Οριακή βελτίωση στα μεγέθη του εννεαμήνου του 2021 παρουσίασε ο κύκλος εργασιών του ομίλου Intercontinental International Α.Ε.Ε.Α.Π. παρά την επιβολή τη υποχρεωτικής μείωσης των μισθωμάτων, βάσει σχετικών υπουργικών αποφάσεων, λόγω της πανδημίας από το Ιανουάριο έως και τον Ιούνιο.

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 6,19 εκατ. ευρώ έναντι 6,18 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Αντιστοίχως στο γ’ τρίμηνο του 2021, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε στα 2,2 εκατ. ευρώ, έναντι 2,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Οι ετήσιες αναπροσαρμογές του συνόλου των μισθωτηρίων συμβολαίων, υπερκάλυψαν τις αντίστοιχες υποχρεωτικές μειώσεις των μισθωμάτων, που αφορούν ούτως ή άλλως ένα ελάσσονος σημασίας υποσύνολο του συνόλου των μισθωτηρίων συμβολαίων.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων, αναπροσαρμογής αξίας των ακινήτων και λοιπών μη επαναλαμβανόμενων κονδυλίων (“Αdjusted EBITDA”) ανήλθαν σε €5,1 εκ., το εννεάμηνο του 2021, έναντι €5,0 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Αντιστοίχως, στο τρίτο τρίμηνο του 2021, τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων, αναπροσαρμογής αξίας των ακινήτων και λοιπών μη επαναλαμβανόμενων κονδυλίων (“Αdjusted EBITDA”) ανήλθαν σε €2,0 εκ. το 2021 έναντι €1,95 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Tα κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες (Funds from Operations – FFO) ανήλθαν σε €5,0 εκ. το εννεάμηνο του 2021, δηλαδή αμετάβλητα σε σχέση την αντίστοιχη περίοδο του 2020 παραμένοντας αμετάβλητα. Αντιστοίχως στο τρίτο τρίμηνο του 2021, τα κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες (Funds from Operations – FFO) ανήλθαν σε €2,0 εκ., έναντι €1,95 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων, αναπροσαρμογής αξίας των ακινήτων και λοιπών μη επαναλαμβανόμενων κονδυλίων (“Αdjusted EBIT”) ανήλθαν σε €5,01 εκ. το εννεάμηνο του 2021 έναντι €4,99 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Αντιστοίχως στο τρίτο τρίμηνο του 2021, τα κέρδη προ τόκων, φόρων, αναπροσαρμογής αξίας των ακινήτων και λοιπών μη επαναλαμβανόμενων κονδυλίων (“Αdjusted EBIT”) ανήλθαν σε €2,0 εκ. το τρίτο τρίμηνο του 2021 έναντι €1,95 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Επιπλέον, η μητρική εταιρεία του ομίλου Intercontinental International A.E.E.A.Π. εντός του 2021 εξασφάλισε χρηματοδότηση συνολικού ύψους €40,0 εκ. διαμέσου ομολογιακού δανείου από τη τράπεζα Eurobank με στόχο την ολοκλήρωση του επενδυτικού της πλάνου.