Το 2023 γενικά δεν ήταν καλή χρονιά για τον βιομηχανικό κλάδο της Ideal Holdings. Παρ’ όλα αυτά συνέχισε να αποτελεί ένα βασικό “εργαλείο” για την διασφάλιση των απαραίτητων χρηματοδοτήσεων που απαιτεί η ανάπτυξη μέσω εξαγορών που έχει χαράξει ο διοικητικών άρχων της εισηγμένης Holding κ. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις που δημοσιοποίησε η Αστήρ Αφοί Βυτόγιαννη ΑΕΒΕ, η εταιρεία που κατασκευάζει πώματα φιαλών πάσης φύσεως και η οποία αποτέλεσε μία από τις βάσεις του μετασχηματισμού του Ομίλου IDEAL σε Holding υπό τον κ. Παπακωνσταντίνου, ο κύκλος εργασιών της μειώθηκε κατά 23% το 2023, στα 40 εκατ. ευρώ έναντι 52,1 εκατ. ευρώ το 2022.

Σύμφωνα με την εταιρεία η πτώση αυτή προήλθε από την εποχιακή μείωση όγκου λόγω αυξημένων παραγγελιών το Δ’ τρίμηνο 2022, και τη μείωση στις χρεώσεις πελατών προερχόμενες από μειωμένα έξοδα τρίτων (π.χ. κόστος διακίνησης). Παρ’ όλα αυτά η κάμψη είναι εμφανής και σε επίπεδο όγκου αφού οι πωλήσεις σε τεμάχια υποχώρησαν στα 5,7 δισ τεμάχια το 2023 έναντι 7,6 δισ τεμάχια το 2022.

Η υποχώρηση αυτή είχε αντίκτυπο στην κερδοφορία της εταιρείας, ωστόσο κάπως μικρότερη, αφού το μικτό περιθώριο κέρδους βελτιώθηκε στο 44% έναντι 40%. Γεγονός που “μεταφράστηκε” σε μείωση του EBITDA κατά 10%, στα 12,7 εκατ. ευρώ έναντι 14,1 εκατ. ευρώ το 2022 και των καθαρών κερδών κατά 15% περίπου, στα 8,2 εκατ. ευρώ έναντι 9,7 εκατ. ευρώ.

Στόχος για το 2024, σύμφωνα με τη διοίκηση, είναι η βελτίωση της κερδοφορίας.

Οι εμπορικές απαιτήσεις της εταιρείας περιορίστηκαν στα 7,27 εκατ. ευρώ περίπου, από 11,69 εκατ. ευρώ.

Επίσης κατά την λήξη της χρήσης το υπόλοιπο των υποχρεώσεων της εταιρείας έναντι των προμηθευτών της ανέρχεται σε 2,24 εκατ. ευρώ περίπου.

Το σύνολο της καθαρής θέσης της εταιρείας στο τέλος της χρήσης ήταν 31,73 εκατ. ευρώ περίπου.

Σημειωτέον πως το 2023 ήταν χρονιά αποπληρωμής σημαντικού μέρους των δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας με το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων να μειώνεται από 4,9 εκατ. ευρώ το 2022 σε 1,56 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2023 και των μακροπρόθεσμων από 11,7 εκατ. ευρώ σε μόλις 541 χιλ.

Σημειωτέον πως η εταιρεία το 2021 είχε εκδώσει κοινό ομολογιακό δάνειο ύψους 10 εκατ. ευρώ, εξαετούς διάρκειας, με ομολογιούχο την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και με σκοπό την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης και γενικούς επενδυτικούς σκοπούς. Όπως προβλέπεται από το πρόγραμμα του ομολογιακού δανείου το δάνειο αποπληρώνεται σε 11 διαδοχικές εξαμηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης την 20 Μαΐου 2022 και ημερομηνία εξόφλησης την 20 Μαΐου 2025 (αρχικά συμφωνημένη ημερομηνία 20 Μαϊου 2027 η οποία αναπροσαρμόστηκε λόγω πρόωρης εξόφλησης δόσεων που πραγματοποιήθηκε το 2023).

Σε κάθε περίπτωση αυτή η χρηματοοικονομική “υγεία” έχει συμβάλει ώστε σήμερα η εταιρεία να έχει αφενός εγκεκριμένες γραμμές χρηματοδότησης με πιστωτικά ιδρύματα συνολικού ύψους 19,5 εκατ. ευρώ (Eurobank 4,5 εκατ. ευρώ, Τράπεζα Πειραιώς 10 εκατ. ευρώ, και Alpha Βank 5 εκατ. ευρώ).

Αφετέρου να αποτελεί ένα «εργαλείο-κλειδί» για τη μητρική, την IDEAL Holdings ώστε να αντλεί την απαραίτητη χρηματοδότηση για νέες εξαγορές και επενδύσεις με τελευταία κίνηση την εξαγορά των Αττικά Πολυκαταστήματα κατά την προηγούμενη χρήση. Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στις οικονομικές καταστάσεις της «Αστήρ Βυτόγιαννης», η IDEAL Holdings εξέδωσε εντός της χρήσης 2023 ομολογιακό δάνειο από την Τράπεζα Eurobank ύψους 110 εκατ. ευρώ χρησιμοποιώντας ως ενέχυρο Α’ τάξης το σύνολο των μετοχών της «Αστήρ Αδελφοί Βυτόγιαννη Α.Ε.». Αργότερα και έως την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων (σσ 8 Μαρτίου 2024) το δάνειο αποπληρώθηκε και ως εκ τούτου έγινε άρση του ενεχύρου.

Για τη χρήση του 2023 η διοίκηση της Αστήρ αποφάσισε να εισηγηθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2023. Σημειωτέον ότι η Εταιρεία διένειμε μέρισμα ύψους 1 εκατ. ευρώ εντός της χρήσης του 2023 βάσει της από 29/05/2023 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Σε ό,τι αφορά τον Όμιλο IDEAL Holdings αν και έχει ανακοινώσει ότι ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του το 2023 διαμορφώθηκε σε 384,3 εκατ. ευρώ, από 174,7 εκατ. ευρώ το 2022, κατόπιν και της προσθήκης των Αττικών Πολυκαταστημάτων, εν τούτοις δεν έχει δημοσιεύσει ακόμα τις οικονομικές καταστάσεις της προηγούμενης χρήσης.

Διαβάστε ακόμη 

Μυτιληναίος: Επενδυτικό Ελ Ντοράντο ο Καναδάς – Ισχυρό ενδιαφέρον για έργα ΑΠΕ

Εξαφανισμένοι έμποροι: Απάτες με «χίλια πρόσωπα» και κόστος… έναν ΕΝΦΙΑ

Τυχερά παιχνίδια: Εκτοξεύτηκε η αγορά την τελευταία 10ετία – Αποκαλυπτικά στοιχεία (πίνακας)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