Επιχειρήσεις

Forthnet: Αύξηση της ονομαστικής αξίας ομολογιακού δανείου κατά €16 εκατ.

  • newsroom


Μετά την αύξηση, το σύνολο του ομολογιακού δανείου ανέρχεται στα 43 εκατ. ευρώ

Η Forthnet Α.Ε. ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021 προχώρησε με τις Forthnet Media Α.Ε. και NewCo United Group Hellas S.A.R.L. στην αύξηση της συνολικής ονομαστικής αξίας του από 13.11.2020 ομολογιακού δανείου κατά το ποσό των 16 εκατ. ευρώ.

Μετά την αύξηση, το σύνολο του ομολογιακού δανείου ανέρχεται στα 43 εκατ. ευρώ.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση:

Σε συνέχεια της από 19.01.2021 ανακοίνωσής της, η Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (FORTHNET Α.Ε. – η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 26.02.2021 – και αφού προηγουμένως κατέστησαν οριστικά έγκυρες υπό την έννοια και τις προϋποθέσεις του άρθρου 100 Ν. 4548/2018 οι άδειες κατάρτισης συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος που χορηγήθηκαν από τα Διοικητικά Συμβούλια της Εταιρείας και της θυγατρικής αυτής «FORTHNET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (αρ. ΓΕΜΗ 124012301000), με διακριτικό τίτλο «Forthnet Media Α.Ε.» (εφεξής «ForthnetMedia A.E.) – η Εταιρεία, η Forthnet Media Α.Ε. και η NewCo United Group Hellas S.A.R.L., μέτοχος της Εταιρείας, υπό τις ιδιότητες του Οφειλέτη, Εγγυητή και Ομολογιούχου, αντίστοιχα, προχώρησαν στην κατάρτιση συναλλαγής, και ειδικότερα, στην αύξηση της συνολικής ονομαστικής αξίας (κεφαλαίου) του από 13.11.2020 Ομολογιακού Δανείου κατά το ποσό των δεκαέξι εκατομμυρίων ευρώ (16.000.000 €) – «Πρόσθετο Ποσό», υπό τους όρους και προϋποθέσεις του Ομολογιακού Δανείου, όπως αυτοί τροποποιούνται με τη Σύμβαση Τροποποίησης (η «Τροποποίηση»), αυξάνοντας έτσι τη συνολική ονομαστική αξία (κεφάλαιο) του Ομολογιακού Δανείου μέχρι του ποσού των σαράντα τριών εκατομμυρίων ευρώ (43.000.000 €).

Όπως αναφέρεται και στην από 19.01.2021 ανακοίνωση της Εταιρείας, η εν λόγω συναλλαγή αξιολογήθηκεως δίκαιη και εύλογη για την Εταιρεία και για τους μετόχους που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας, δυνάμει της από 23.12.2020 Έκθεσης της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών με την επωνυμία Ντιλόϊτ (Deloitte) Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, με θέμα «Αξιολόγηση της τροποποίησης της σύμβασης Ομολογιακού Δανείου της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με βάση τις διατάξεις του άρθρου 101 του Ν. 4548/2018» (διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα https://www.nova.gr/el/company/ependutikes-sxeseis/etairikes-anakoinoseis ).

Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 101 του Ν. 4548/2018, το άρθρο 17 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς (MAR) και την παράγραφο 4.1.3.6. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει.

Απόρρητο Απόρρητο