Τη διανομή προαιρετικών αποθεματικών στον μοναδικό μέτοχό της, την Eurobank Holdings, ανακοίνωσε η τράπεζα. Όπως εξηγεί στη σχετική ανακοίνωση, η διανομή πραγματοποιείται προκειμένου να καταστεί δυνατή η διανομή μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2023 από την Eurobank Holdings στους μετόχους της, ενώ για να γίνει αυτό θα πρέπει να δοθεί άδεια από τις εποπτικές αρχές. Το ποσό αντιστοιχεί σε μέρισμα περί τα 11 σεντς ανά μετοχή (μικτά) και εμφανίζεται υψηλότερο από αυτό που περίμεναν οι αναλυτές και υπολείπονταν των 10 σεντς ανά μετοχή.

Ειδικότερα όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση:

«Η Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία («Eurobank»), θυγατρική της Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία («Eurobank Holdings»), ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο της ενέκρινε στις 15/12/2023 τη διανομή προαιρετικών αποθεματικών στον μοναδικό μέτοχό της, την Eurobank Holdings, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 162 του ν. 4548/2018, συνολικού ποσού €410.000.000,00 εκ των οποίων ποσό €168.257.307,82 προέρχεται από τον λογαριασμό «Αποθεματικό Μερισμάτων» και ποσό €241.742.692,18 προέρχεται από τον λογαριασμό «Αποθεματικό Υπεραξίας Μεταβίβασης Τίτλων Συμμετοχών του άρθρου 48Α του Ν.4172/2013».

Η εν λόγω διανομή αποθεματικών πραγματοποιείται προκειμένου να καταστεί δυνατή η διανομή μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2023 από την Eurobank Holdings στους μετόχους της. Επισημαίνεται ότι η διανομή μερίσματος από την Eurobank Holdings, τελεί υπό την προϋπόθεση λήψης των αναγκαίων αποφάσεων και εγκρίσεων σύμφωνα με το εν ισχύ νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, περιλαμβανομένης της έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα».