Η «Βriq Properties» ανακοίνωσε ότι από τις 20/12 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο Αθηνών για τις  23.843.062 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 2,10 ευρώ εκάστης, που προέκυψαν από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών.

Υπενθυμίζεται ότι η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη συνεδρίασή της στις 18.12.2019 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 23.843.062 νέων μετοχών.

Οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).