Νέο πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης «τρέχει» από τις 10 Απριλίου η Εθνική Ασφαλιστική. Όπως προκύπτει από το έγγραφο που έχει στη διάθεσή του το newmoney, το τελικό μικτό συνολικό ποσό της αποζημίωσης (βασική αποζημίωση και τυχόν προσαυξήσεις) δεν θα υπολείπεται των 20.000 ευρώ και σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τα 180.000 ευρώ.

Όσον αφορά στο δικαίωμα συμμετοχής, αυτό δίνεται σε όσους έχουν συμπληρώσει την ηλικιακή βάση και τον χρόνο υπηρεσίας στην εταιρεία με ημερομηνία αναφοράς 31/03/2023, ενώ οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως τις 5/5.

Αναλυτικά οι όροι:

1. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Πρόγραμμα:

Στο πρόγραμμα δικαιούται να συμμετάσχει το σύνολο του Προσωπικού της Εταιρίας, υπαγόμενο και μη στις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού Εργασίας, το οποίο παρέχει σε αυτήν υπηρεσίες βάσει σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης, καθώς και οι παρέχοντες υπηρεσίες
βάσει συμβάσεως έμμισθης εντολής Δικηγόροι, εφόσον κάθε συμμετέχων/ουσα (πλην των παρακάτω εξαιρέσεων) έχει συμπληρώσει:

α) το 30° έτος της ηλικίας του/της και
β) 7 πλήρη έτη υπηρεσίας στην Εταιρία.

Ταυτόχρονα διευκρινίζεται ότι στη λογική του προγράμματος, το πιο σχετικό κοινό για εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής είναι κυρίως αυτό που ήδη βρίσκεται σε πορεία συνταξιοδότησης ή/και έχει σημαντικό αριθμό ετών προϋπηρεσίας ή υπηρεσίας στην Εταιρία.

Σημείωση: Στο πρόγραμμα δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν όσοι εργαζόμενοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην Εταιρία με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου.

Για την υπαγωγή στο Πρόγραμμα, η ηλικιακή βάση και ο χρόνος υπηρεσίας στην Εταιρία πρέπει να είναι συμπληρωμένα με ημερομηνία αναφοράς 31/03/2023.

Στον χρόνο υπηρεσίας συμπεριλαμβάνονται τα έτη υπηρεσίας σε απορροφηθείσες /συγχωνευθείσες εταιρίες από την Εθνική Ασφαλιστική, βάσει σύμβασης εξαρτημένης εργασίας οποιαδήποτε μορφής, υπό τον όρο ότι οι εργαζόμενοι για τα έτη αυτά δεν έχουν λάβει ή δεν διεκδικούν δικαστικά οποιαδήποτε αποζημίωση
λόγω λύσης της σχέσης εργασίας από την Εθνική Ασφαλιστική.

2. Διάρκεια του Προγράμματος Εθελούσιας Αποχώρησης Προσωπικού

Οι αιτήσεις για την υπαγωγή στο Πρόγραμμα θα γίνονται δεκτές μόνο κατά το χρονικό διάστημα από την 10/04/2023 μέχρι και την 05/05/2023 και ώρα 15.00.

3. Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής:

Οι Αιτήσεις Συμμετοχής, εφόσον εκδηλωθεί σχετικό ενδιαφέρον, θα υποβληθούν αυτοπροσώπως, από 10/04/2023 έως και την 05/05/2023 και ώρα 15.00, στα γραφεία της Εταιρίας, Λεωφόρος Συγγρού, αρ. 103 – 105, στη Συντονιστική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, στους συναδέλφους κκ. Μπίσταρο Γεώργιο (τηλ. 29385), Φιντιρίκου Χριστίνα (τηλ. 29412), Κατζάκη Ζωή (τηλ. 29709), Σαρρή Χρυσόστομο (τηλ. 29269) ή Αρβανίτη Φωτεινή (τηλ. 29850).

Εναλλακτικά, αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβληθούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο-email (με σάρωση του κειμένου της Αίτησης με ευκρινή υπογραφή), στην ηλεκτρονική διεύθυνση misthodosia@insurance.nbg.gr.

4. Εθελοντική συμμετοχή

Η συμμετοχή στο παρόν Πρόγραμμα Εθελούσιας Αποχώρησης Προσωπικού είναι εθελοντική. Κάθε εργαζόμενος είναι ελεύθερος να επιλέξει την εκδήλωση ενδιαφέροντος και την υποβολή αιτήσεως συμμετοχής.

