Αύξηση 4,51% στα συμβατικά έσοδα, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 8,1 εκατ. ευρώ, παρουσίασε για το 2021 η Intercontinental International, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία αναφέρει:

Η Intercontinental International Α.Ε.Ε.Α.Π. (ο «Όμιλος») ανακοινώνει ότι σε σχέση με το αντίστοιχο οικονομικό έτος του 2020, παρουσίασε αύξηση των Συμβατικών Εσόδων κατά 4,51% (εξαιρουμένης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 16) συμπεριλαμβανομένων και των υποχρεωτικών μειώσεων των ενοικίων, ως μέτρο στήριξης των πληττόμενων επιχειρήσεων (μισθωτών) από την πανδημία COVID-19. Η δε αξία του χαρτοφυλακίου των ακινήτων του Ομίλου αυξήθηκε κατά 21% σε σχέση με τις 31/12/2020, ανερχόμενο πλέον στα € 111,4εκ (χρήση 2020 – € 92,3 εκ.).

Την 31/12/2021 στον Όμιλο ανήκαν συνολικά 34 ακίνητα κυρίως καταστήματα και γραφεία επιφάνειας 52.936,52τμ. αυξημένα κατά 9.662,87 τμ. ή 22,33% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Η πορεία των βασικών οικονομικών μεγεθών κατά τη χρήση, σε σχέση με την περυσινή, ήταν η ακόλουθη:

1. Τα λογιστικοποιημένα έσοδα βάσει των μισθωτικών συμβάσεων (εξαιρουμένης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 16) ανήλθαν σε €8,1 εκ. (συμπερ/μενων επίδρασης ΔΠΧΑ16 € 7,55 εκ.) έναντι €7,7 εκ. (συμπερ/μενων επίδρασης ΔΠΧΑ16 – €8,16 εκ.), αύξηση 4,51%, συμπεριλαμβανομένων των συμβατικά συμφωνημένων ετήσιων αναπροσαρμογών, καθώς και της υποχρεωτικής επιβαλλόμενης μείωσης κατά 40% μικρού μέρους των μισθωμάτων (βάσει σχετικών υπουργικών αποφάσεων), ως ένα από τα μέτρα στήριξης των πληττόμενων επιχειρήσεων.

2. Οι ζημιές από αναπροσαρμογή των εκτιμήσεων σε εύλογη αξία των ακινήτων ανήλθαν σε €1,57 εκ. έναντι ζημιών €0,82 εκ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

3. Τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε €4,38 εκ. έναντι €5,83 εκ. του αντίστοιχου περσινού διαστήματος, επηρεασμένα αντιστοίχως: α) από την αρνητική αναπροσαρμογή των συμβατικών εσόδων €0,53 εκ. βάσει ΔΠΧΑ 16 (χρήση 2020 θετική αναπροσαρμογή €0,43 εκ) και β) από την ύπαρξη ζημιών από αναπροσαρμογή των εύλογων αξιών των ακίνητων €1.57 εκ (χρήση 2020 – ζημιές €0,82 εκ).

4. Κατ’ επέκτασιν, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €3,84 εκ. έναντι €5,5 εκ. του αντίστοιχου περσινού διαστήματος.

5. Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε €3,72 εκ. έναντι €5,37 εκ. του αντίστοιχου περσινού διαστήματος.

6. Ο φόρος επί των επενδύσεων και διαθεσίμων ανήλθε σε €113 χιλ. έναντι €07 χιλ. λόγω της αύξησης της αξίας του χαρτοφυλακίου του Ομίλου.

Βασικοί Δείκτες

  • Δανειακές Υποχρεώσεις προς Επενδύσεις (LTV): 35,76% (2020: 28,64%)
  • Προσαρμοσμένο EBITDA: €6.155.552 (2020: €6.771.398)
  • Κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες (FFO): €6.042.847 (2020: €6.644.408)
  • Γενική Ρευστότητα: 1,91 (2020: 4,46).
  • Εσωτερική Λογιστική αξία της μετοχής (NAV p.s.): €7,40 (2020: €7,42)
  • Κέρδη ανά μετοχή (EPS): €0,36 (2020: €0,51)

Διαβάστε ακόμη

Deutsche Bank: Θετική για τις ελληνικές τράπεζες παρά τις αντιξοότητες – Ποιες είναι οι προοπτικές

Τι «ψάχνει» το ΝΑΤΟ στην Ελλάδα – Τα 4 νέα project (pic + χάρτης)

Κομισιόν: Προς έγκριση το 6ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας – Τι περιλαμβάνει, ποιες οι ενστάσεις