Επιχειρήσεις

Bασικοί άξονες επενδύσεων που θα ενισχυθούν από το αναμενόμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ “Ανταγωνιστικότητα 2021-2027”

 • Φωτεινή Μακραδήμα*


Το αναμενόμενο πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα 2021-2027" θα στηρίξει επενδύσεις ύψους 3,9 δισ. ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το ψηφιακό μετασχηματισμό, την έρευνα & καινοτομία

Όπως αναφέρει η εταιρεία VK PREMIUM Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, το αναμενόμενο πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα 2021-2027” θα στηρίξει την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων.

Οι δράσεις του προγράμματος, με συνολικό προϋπολογισμό σχεδόν 3,9 δισ. ευρώ, ενισχύουν το παραγωγικό δυναμικό της οικονομίας και ειδικότερα τις ελληνικές επιχειρήσεις σε επίπεδο πληροφόρησης, ενίσχυσης συνεργασιών, ανάπτυξης νέων συνεργατικών προτύπων και εύρεσης τεχνολογικών, ανθρώπινων και επενδυτικών πόρων.

Η στρατηγική του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» οργανώνεται σε 3 βασικές Προτεραιότητες:

 • Ενίσχυση επιχειρηματικότητας, ανταγωνιστικότητας & καινοτομίας
 • Ανάπτυξη ανθρώπινου κεφαλαίου στο πλαίσιο του αναπτυξιακού μετασχηματισμού
 • Βελτίωση της πρόσβασης επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση

Άξονες – Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

1. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
2. Ψηφιακός Μετασχηματισμός
3. Έρευνα και καινοτομία
4. Ανθρώπινο δυναμικό

Μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις

 • Στήριξη Παραγωγικών επενδύσεων με έμφαση στην καινοτομία, τεχνολογική προσαρμογή, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη στροφή σε φιλικές προς το περιβάλλον διαδικασίες και προϊόντα
 • Ανάπτυξη της παραγωγής διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων και υπηρεσιών
 • Ενίσχυση της νέας / νεοφυούς επιχειρηματικότητας υψηλής προστιθέμενης αξίας
 • Αναβάθμιση και ποιοτικός εκσυγχρονισμός του τουρισμού
 • Υποστήριξη της ανάπτυξης/υιοθέτησης καινοτομιών
 • Υπηρεσίες στήριξης της επιχειρηματικότητας και δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος
 • Ενθάρρυνση cluster ή/και συνεργασιών ΜΜΕ μεταξύ τους ή/και με μεγαλύτερες επιχειρήσεις
 • Ανάπτυξη / Αναβάθμιση δομών / μηχανισμών στήριξης επιχειρηματικότητας
 • Ψηφιακός μετασχηματισμός Ελληνικής Βιομηχανίας
 • Συμπεριλαμβάνονται μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επιχειρήσεις τουρισμού, σύγχρονου πολιτισμού και εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και η τεχνολογική και οργανωτική τους αναβάθμιση

Έρευνα και ανάπτυξη

Πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη της βιομηχανικής έρευνας, τη μεταφορά τεχνολογίας, τη βιομηχανοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας, της νεοφυούς επιχειρηματικότητας στους κλάδους Eυρωπαϊκής και Εθνικής προτεραιότητας.

Βάση της ανάπτυξης θα είναι οι δυναμικοί κλάδοι της ελληνικής βιομηχανίας:

 • Αγροδιατροφική Αλυσίδα
 • Βιοεπιστήμες – Υγεία – Φάρμακα
 • Ψηφιακές Τεχνολογίες
 • Αειφόρος Ενέργεια
 • Περιβάλλον & Κυκλική Οικονομία
 • Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Υλικά – Κατασκευές & Βιομηχανία
 • Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες

Ανθρώπινο Δυναμικό

 • Κάλυψη αναγκών σε δεξιότητες στο πλαίσιο της έξυπνης εξειδίκευσης, της βιομηχανικής μετάβασης και της υποστήριξης του ψηφιακού μετασχηματισμού.
 • Αναβάθμιση των ικανοτήτων του ανθρωπίνου δυναμικού σε οριζόντιες (Industry 4.0 και πράσινη οικονομία).

Η VK PREMIUM – Σύμβουλοι Επιδοτήσεων ΕΣΠΑ διαθέτοντας την απαραίτητη εμπειρία και εξειδίκευση, είναι έτοιμη να υποστηρίξει τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ που θα προκηρυχθούν το αμέσως προσεχές διάστημα.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ ή στο τηλέφωνο 210-6835560.

*Η κυρία Φωτεινή Μακραδήμα είναι διευθύντρια αναπτυξιακών προγραμμάτων της VK PREMIUM