Σε νέο καθεστώς εσωτερικής διοικητικής λειτουργίας εισέρχεται η Χαλυβουργία Ελλάδος μετά τη συμφωνία εξυγίανσης που επιτεύχθηκε με τη συμμετοχή του αμερικανικού fund H.I.G. Capital.

Ειδικότερα, μετά από τις σχετικές τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας με βάση όσα προβλέπονται στη συμφωνία εξυγίανσης, στο Διοικητικό Συμβούλιο θα συμμετέχουν από τρία μέχρι έντεκα μέλη, ενώ πριν ήταν μέχρι επτά. Πλέον η θητεία τους δεν θα είναι πενταετής, αλλά αρχικά διετής «που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί την τριετία».

Με βάση το νέο καταστατικό «μέτοχος ή μέτοχοι, που κατέχουν ποσοστό 3/11 του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας έχουν το δικαίωμα να προτείνουν αντίστοιχα μέλη Δ.Σ. και να διορίζουν Αντιπρόεδρο ο οποίος θα συμμετέχει εκ της θέσεώς του ως μέλος στην Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου (Internal Audit Committee) και στην Επιτροπή Έγκρισης Αποδοχών (Renumeration Committee), όταν αυτές συσταθούν στην Εταιρεία». Όπως διευκρινίζεται «η άσκηση του ανωτέρω δικαιώματος διορισμού Αντιπροέδρου πραγματοποιείται πριν από την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση, η οποία στην περίπτωση αυτή περιορίζεται στην εκλογή των υπόλοιπων μελών του».

Ακόμη, υπάρχει αλλαγή στα άρθρα περί γενικών συνελεύσεων. Εδώ προστίθεται στις εξαιρετικές περιπτώσεις όπου απαιτείται απαρτία μετόχων εκπροσωπούντων τα τρία τέταρτα (3/4) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου η λήψη απόφασης κατόπιν άσκησης του δικαιώματος μειοψηφίας για μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων λογιστικής αξίας άνω του 10% του Ενεργητικού της Εταιρείας και σε συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη για ποσά άνω των €500 χιλ. ετησίως» με την εξαίρεση όσων αφορούν τρέχουσες συναλλαγές της εταιρείας.

Όσον αφορά τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, στο παλιό καταστατικό προβλεπόταν ότι αυτή συγκαλείται με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Τώρα παραμένει αυτό, αλλά προβλέπεται επιπλέον ότι «μετά από αίτηση μετόχου ή μετόχων, οι οποίοι κατέχουν ποσοστό 3/11 του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση με θέμα της ημερήσιας διάταξης την επιλογή Διευθύνοντος Συμβούλου (CEO) ή/και Οικονομικού Διευθυντή (CFO) ή/και Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας». Στην περίπτωση αυτή, μάλιστα, από την αίτηση έως τη λήψη της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης με τις προβλεπόμενες αυξημένες πλειοψηφίες «ο Διευθύνων Σύμβουλος ή/και ο Οικονομικός Διευθυντής ή/και ο Ορκωτός Ελεγκτής της Εταιρείας δεν δύνανται να αναλάβουν τα καθήκοντά τους».

Το deal διάσωσης και η είσοδος στην ενέργεια

Στην περίοδο της κρίσης, η Χαλυβουργία Ελλάδος, συμφερόντων της οικογένειας Μάνεση, υπέστη τις συνέπειες της κατάρρευσης της οικοδομικής δραστηριότητας και του παγώματος των μεγάλων δημόσιων και ιδιωτικών έργων, σε συνδυασμό με τη μείωση των εξαγωγών. Έτσι, αναγκάστηκε να αναστείλει τη λειτουργία της μονάδας στον Ασπρόπυργο, διατηρώντας για μεγάλο διάστημα με μία νυκτερινή βάρδια τη δεύτερη μονάδα στον Βόλο ενώ επί σειρά ετών κουβαλούσε υπέρογκο δανεισμό που στην πορεία έγινε «κόκκινος» και έφτασε στα 336 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις, πέτυχε πέρυσι συμφωνία εξυγίανσης με τους πιστωτές που της αφαιρεί ένα μεγάλο «βάρος» δανειακών υποχρεώσεων. Ειδικότερα, η εταιρεία κατέθεσε στις 29 Οκτωβρίου 2021 στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών αίτηση για επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης με πιστωτές που εκπροσωπούν το 75,8% του συνόλου των απαιτήσεων και το 99,9% των εμπραγμάτως εξασφαλισμένων απαιτήσεων.

