Στη δωρεάν διάθεση μετοχών συνολικής αξίας 828.412 ευρώ σε 72 δικαιούχους, στελέχη και προσωπικό της εταιρείας, προχώρησε η Dimand, σύμφωνα με ανακοίνωσή της.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση αναφέρει:

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (εφεξής, η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στις 11.06.2024 ολοκληρώθηκε η δωρεάν διάθεση ιδίων μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας προς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων συνεργατών, σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν. 4548/2018 (εφεξής, οι «Δικαιούχοι») συνολικά εκατό χιλιάδων διακοσίων ενενήντα δύο (100.292) κοινών ονομαστικών μετοχών μετά ψήφου.

Η ως άνω μεταβίβαση πραγματοποιήθηκε μέσω συναλλαγών εκτός κύκλου (Over-the-Counter Transactions), μέσω των οποίων μεταβιβάστηκαν οι ως άνω ίδιες μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας στους ατομικούς επενδυτικούς λογαριασμούς που τηρούν οι Δικαιούχοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) Η συνολική αξία των ως άνω μετοχών ανήλθε συνολικά σε περίπου 828.412 ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη την τιμή κλεισίματος 8,26 ευρώ της 11.06.2024.

Από το σύνολο των 72 Δικαιούχων, 5 Δικαιούχοι εμπίπτουν κατά την ανωτέρω ημερομηνία στο άρθρο 19, παρ. 1 του Κανονισμού ΕΕ 596/2014 και αναμένεται να προβούν στις σχετικές γνωστοποιήσεις εντός της τεθείσας από την σχετική νομοθεσία προθεσμίας.

Οι Δικαιούχοι παρέλαβαν τις μετοχές άνευ χρηματικού ανταλλάγματος και με υποχρέωση διακράτησης έξι (6) μηνών έως την 11.12.2024.

Η διάθεση πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια των από 07.09.2022 και 22.06.2023 αποφάσεων των Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων και της κατ’ εξουσιοδότηση αυτών από 02.04.2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου στους Δικαιούχους, με στόχο την επιβράβευση στελεχών και συνεργατών της Εταιρείας για τη συμβολή τους στην επίτευξη των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων της και την ενίσχυση της αφοσίωσης και εμπιστοσύνης τους σε αυτή, εξυπηρετώντας παράλληλα λειτουργικές ανάγκες της Εταιρείας.

Οι ως άνω μετοχές αποκτήθηκαν στο πλαίσιο προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών της Εταιρείας, το οποίο είχε εγκριθεί με την από 07.9.2022 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της όπως τροποποιήθηκε εν συνεχεία, με την από 22.06.2023 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αυτών.

Μετά και την προαναφερόμενη διάθεση, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 49.708 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,266% του συνόλου των μετοχών της.

Διαβάστε ακόμη

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με ώθηση από το εξωτερικό η επιστροφή των αγοραστών

ΑΑΔΕ: Αυτοί οι φορολογούμενοι δεν χρειάζεται να δηλώσουν IBAN

Diana Shipping: Αναζητά επενδυτές για την έκδοση ομολόγων 5ετούς διάρκειας

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