5. Επιφύλαξη δικαιώματος Εταιρίας

Η Εταιρία επιφυλάσσεται ρητώς του δικαιώματός της να μην αποδεχτεί την αίτηση συμμετοχής κάποιου εργαζόμενου, στο Πρόγραμμα Εθελούσιας Αποχώρησης Προσωπικού, ιδίως σε περίπτωση που συντρέχουν υπηρεσιακοί λόγοι. Τυχόν μη αποδοχή της αίτησης του εργαζόμενου εκ μέρους της Εταιρίας, θα γνωστοποιηθεί σε
αυτόν ατομικά, με επιστολή της Συντονιστικής Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού, μέχρι 10/05/2023. Εφόσον, μέχρι 10/05/2023 δεν γνωστοποιηθεί στον αιτούντα εργαζόμενο η μη αποδοχή της αίτησης συμμετοχής του από την Εταιρία, η αίτηση θα θεωρείται ότι έγινε δεκτή.

6. Παροχές – Χρόνος Χορήγησής τους:

Εφόσον η αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα Εθελούσιας Αποχώρησης Προσωπικού γίνει δεκτή από την Εταιρία, η σύμβαση εργασίας ή η σύμβαση εμμίσθου εντολής θα λυθεί στο πλαίσιο και κατά τους όρους του Προγράμματος.

Ως ημερομηνία τελευταίας εργάσιμης ημέρας και ημερομηνία λύσης της σύμβασης εργασίας/αποχώρησης από την Εταιρία ορίζεται η 31/05/2023. Ανώτατο όριο αποζημίωσης ορίζεται στις 180.000€ Οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα, των οποίων η αίτηση θα γίνει δεκτή, θα λάβουν, κατά περίπτωση:

I) Βασική Αποζημίωση, που θα υπολογισθεί βάσει της ηλικίας και των ετών υπηρεσίας στην Εταιρία, ως ακολούθως:

ΙΙ) Ασφαλιστικές εισφορές 3 ετών: Δίνεται ποσό επιπλέον της βασικής αποζημίωσης, το οποίο υπολογίζεται ως
ακολούθως: ποσοστό 20% επί του μικτού τακτικού μηναίου μισθού πολλαπλασιαζόμενο επί 36 μήνες (3 έτη).

III) Προσαύξηση προστατευόμενων τέκνων: Δίνεται €7.000 προσαύξηση επιπλέον της βασικής αποζημίωσης για κάθε προστατευόμενο τέκνο (ως τέτοιο νοείται αυτό, το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις, βάσει των οποίων η Εταιρία του/της χορηγεί το επίδομα τέκνου).

IV) Πρόσθετες Προσαυξήσεις

Δίνεται 30% προσαύξηση επί της βασικής αποζημίωσης, εφόσον πρόκειται για εργαζόμενους οι οποίοι εμπίπτουν σε τουλάχιστον μια από τις παρακάτω κατηγορίες (σε περίπτωση που κάποιος εργαζόμενος εμπίπτει σε περισσότερες από μια κατηγορίες η προσαύξηση θα δοθεί μια φορά):

  • Εργαζόμενοι που απασχολούνται στις Περιφερειακές Υπηρεσιακές Ενότητες της Εταιρίας.
  • Εργαζόμενοι που είναι ενταγμένοι στην Οργανωτική Δομή των Κεντρικών Υπηρεσιακών Ενοτήτων της Εταιρίας, αλλά απασχολούνται στις Περιφερειακές Υπηρεσιακές Ενότητές,
  • Εργαζόμενοι που απασχολούνται στις Υπηρεσιακές Μονάδες της Συντονιστικής Διεύθυνσης Πληροφορικής

V) Προσαύξηση ηλικίας

Δίνεται προσαύξηση επί της βασικής αποζημίωσης βάσει της ηλικίας του εργαζόμενου, ως εξής:

Σημείωση 1: Το τελικό μικτό συνολικό ποσό της αποζημίωσης (βασική αποζημίωση και τυχόν προσαυξήσεις) δεν θα υπολείπεται των €20.000 και σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τα €180.000.

Σημείωση 2 : Η αποζημίωση που θα καταβληθεί περιλαμβάνει κάθε αποζημίωση που τυχόν οφείλεται στον εργαζόμενο, λόγω λύσης της σύμβασης εργασίας ή της σύμβασης έμμισθης εντολής του, όπως προβλέπεται από το Νόμο, Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή όρο της ατομικής σύμβασης εργασίας του (συμπεριλαμβανομένων τυχόν αποζημιώσεων που προβλέπονται από Εγκρίσεις ή Αποφάσεις της Διοίκησης).

Το ποσόν της αποζημίωσης, όπως αυτό περιγράφεται ανωτέρω, θα καταβληθεί στους δικαιούχους την ημέρα λύσεως των Συμβάσεων Εργασίας ή των Συμβάσεων Εμμίσθου Εντολής τους, και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο μέχρι και το τέλος του μήνα της λήξης σύμβασης εργασίας.

