Την απόφαση να απορρίψει ως αβάσιμη την καταγγελία της εταιρείας ΑΓΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ» κατά της εταιρείας «COCA-COLA 3Ε ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε» για κατάχρηση δεσποζουσας θέσης έλαβε ομόφωνα η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού που συνεδρίασε για το συγκεκριμένο θέμα.

Σύμφωνα με το ανακοινωθέν απ’ τα στοιχεία που προσκόμισε η ΑΓΝΗ, την έρευνα της ίδιας της Επιτροπής, το φάκελο της υπόθεσης και την προανακριτική διαδικασία δεν προέκυψαν ενδείξεις παράβασης της σχετικής νομοθεσίας μέσω στρατηγικής επιθετικής τιμολόγησης ή πρακτικών επιλεκτικής μείωσης τιμών στα ανταγωνιστικά προς την καταγγέλλουσα προϊόντα της COCA COLA με σκοπό τον εξοβελισμό της καταγγέλλουσας από την αγορά των λοιπών ανθρακούχων αναψυκτικών (πορτοκαλάδες, αναψυκτικά τύπου lemon – lime, κ.λπ.).

Αναλυτικά η ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού (EA) εξέτασε, κατόπιν Εισήγησης του Εισηγητή Π. Φώτη και την υπ’ αριθ. 708/2020[1] Απόφασης Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΕΑ), την καταγγελία της εταιρείας «ΑΓΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ» (ΑΓΝΗ ή καταγγέλλουσα) κατά της εταιρείας COCA-COLA 3Ε ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε (COCA COLA ή καταγγελλόμενη), προκειμένου να διαπιστωθεί εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 2 του Ν. 3959/2011, περί «Προστασίας του Ελεύθερου Ανταγωνισμού», όπως ισχύει, ή/και του άρθρου 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Κατά την καταγγελία, η καταγγελλόμενη καταχράται τη δεσπόζουσα θέση της στις αγορές που δραστηριοποιείται εφαρμόζοντας επιθετική συμπεριφορά και μεθόδους «ληστρικής υποτιμολόγησης», στα ανταγωνιστικά προς την καταγγέλλουσα προϊόντα, προσπαθώντας με αυτό τον τρόπο να εξοβελίσει την καταγγέλλουσα από την αγορά. Συναφώς, η καταγγέλλουσα ισχυρίζεται ότι η καταγγελλόμενη προβαίνει σε επιλεκτική μείωση τιμών στα ανταγωνιστικά προς την καταγγέλλουσα προϊόντα της με σκοπό τον εξοβελισμό της καταγγέλλουσας.

Ειδικότερα, ως προς τον ορισμό της σχετικής προιοντικής αγοράς, η ΕΑ κρίνει ότι η σχετική αγορά προϊόντος της παρούσας υπόθεσης καταρχήν περιλαμβάνει α) την αγορά των ανθρακούχων αναψυκτικών τύπου cola και β) την αγορά των λοιπών ανθρακούχων αναψυκτικών (πορτοκαλάδες, αναψυκτικά τύπου lemon – lime, κ.λπ.).

Η καταγγελλόμενη COCA COLA δραστηριοποιείται σε όλες τις προαναφερόμενες αγορές, ενώ η καταγγέλλουσα ΑΓΝΗ, δραστηριοποιείται μόνο στην αγορά των λοιπών ανθρακούχων αναψυκτικών (πορτοκαλάδες, αναψυκτικά τύπου lemon – lime, κ.λπ.). Σε σχέση με την οριοθέτηση της σχετικής γεωγραφικής αγοράς η ΕΑ κρίνει ότι ως σχετική γεωγραφική αγορά στην παρούσα υπόθεση είναι η ελληνική επικράτεια.

Στη σχετική αγορά των αναψυκτικών τύπου cola στη ζεστή αγορά, τόσο στην ελληνική επικράτεια, όσο και σε επιμέρους αγορές αυτής, η καταγγελλόμενη εταιρεία COCA COLA έχει ηγετική/υπερδεσπόζουσα θέση και κατέχει διαχρονικά πολύ υψηλά μερίδια, ενώ όσον αφορά τη σχετική αγορά των λοιπών ανθρακούχων αναψυκτικών (non-colas), στη ζεστή αγορά, επισημαίνεται ότι η καταγγελλόμενη κατέχει διαχρονικά στην ελληνική επικράτεια τα υψηλότερα μερίδια από όλες τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αυτή.