Η αίτηση συζητήθηκε στις 12 Ιανουαρίου 2022. Τελικά στις 15 Ιουνίου 2022 το δικαστήριο την επικύρωσε διασφαλίζοντας την περαιτέρω πορεία και ανάπτυξη της εταιρείας.

Καταλυτικό ρόλο στο σχέδιο εξυγίανσης διαδραματίζει, όπως προαναφέρθηκε, το αμερικανικό fund H.I.G. Capital που εξαγόρασε τα μισά περίπου δάνεια από τις τράπεζες Eurobank, Πειραιώς και Εθνική.

Η συμφωνία εξυγίανσης προβλέπει την απόκτηση από το H.I.G. του εργοστασίου Ασπροπύργου, το οποίο αναπτύσσεται σε έκταση περίπου 300 στρεμμάτων και περιλαμβάνει 70.000 τετραγωνικά στεγασμένων χώρων, αλλά και πρόσβαση στη θάλασσα με άδεια για νέα λιμενική υποδομή με στόχο τη δημιουργία logistic center, καθώς και την μακροπρόθεσμη ρύθμιση των υπολοίπων υποχρεώσεων προς την Cepal.

Παράλληλα, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση που έγινε στις 14 Οκτωβρίου 2022, αποφάσισε τη διεύρυνση του σκοπού της επιχείρησης, που περιλαμβάνει πλέον και τη δραστηριοποίηση στην αγορά ενέργειας.

Έτσι, πέραν της core δραστηριότητας (της παραγωγής και επεξεργασίας σιδήρου, προϊόντων σιδήρου και άλλων μετάλλων), προβλέπεται η παραγωγή, η εμπορία, η προμήθεια, η μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και εν γένει καυσίμων (στερεά, υγρά και αέρια) (συμπεριλαμβανομένης της διενέργειας συναλλαγών σε σχέση με δικαιώματα εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου και με φυσικό αέριο), η εισαγωγή και εξαγωγή, απόκτηση και μεταβίβαση ηλεκτρικής ενέργειας και εν γένει καυσίμων, η συμμετοχή στη χονδρική και λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος και καυσίμων, η συμμετοχή στις διάφορες αγορές και μηχανισμούς σχετικά με την ηλεκτρική ενέργεια, ισχύ και καυσίμων (ενδεικτικά προθεσμιακές, προ-ημερήσιες, ενδο-ημερήσιες, εξισορρόπησης, φυσικής ή όχι παράδοσης, χρηματιστηριακές ή μη αγορές, οργανωμένες ή μη αγορές, διαγωνισμούς και δημοπρασίες κλπ) και γενικά η διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής σε οποιαδήποτε αγορά, με αντικείμενο τα ανωτέρω στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, κατά τη χρήση του 2021 η Χαλυβουργία Ελλάδος κατέγραψε θεαματική άνοδο του τζίρου.
Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών του ομίλου αυξήθηκε στα 284,36 εκατ. ευρώ από 184,52 εκατ. ευρώ το 2020 σημειώνοντας άνοδο κατά σχεδόν 100 εκατ. ευρώ, ενώ τα EBITDA σχεδόν διπλασιάστηκαν σε 12,3 εκατ. ευρώ (έναντι 6,18 εκατ. ευρώ). Ωστόσο, τα τελικά μετά φόρων αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε ζημίες 1,65 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 12 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η εταιρεία αύξησε τις πωλήσεις της σε σχέση με το 2020 κατά κύριο λόγο από την αύξηση της τιμής του σιδήρου, αλλά και του όγκου των πωληθέντων. Στην εσωτερική αγορά συμμετείχε ως προμηθευτής τόσο σε έργα υποδομών όσο και σε ιδιωτικά έργα που εξισορρόπησαν τη στασιμότητα που παρατηρήθηκε στις δημόσιες επενδύσεις.

Διαβάστε ακόμη

Πώς βλέπουν τώρα τις τάσεις για το εγχώριο real estate κορυφαία στελέχη του κλάδου

Πώς μια βίλα αξίας 4,5 εκατ. ευρώ (με νοικάρη τον Καμμένο) πουλήθηκε 1,1 εκ. ευρώ, η γρουσουζιά που έσπασε στην Ελλάκτωρ και το διαζύγιο στην Τρ. Αττικής

Πλειστηριασμοί: Ποια είναι τα τέσσερα νέα σφυριά σε Μύκονο και Βόρεια Προάστια (pics)