7. Διαδικασία Λύσεως των Συμβάσεων Εργασίας ή των Συμβάσεων Εμμίσθου Εντολής:

Εφόσον, οι σύμφωνα με την παράγραφο 3 υποβληθείσες αιτήσεις, γίνουν δεκτές από την Εταιρία, η λύση των Συμβάσεων Εργασίας ή των Συμβάσεων Εμμίσθου Εντολής των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα, θα πραγματοποιηθεί στις 31/05/2023, με καταγγελία της αντίστοιχης σύμβασης από μέρους τους λόγω συμμετοχής τους σε πρόγραμμα εθελουσίας αποχώρησης.

Η Εταιρία επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τροποποιήσει/μεταθέσει την προαναφερθείσα ημερομηνία οικειοθελούς αποχώρησης για κάποιον εργαζόμενο, εάν αυτό υπαγορεύεται από τις λειτουργικές της ανάγκες.

8. Λοιποί Όροι & Προϋποθέσεις – Διευκρινίσεις – Επιφυλάξεις- Απαγορεύσεις:

α) Για τους συμμετέχοντες στο συγκεκριμένο πρόγραμμα εργαζόμενους που δεν θα έχουν θεμελιώσει δικαίωμα λήψεως σύνταξης γήρατος (πλήρους ή μειωμένης), κατά την αποχώρησή τους, θα υπάρξει ασφαλιστική κάλυψη για παροχές υγείας, με
Ομαδικό Συμβόλαιο, μέχρι τη θεμελίωση δικαιώματος λήψεως σύνταξης γήρατος και με μέγιστη διάρκεια τα 5 Έτη, με την επιφύλαξη όσων αναφέρονται κατωτέρω. Η ασφαλιστική κάλυψη αφορά και τα δηλωμένα Εξαρτώμενα μέλη την 31/05/2023 στο 2155/0 Συμβόλαιο.

Τα ασφάλιστρα του Ομαδικού Συμβολαίου θα καλύπτονται από την Εταιρία. Ο συμμετέχων εργαζόμενος, υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα την Εταιρία για τη λήψη σύνταξης γήρατος. Σε διαφορετική περίπτωση η κάλυψη θα σταματάει αναδρομικά στην ημερομηνία λήψης της σύνταξης.

Στη λήξη του ανωτέρω Ομαδικού Συμβολαίου, οι συμμετέχοντες δύνανται, είτε:

i) να καλυφθούν μέσω ατομικού Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου, χωρίς προασφαλιστικό έλεγχο και με την εκάστοτε ισχύουσα για τους εν ενεργεία εργαζόμενους έκπτωση επί των καταβαλλόμενων από αυτούς ασφαλίστρων,
είτε:

ii) να συνεχίσουν την ασφάλιση μέσω του ανωτέρω Ομαδικού Συμβολαίου, για επιπλέον 3 Έτη, καταβάλλοντας οι ίδιοι αποκλειστικά, το σύνολο των ασφαλίστρων.

Στη λήξη του ανωτέρω Ομαδικού συμβολαίου και εφ’ όσον έχουν συνταξιοδοτηθεί θα καλυφθούν από το Ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο 2155/0.

β) Τα έτη υπηρεσίας και η ηλικία για τον υπολογισμό της καταβληθεισόμενης αποζημίωσης, πρέπει να είναι συμπληρωμένα με ημερομηνία αναφοράς την 31/03/2023.

γ) Ως μηνιαίος μισθός, για τον υπολογισμό της καταβληθησόμενης αποζημίωσης, εννοείται ο μικτός τακτικός καταβαλλόμενος μισθός στον εργαζόμενο στις 31/03/2023 χωρίς προσαυξήσεις δώρων εορτών, επιδόματος αδείας καθώς και οποιασδήποτε άλλης έκτακτης αμοιβής (συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής για υπερεργασία, υπερωρία, νυχτερινή απασχόληση, εργασία τις Κυριακές και αργίες κ.ο.κ.).

Για τους εργαζόμενους οι οποίοι βρίσκονται σε άδεια άνευ αποδοχών, ως μηνιαίος τακτικός μισθός για τον υπολογισμό της καταβληθησόμενης αποζημίωσης ορίζεται ο μικτός τακτικός μηνιαίος μισθός του μήνα πριν την έναρξη της άδειας άνευ αποδοχών, χωρίς προσαυξήσεις δώρων εορτών και επιδόματος αδείας, καθώς και οποιασδήποτε άλλης έκτακτης αμοιβής, όπως ενδεικτικά αμοιβή για υπερεργασία, υπερωρία κ.ο.κ.