Κατά την ομόφωνη κρίση της ΕΑ, από τα στοιχεία τα οποία επικαλέστηκε και προσκόμισε η καταγγέλλουσα, από την έρευνα της Υπηρεσίας, τον φάκελο της υπόθεσης και την ακροαματική διαδικασία, δεν προκύπτουν ενδείξεις παράβασης του άρθρου 2 του Ν. 3959/2011 λόγω στρατηγικής επιθετικής τιμολόγησης ή πρακτικών επιλεκτικής μείωσης τιμών στα ανταγωνιστικά προς την καταγγέλλουσα προϊόντα της COCA COLA με σκοπό τον εξοβελισμό της καταγγέλλουσας από την αγορά των λοιπών ανθρακούχων αναψυκτικών (πορτοκαλάδες, αναψυκτικά τύπου lemon – lime, κ.λπ.).

Ειδικότερα, η εταιρεία COCA COLA δεν εφαρμόζει καταχρηστική επιλεκτική προσφορά χαμηλών στις περιοχές δραστηριοποίησης της καταγγέλλουσας και στα προϊόντα τα οποία αυτή εμπορεύεται. Επί του ισχυρισμού της καταγγέλλουσας περί σταυροειδούς επιδότησης εκ μέρους της καταγγελλόμενης, η καταγγελλόμενη δεν χρησιμοποίησε τα έσοδά της στις αγορές όπου δεν υφίστανται ανταγωνιστικές πιέσεις για να καλύψει τη ζημία της σε αυτές που υφίστανται και δη σε αυτές που δραστηριοποιείται η καταγγέλλουσα, δεδομένου ότι η καταγγελλόμενη δεν τιμολογεί κάτω του κόστους της στις αγορές δραστηριοποίησης της καταγγέλλουσας και ως εκ τούτου δεν υφίσταται ζημιά στις ανωτέρω αγορές.

Επί των λοιπών ισχυρισμών της καταγγέλλουσας η ΕΑ ομόφωνα κρίνει ότι ο ισχυρισμός της εταιρείας ΑΓΝΗ περί κατάχρησης της δεσπόζουσας θέσης της καταγγελλόμενης, μέσω της άσκησης πίεσης για απομάκρυνση ψυγείων της από την COCA COLA, προκειμένου να επιτευχθεί η μη τοποθέτηση ανταγωνιστικών προϊόντων σε συγκεκριμένο κατάστημα, δεν τεκμηριώνεται από τα στοιχεία του φακέλου και κρίνεται ως αβάσιμος. Ομοίως, από τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης δεν τεκμηριώνεται στο απαιτούμενο αποδεικτικό μέτρο και πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος ο ισχυρισμός της καταγγέλλουσας για διακριτική μεταχείριση των αποκλειστικών πρατηριούχων της COCA COLA σε βάρος της ΑΓΝΗ.

Η ανάλυση των στοιχείων κόστους των προϊόντων τα οποία συγκέντρωσε η Υπηρεσία δεν παραπέμπει στην ύπαρξη κάποιας ένδειξης παράβασης, ούτε επιβεβαιώνει τους ισχυρισμούς της καταγγέλλουσας. Αντιθέτως, υποδεικνύει ότι οι τιμές που θέτει η καταγγελλόμενη στα προϊόντα, τα οποία ελέγχθηκαν, διαμορφώνονται σταθερά σε επίπεδα άνω του μέσου συνολικού κόστους, ανά προϊόν. Η δε διαφορά μεταξύ των τιμών που θέτει η καταγγελλόμενη σε σχέση με το συνολικό κόστος αυτής είναι τόσο σημαντική, ώστε δεν καταλείπει αμφιβολία περί τυχόν τιμολόγησης της COCA COLA κάτω του κόστους. Από την ίδια ανάλυση δεν επιβεβαιώνεται ούτε ότι το κόστος παραγωγής ήταν ίδιο για όλα τα προϊόντα και δη για αυτά συσκευασίας γυάλινης φιάλης, ούτε ότι η τιμή διαφοροποιήθηκε μόνο σε αυτά τα προϊόντα.

Δυνάμει των ανωτέρω, με την υπ’ αριθμ. 751/2021 Απόφαση της, η ΕΑ σε Ολομέλεια αποφάσισε, ομόφωνα, και σε φανερή ψηφοφορία, την απόρριψη της καταγγελίας της εταιρείας «ΑΓΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ» κατά της εταιρείας «COCA-COLA 3Ε ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε», για πιθανή παράβαση του άρθρου 2 του Ν. 3959/2011, ως νόμω και ουσία αβάσιμη».

Διαβάστε ακόμη:

Bloomberg: Έκτακτος φόρος 33% στα υπερκέρδη των διυλιστηρίων – Στην τελική ευθεία οι προτάσεις της Κομισιόν

Δημήτρης Ιτούδης: Από τις αγροτικές καλλιέργειες, στα «χρυσά» συμβόλαια Ρώσων και Τούρκων

Σήμα κινδύνου από την Goldman Sachs: Υψηλό το ρίσκο στην Ευρώπη, «underweight» για τις μετοχές