Επιχειρήσεις

Inform Π. Λύκος: Στα €34,7 εκατ. οι πωλήσεις στο α’ εξάμηνο 2021

  • newsroom


Σημαντική θετική συνεισφορά των εξαγορών της Ρουμανίας στα αποτελέσματα του Ομίλου

Αύξηση στις πωλήσεις κατά 3,2% με σημαντική συνεισφορά των έργων ψηφιοποίησης, ανακοίνωσε η Inform Π. Λύκος.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, κατά το α’ εξάμηνο του 2021, οι πωλήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά € 1,1 εκατ. ή +3,2% συγκριτικά με το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο και ανήλθαν στα € 34,7 εκατ. έναντι € 33,6 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020. Η λειτουργική κερδοφορία περιορίστηκε κατά € 0,3 εκατ. και ανήλθε στα € 3,2 εκατ. έναντι € 3,5 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020, καθώς επηρεάστηκε από το μίγμα των πωλήσεων όπως αναλύεται κατωτέρω.

Εξαιρουμένων των ενδοεταιρικών συναλλαγών, οι πωλήσεις στην Ελλάδα ανήλθαν σε € 13,1 εκατ. έναντι €13,5 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020, μειωμένες κατά € 0,4 εκατ. με αρνητικές και θετικές αποκλίσεις κυρίως από:

  • Απώλεια εσόδων της τάξης των € 1,6 εκατ. από κλάδους κυρίως του Ιδιωτικού Τομέα που πλήττονται από την πανδημία COVID-19, όπου ήδη υπάρχουν σημάδια ανάκαμψης για το Β’ εξάμηνο του 2021,
  • Καθυστέρηση ανανέωσης τραπεζικών καρτών € 0,5 εκατ., η οποία εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί στο Β’ εξάμηνο του 2021.

Οι παραπάνω αποκλίσεις αντισταθμίστηκαν εν μέρει από:

  • Ανάληψη μεγαλύτερου μεριδίου στην ταχυδρομική υπηρεσία, με αύξηση του κύκλου εργασιών κατά € 1,7 εκατ. σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο.

Στη Ρουμανία, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 6,6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020 και ανήλθαν σε € 21 εκατ. έναντι € 19,7 εκατ. Η αύξηση αυτή των € 1,3 εκατ. προέρχεται από:

  • Αύξηση του κύκλου εργασιών των εταιρειών NEXT DOCS κατά € 0,8 εκατ., σε έργα Enterprise Document Management, Scanning & Archiving,
  • Ανάληψη μεγαλύτερου μεριδίου στην ταχυδρομική υπηρεσία κατά € 0,5 εκατ.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα βασικά μεγέθη της κερδοφορίας του Ομίλου INFORM παρουσιάζονται, ως ακολούθως:

-Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου, ανήλθαν στα € 3,2 εκατ. έναντι € 3,5 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020, μειωμένα κατά € 0,3 εκατ. ή -7,1%, λόγω κυρίως του μίγματος των πωλήσεων,

-Τα κέρδη προ φόρων και χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων (EBIT), ανήλθαν σε € 1 εκατ. έναντι € 1,4 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020, μειωμένα κατά € 0,4 εκατ., επιβαρυμένα λόγω υψηλότερων αποσβέσεων,

-Τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) του Ομίλου, ανήλθαν σε € 0,3 εκατ. έναντι € 0,6 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020, μειωμένα κατά € 0,3 εκατ.,

-Τα ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων (ΕΑΤ) του Ομίλου ανήλθαν σε € 0,11 εκατ. έναντι € 0,36 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020, μειωμένα κατά € 0,25 εκατ.

Οι ενοποιημένες λειτουργικές ταμειακές ροές που δημιουργήθηκαν στο Α΄ εξάμηνο του 2021, ανήλθαν σε € 0,5 εκατ. έναντι € 0,7 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020. Ο καθαρός δανεισμός σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθε σε € 21,4 εκατ. κατά το Α΄ εξάμηνο του 2021, έναντι € 20,6 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020 και έναντι € 18,6 εκατ. στο τέλος του 2020. Η αύξηση σε σχέση με το 2020 οφείλεται στην εξαγορά της Κυπριακής εταιρείας CLOUDFIN LTD ύψους € 1,1 εκατ., στην αύξηση του ποσοστού του Ομίλου στις εταιρείες NEXT DOCS στη Ρουμανία κατά € 1,3 εκατ., καθώς στις επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό που πραγματοποίησε ο Όμιλος.

Ο Όμιλος έχοντας αποδείξει την δυνατότητα προσαρμογής στις ταχύτατα μεταβαλλόμενες και απρόβλεπτες συνθήκες της Ευρωπαϊκής αγοράς που δραστηριοποιείται αντιμετώπισε τις προκλήσεις και συνεχίζει και στο Β΄ εξάμηνο του 2021 με προσήλωση στο στόχο ανάπτυξης υπηρεσιών υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, όπως οι υπηρεσίες Enterprise Document Management, Scanning & Archiving, καθώς και η παροχή εξαιρετικά εξειδικευμένων και τεχνολογικά προηγμένων λύσεων ψηφιοποίησης όπως η λύση Digital Onboarding (DoB), OCR/Data Capture Solutions αυτόματης αναγνώρισης παραστατικών και καταχώρησης (Process Automation) με χρήση Machine Learning (ML), Robotic Process Automation, Natural Language Understanding και Cognitive Analytics Solutions, προκειμένου να υποστηρίξει τους υφιστάμενους και νέους πελάτες στο δικό τους ψηφιακό μετασχηματισμό.

Διαβάστε ακόμη

Απίστευτες εικόνες από δορυφόρο: Οι πυρκαγιές σε Αττική, Εύβοια και Ηλεία

Meteo: Tα καμένα φέτος ξεπέρασαν ήδη κατά 180% τον μέσο όρο της περιόδου 2008-2020

Ψηφιακό ευρώ: Το νέο νόμισμα της ΕΕ άρχισε να προετοιμάζεται