δ) Το ποσόν της αποζημίωσης που θα καταβληθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος, υπόκειται σε όλες τις νόμιμες φορολογικές κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημερομηνία καταβολής- πίστωσής του στο λογαριασμό του δικαιούχου.

ε) Τυχόν οφειλόμενα από τους συμμετέχοντες στο συγκεκριμένο πρόγραμμα ποσά δανείων ευκολίας, ή / και δανείων εξαιρετικών περιπτώσεων-ασθενείας, ή / και εφάπαξ προκαταβολής μισθού ή οδοιπορικών, θα παρακρατούνται από το ποσόν της αποζημίωσης που θα καταβληθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος, κατά την ημερομηνία καταβολής- πίστωσής του στο λογαριασμό του δικαιούχου.

στ) Ανάκληση ή τροποποίηση των αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα μονομερώς από τον εργαζόμενο, μετά την υποβολή τους, αποκλείεται και δε θα γίνεται δεκτή, τυχόν δε διατύπωση οποιασδήποτε επιφύλαξης από τους αιτούντες καθιστά μη αποδεκτή την υποβληθείσα αίτησή τους.

ζ) Μη χορήγηση των προβλεπόμενων παροχών: Οι προβλεπόμενες στο Πρόγραμμα Εθελούσιας Αποχώρησης Προσωπικού παροχές δεν θα χορηγούνται στις περιπτώσεις :

  • Μη συμμόρφωσης τού συμμετέχοντος στο Πρόγραμμα προς την διαδικασία και τους όρους αυτού,
  •  Άρνησης υπογραφής από τον συμμετέχοντα στο Πρόγραμμα των αναγκαίων για την υλοποίηση αυτού και την λύση της συμβάσεως εργασίας ή της συμβάσεως εμμίσθου εντολής εγγράφων, όπως αυτά έχουν συνταχθεί από
    την Εταιρία,
  • Παραίτησης (οικειοθελούς αποχώρησης) τού συμμετέχοντος πριν τις 10/04/2023,
  •  Καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας ή της συμβάσεως εμμίσθου εντολής τού συμμετέχοντος στο
  • Πρόγραμμα από την Εταιρία για λόγο που σχετίζεται με το πρόσωπό του πριν τις 10/04/2023.

η) Οι συμμετέχοντες στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα απαγορεύεται να επαναπροσληφθούν στην Εταιρία καθώς και στον Όμιλο εταιριών της. Επίσης δεσμεύονται για χρονικό διάστημα ενός έτους από την επομένη της ημερομηνίας
λύσης της σύμβασης εργασίας ή της σύμβασης εμμίσθου εντολής τους με την Εταιρία, αφενός να μην απασχοληθούν με σχέση εξαρτημένης εργασίας χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Εταιρίας, σε Γραφείο Παραγωγής αποκλειστικής συνεργασίας με την Εταιρία, και αφετέρου σε νομικό ή φυσικό πρόσωπο με αντικείμενο εργασιών ανταγωνιστικό της Εταιρίας. Στην περίπτωση παραβίασης κάποιας από τις προαναφερόμενες απαγορεύσεις, ο παραβάτης υποχρεούται στηναποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας της Εταιρίας, και ως ποινική ρήτρα που συμφωνείται εύλογη και δίκαιη, υποχρεούται να επιστρέψει στην Εταιρία το ποσό της αποζημίωσης που θα λάβει βάσει του Προγράμματος, άμεσα και στο
σύνολό του.

θ) Όλες οι προβλεπόμενες στην παρούσα ρυθμίσεις και όροι ισχύουν εξαιρετικά και μόνον εντός των οριζόμενων παραπάνω χρονικών ορίων. Οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις και όροι δεν δεσμεύουν την Εταιρία επί μελλοντικών αποχωρήσεων εργαζόμενων ή δικηγόρων της καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Το Πρόγραμμα δεν δημιουργεί υποχρέωση της Εταιρίας για επανάληψή του στο μέλλον, ούτε για παράτασή του πέραν των αναφερομένων σε αυτό καταληκτικών ημερομηνιών.

ΕΔΩ μπορείτε να δείτε τους όρους

Διαβάστε ακόμη:

Δηλώσεις εισοδήματος 2023: Τι έδειξε η πρώτη «εκκαθάριση» – 4 στoυς 5 δεν θα πληρώσουν ούτε €1 φόρο

Ο «γάμος» Ζαγόρι – Green Cola και η προσπάθεια δημιουργίας διεθνούς προφίλ

Πασχαλινό «δώρο» από το ΥΠΕΝ για την εκτός σχεδίου δόμηση