίθηκε με ψήφους 12.518.079 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 81,82% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας η Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Νόμου 4548/2018.

10. Εξελέγη με ψήφους 12.518.079 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 81,82% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα διοικήσει την Εταιρεία για την επόμενη τριετία. Τα μέλη του είναι Θεοχάρης Φιλιππόπουλος του Αλέξανδρου, Νικόλαος Πανόπουλος του Χρήστου, Enrico Vigano του Renato, Carlo Luigi Mandelli, Alessandro Edoardo Franzosi του Σεραφίνο, Στέφανος Τρουπάκης του Σπυρίδωνα, Μαρία Μπαγιώκου του Αθανασίου, Ελένη Αννα Κυρκιλή του Περικλή. Για τα τρία τελευταία μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Τρουπάκη, Μπαγιώκου, Κυρκιλή, έγινε η διαπίστωση από την Γ.Σ. πλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας και ορίστηκαν ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

11. Επαναπροσδιορίστηκε με ψήφους 12.518.079 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 81,82% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας το είδος, η σύνθεση και η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου. Ειδικότερα:

Ως προς το είδος της Επιτροπής Ελέγχου η Συνέλευση καθόρισε ότι θα είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μόνο με μέλη Δ.Σ.

Ως προς τη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου η Συνέλευση αποφάσισε ότι η επιτροπή θα είναι τριμελής. Από τα τρία μέλη της επιτροπής δύο τουλάχιστον θα είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., ενώ ένα θα μπορεί να είναι μη εκτελεστικό μέλος.

Ως προς τη θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου ορίστηκε από τη Συνέλευση ότι θα είναι τριετής και αντίστοιχη αυτής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Kατόπιν των παραπάνω, η Γενική Συνέλευση διαπίστωσε ότι τα προτεινόμενα από την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων τρία (3) μέλη για την Επιτροπή Ελέγχου, Στέφανος Τρουπάκης του Σπυρίδωνα, Μαρία Μπαγιώκου του Αθανασίου, Ελένη Αννα Κυρκιλή του Περικλή διαθέτουν τα κριτήρια, που προβλέπονται από το άρθρο 44 του Ν.4449/2017 και πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Έτσι, το νέο διοικητικό συμβούλιο, κατά την συγκρότησή του σε σώμα θα προχωρήσει και στην εκλογή των τριών μελών της Επιτροπής Ελέγχου. Η νέα Επιτροπή Ελέγχου, κατά την συγκρότησή της σε σώμα θα εκλέξει τον Πρόεδρό της.

Δεν ετέθησαν άλλα θέματα προς ψήφιση και δεν έγιναν άλλες ανακοινώσεις.

Διαβάστε ακόμη

Έρχεται λύση για τα καταπατημένα – Οριστική τακτοποίηση των διαφορών με το κράτος

Τράπεζες: Πιάνουν νωρίτερα τον μονοψήφιο δείκτη ΜΕΔ, καλά νέα από τα moratoria

Σταύρος Πετρόχειλος: Εφυγε από τη ζωή ο επιχειρηματίας της Σουπεραγοράς Home Electric