Αύξηση των πωλήσεων κατά 22% σε σχέση με πέρυσι, ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης ανάπτυξης
του κλάδου Υαλουργίας και της αυξημένης ζήτησης σε Ινδία, Νότια Αφρική και κεντρική Ασία, σημείωσε η Frigoglass σύμφωνα με ανακοίνωσή της για αποτελέσματα του τριμήνου και εξαμήνου που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022.

Η εταιρία εμφάνισε καθαρά κέρδη 4,7 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο, με άνοδο των λειτουργικών κερδών κατά 25,1% στα 25,45 εκατ. ευρώ και τις πωλήσεις να διαμορφώνονται στα 248,22 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο.

Ειδικότερα όπως αναφέρεται, «οι πωλήσεις του κλάδου Επαγγελματικής Ψύξης επηρεάστηκαν από ακυρώσεις παραγγελιών στη Ρωσία και τις συνεχιζόμενες δυσλειτουργίες στις μεταφορές.

Σημειώθηκε ισχυρή επίδοση του κλάδου Υαλουργίας με αύξηση των πωλήσεων και του Προσαρμοσμένου EBITDA κατά 74% και 78% σε σχέση με πέρυσι, αντίστοιχα, ως αποτέλεσμα της αυξημένης ζήτησης και των
αναπροσαρμογών των τιμών.

Επίσης,  σημειώθηκε αύξηση του περιθωρίου Προσαρμοσμένου EBITDA κατά 500 μονάδες βάσης σε σχέση με πέρυσι σε 19,1%, λόγω των αναπροσαρμογών των τιμών και της βελτιωμένης απορρόφησης του κόστους στον κλάδο Υαλουργίας, καθώς και της ασφαλιστικής αποζημίωσης που σχετίζεται με τη διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας λόγω της πυρκαγιάς στο εργοστάσιο της Ρουμανίας.

Η αύξηση του κόστους πρώτων υλών και μεταφορικών και οι περιορισμοί στην παραγωγή στη Ρουμανία και τη Ρωσία επηρέασαν το Προσαρμοσμένο EBITDA, ενώ σημειώθηκε μείωση των Προσαρμοσμένων Ελεύθερων Ταμειακών Ροών στο τέλος Ιουνίου ως αποτέλεσμα της αύξησης των εμπορικών απαιτήσεων, λόγω υψηλότερων πωλήσεων το δεύτερο τρίμηνο, και των αποθεμάτων στον κλάδο Υαλουργίας για την κάλυψη της ζήτησης.

Τα Ταμειακά διαθέσιμα ύψους €66,9 εκατ. στο τέλος Ιουνίου, ήταν ενισχυμένα από την είσπραξη ασφαλιστικής αποζημίωσης. Αναφορικά με την ανακατασκευή του εργοστασίου της Ρουμανίας προχωρά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και επιβεβαιώνεται η προσδοκία μας για τη λειτουργία του το πρώτο τρίμηνο του 2023.

Η Frigoglass και η επιτροπή απαρτιζόμενη από την πλειοψηφία των κατόχων ομολογιών προνομιακής εξασφάλισης ποσού €260 εκατ. και λήξεως το 2025 (οι «Ομολογίες λήξεως 2025») αναμένεται να συμφωνήσουν επί μίας σύμβασης υποστήριξης (η «Συμφωνία Υποστήριξης») το συντομότερο δυνατόν.

Η Συμφωνία Υποστήριξης περιλαμβάνει δέσμευση για τη χορήγηση ενδιάμεσης προνομιακής χρηματοδότησης ύψους €30 εκατ. (η «Ενδιάμεση Χρηματοδότηση») και πάγωμα (standstill) των υποχρεώσεων καταβολής του επιτοκίου για το 2023 των Ομολογιών λήξεως 2025 με σκοπό τη γεφύρωση βραχυπρόθεσμων αναγκών χρηματοδότησης και τη σταθεροποίηση των δραστηριοτήτων μας και υπόκειται στην εκπλήρωση ορισμένων προϋποθέσεων.

Η Frigoglass δεσμεύεται να διαπραγματευτεί μια ευρύτερη κεφαλαιακή αναδιάρθρωσης καλή τη πίστη και να συνάψει συμφωνία δέσμευσης (lock-up agreement) με την επιτροπή των κατόχων των Ομολόγων λήξεως 2025 και τον βασικό μέτοχό της που θα βελτιώσει την κεφαλαιακή της διάρθρωση και θα ενισχύσει τη ρευστότητα».

Ο κύριος Νίκος Μαμουλής, Διευθύνων Σύμβουλος της Frigoglass, σχολίασε:

«Τα αποτελέσματά μας συνεχίζουν να αντανακλούν τις σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε μετά τη σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας και τους περιορισμούς στην παραγωγή στη Ρουμανία. Παρά τις προκλήσεις αυτές, μας ενθαρρύνει η αύξηση των πωλήσεων στην Ασία και την Αφρική και η ισχυρή απόδοση του κλάδου Υαλουργίας.

Για το επόμενο διάστημα, η μακροοικονομική αβεβαιότητα παραμένει σημαντική, με εντεινόμενες ανησυχίες για σημαντικές πληθωριστικές πιέσεις. Υπό αυτές τις συνθήκες, λαμβάνουμε μακροπρόθεσμα μέτρα για τη βελτίωση της κεφαλαιακής μας διάρθρωσης, την ενίσχυση της ρευστότητάς μας και τη σταθεροποίηση της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας».