Στις 22 Ιουλίου 2022 θα ξεκινήσει από την Ελινόιλ η διανομή μερίσματος 0,07 ευρώ ανά μετοχή, έπειτα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση:

Ανακοινώνεται από την ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. ότι την 6η .07.2022 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην έδρα της εταιρίας στην Κηφισιά, στην οποία παρέστησαν νόμιμα 4 μέτοχοι εκπροσωπούντες 16.660.059 μετοχές, ήτοι ποσοστό 69,91% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2021 με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, των Ορκωτών Ελεγκτών, και της διάθεσης των αποτελεσμάτων.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 16.660.059 ψήφους υπέρ, τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, των Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και τη διάθεση των αποτελεσμάτων για την χρήση 2021. Ειδικότερα, τα κέρδη χρήσεως 2021 της ΕΛΙΝΟΙΛ ΑΕ προ φόρων ανέρχονται σε ποσό € 6.053.813,92 και µετά την αφαίρεση της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης ποσού € 1.374.351,19 απομένουν κέρδη προς διάθεση συνολικού ποσού € 4.679.462,73, τα οποία η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε να διατεθούν ως εξής :

Για τακτικό αποθεματικό € 240.000,00

Για µέρισµα από τα κέρδη της χρήσεως €1.747.240,00

Αφορολόγητο αποθεματικό άρθρο 48 ν.4172/2013 (εισπραχθέντα μερίσματα από θυγατρικές) € 160.487,50

Υπόλοιπο κερδών εις νέον € 2.531.735,20

Σύνολο € 4.679.462,73

Σύμφωνα µε τα ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε για τη χρήση 2021 τη διανομή µερίσµατος ποσού € 1.747.240,00 προ της παρακράτησης φόρου και εξαιρουμένων των 115.585 ιδίων μετοχών που κατέχει η εταιρία, και αντιστοιχεί σε 0,0737 ευρώ ανά μετοχή. Το ποσό του μερίσματος των 0,0737 ευρώ ανά μετοχή, υπόκειται σύμφωνα με το νόμο σε παρακράτηση φόρου 5% και συνεπώς το τελικώς καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,070015 ευρώ.

Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος ορίστηκε η Δευτέρα 18 Ιουλίου 2022.

Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος (Record Date) ορίστηκε η Τρίτη 19 Ιουλίου 2022.

Ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος ορίστηκε η Παρασκευή 22 Ιουλίου 2022.

2. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 1/1/2021 έως 31/12/2021.

Υπεβλήθη στο σώμα των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 περ. θ΄ του ν. 4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 παρ. 4 του ν. 4706/2020, και αναγνώσθηκε η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021), με σκοπό την πλήρη, επαρκή και εμπεριστατωμένη ενημέρωση των μετόχων αναφορικά με το έργο της Επιτροπής κατά τη διάρκεια της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως.

3. Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2021 έως 31/12/2021.

Υπεβλήθη στο σώμα των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και αναγνώσθηκε η Έκθεση των Ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών για την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021).

4. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2021.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 16.660.059 ψήφους υπέρ, τη συνολική διαχείριση της εταιρίας για τη χρήση 2021 και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2021.

5. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων) για την χρήση 2022 και καθορισμός της αμοιβής της.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 16.660.059 ψήφους υπέρ, την ελεγκτική εταιρία «B.D.O. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε, Α.Μ.ΕΛΤΕ 041, Α.Μ ΣΟΕΛ 173» για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων) κατά τη χρήση 2022 καθώς επίσης ενέκρινε την αμοιβή της.

6. Ανακοίνωση εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας νέου μη εκτελεστικού μέλους Δ.Σ σε αντικατάσταση παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας- Οριστική απόδοση στο νέο μη εκτελεστικό μέλος της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοίνωσε στη Γενική Συνέλευση την από 12/10/2021 εκλογή του κ. Πλατή Δημητρίου ως νέου μη εκτελεστικού μέλους σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κ. Ψυχογιού Ιωάννη, για το υπόλοιπο της θητείας αυτού, δηλαδή έως και την 7η
/7/2026. Επιπλέον, στις 12/10/2021 το Διοικητικό Συμβούλιο απέδωσε στον κ. Πλατή Δημήτριο την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους προσωρινά, έως την επόμενη Γενική Συνέλευση.

Η Γενική Συνέλευση, με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 16.660.059 ψήφους υπέρ, απέδωσε οριστικά στον κ. Πλατή Δημήτριο την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4706/2020, για το υπόλοιπο της θητείας του, δηλαδή έως και την 7η /7/2026, αποδεχόμενη την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2021, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

Η Γενική Συνέλευση αποδεχόμενη την πρόταση του Προέδρου της, υπερψήφισε την υποβληθείσα προς αυτήν Έκθεση Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021.

8. Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2021 και προέγκριση αυτών για το έτος 2022.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 16.660.059 ψήφους υπέρ, τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2021 και παρείχε επίσης προέγκριση για τις αμοιβές των για το έτος 2022.

9. Έγκριση της τροποποίησης των ιδιωτικών συμφωνητικών μεταξύ της εταιρίας και των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών των μελών Δ.Σ, σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν.4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 16.660.059 ψήφους υπέρ 1) την τροποποίηση των ιδιωτικών συμφωνητικών μεταξύ της εταιρίας και των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και 2) την αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

10. Παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της εταιρίας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 16.660.059 ψήφους υπέρ, την παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της εταιρίας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Διαβάστε ακόμη

«Ναι» από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πυρηνική ενέργεια και φυσικό αέριο ως πράσινες επενδύσεις

Κατατέθηκε η τροπολογία για το «ψηφιακό πορτοφόλι» με δίπλωμα Ι.Χ – ταυτότητα

Wall Street: Επιφυλακτική στάση εν αναμονή της Fed