Εγκρίθηκαν  τα ενημερωτικά δελτία της Attica Bank για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και της Τράπεζας Πειραιώς για την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της Attica Group, από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Eιδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 981η/16.3.2023 συνεδρίασή
του αποφάσισε:

-Την έγκριση του περιεχομένου του αποτελούμενου από χωριστά έγγραφα ενημερωτικού δελτίου της «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με έκδοση, μέσω
δημόσιας προσφοράς, έως 35.062.731 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών, ύψος άντλησης κεφαλαίων έως € 473.346.868,50 και για την εισαγωγή των μετοχών στην Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

-Την έγκριση του πληροφοριακού δελτίου σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τους μετόχους της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3461/2006.

-Την αναστολή της εξαγοράς μεριδίων κάθε κατηγορίας ΟΣΕΚΑ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 4099/2012, την 7η Απριλίου και την 10η Απριλίου 2023 (Καθολικό Πάσχα), ημέρες ειδικής αργίας διατραπεζικών συναλλαγών.