Όπως αναφέρει η εταιρεία VK PREMIUM Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων τα χαμηλότοκα δάνεια από το ΤΑΑ μπορούν να αξιοποιηθούν για την χρηματοδότηση επενδύσεων σε φωτοβολταϊκά πάρκα, καθώς εξασφαλίζουν ένα σταθερό και χαμηλό επιτόκιο από 0,35% για τα επόμενα 10 – 15 χρόνια.

Πρόκειται για ένα εξαιρετικά χαμηλό επιτόκιο για τα ελληνικά δεδομένα, το οποίο οι επιχειρήσεις μπορούν να αξιοποιήσουν για να αντιμετωπίσουν το κόστος δανεισμού το οποίο αναμένεται να αυξηθεί σύντομα.

Επισημαίνουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα στην αίτηση χρηματοδότησης για να επωφεληθούν από το υφιστάμενο επιτόκιο αναφοράς, καθώς από το συνολικό ποσό του 1,6 δισ. ευρώ που έχει δοθεί στις τράπεζες, ένα μέρος έχει ήδη κατανεμηθεί σε αντίστοιχα δάνεια.

Οφέλη δανειοδότησης μέσω ΤΑΑ

• Χαμηλό και σταθερό επιτόκιο από 0,35%
• Διάρκεια δανείου έως 15 έτη
• Δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 3 έτη
• Χρηματοδοτείται η αγορά γης στο πλαίσιο της επένδυσης, έως το 30% του επενδυτικού σχεδίου

Η χρηματοδότηση μέσω ΤΑΑ μπορεί να υποστηρίξει την αξιοποίηση των σημαντικών επενδυτικών ευκαιριών που παρουσιάζονται στην παραγωγή ενέργειας μέσω φωτοβολταϊκών πάρκων και να εξασφαλίζει την ταχύτερη υλοποίηση των επενδύσεων αυτών.

Δικαιούχοι – Επιλέξιμες Δαπάνες

Όλες οι επιχειρήσεις, υφιστάμενες ή νέες, ανεξαρτήτως μεγέθους και νομικής μορφής μπορούν να αιτηθούν για τα παραπάνω χαμηλότοκα δάνεια, μέσω των συνεργαζόμενων τραπεζών.

Ενδεικτικά, δαπάνες που μπορούν να χρηματοδοτηθούν για την κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου είναι:

• Διαμόρφωση γηπέδων, αγορά ή χρήση γης
• Αγορά ή/και χρήση εξοπλισμού όπως φωτοβολταϊκά πλαίσια, inverters, συστήματα επιτήρησης, βάσεις στήριξης Φ/Β πλαισίων
• Αγορά ή/και χρήση μεταφορικών μέσων
• Δαπάνες λογισμικού και συστημάτων ασφαλείας / συναγερμού
• Μισθοδοσία συνδεδεμένη με το επενδυτικό σχέδιο
• Λειτουργικά έξοδα (επικοινωνία, ενέργεια, συντήρηση, μισθώματα, έξοδα διοίκησης, ασφάλιση κλπ.)
• Κεφάλαιο κίνησης
• Αγορά κτηρίων ή κατασκευή ή χρήση αυτών

Τα δάνεια του ΤΑΑ καλύπτουν κατά μέγιστο βαθμό το 50% του ύψους κάθε επενδυτικού σχεδίου. Η ιδιωτική συμμετοχή καλύπτει τουλάχιστον το 20% του προϋπολογισμού της επένδυσης, ενώ το τραπεζικό ίδρυμα θα δανειοδοτήσει τουλάχιστον το 30%.

Μέσα από τον συνδυασμό δανείου ΤΑΑ (με ελάχιστο επιτόκιο από 0,35%) και τραπεζικού δανείου συγχρηματοδότησης, διαμορφώνεται ένα πολύ ανταγωνιστικό συνολικό επιτόκιο σε σχέση με το σύνηθες τραπεζικό επιτόκιο για δάνειο που θα λάμβανε μια επένδυση σε φωτοβολταϊκά.

Γενικότερα, θα πρέπει να τονίσουμε ότι για επενδύσεις που αφορούν στην πράσινη μετάβαση, στον ψηφιακό μετασχηματισμό, στην εξωστρέφεια, και στην καινοτομία, τα δάνεια από το ΤΑΑ, είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο χρηματοδότησης για επενδύσεις στις επιχειρήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τον επικείμενο ανοδικό κύκλο των επιτοκίων.

Η VK PREMIUM – Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων διαθέτοντας την απαραίτητη εμπειρία και εξειδίκευση, αναλαμβάνουν την εκπόνηση της απαιτούμενης τεχνικοοικονομικής μελέτης για το επενδυτικό σχέδιο με σκοπό την υποβολή αίτησης για τη δανειοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ).

Περισσότερες πληροφορίες εδώ ή στο τηλέφωνο 210-6835560.

*Η κυρία Φωτεινή Μακραδήμα είναι διευθύντρια επενδυτικών προγραμμάτων της VK PREMIUM.